Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Grupa docelowa

Czy w ramach projektu można objąć wsparciem tylko dziecko lub tylko rodziców zastępczych (np. z uwagi na umieszczonego w rodzinie noworodka)?

Tak, w ramach projektu z usługi może skorzystać jedynie dziecko przebywające w rodzinie zastępczej, bądź jedynie rodzice zastępczy (np. z uwagi na umieszczenie w rodzinie zastępczej noworodka).

Czy dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej wykazane jako miejsce świadczenia usług jest jednocześnie uczestnikiem projektu?

Tak, jeżeli dane dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej otrzyma bezpośrednie wsparcie (np. wspólnie z rodzicami zastępczymi skorzysta z usług koordynatora pieczy zastępczej) staje się uczestnikiem projektu.
 

Czy w ramach projektu można objąć wsparciem (m.in. opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz warsztatami szkoleniowymi dla rodzin zastępczych) rodzinę zastępczą i dziecko w niej umieszczone, które skończy 18 lat w okresie realizacji projektu?

Tak, możliwe jest aby w ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 objąć wsparciem rodziny zastępcze i dziecko, które w trakcie realizacji projektu skończy 18 lat. Do czasu osiągnięcia pełnoletności dziecko obejmowane jest jedną z form pieczy zastępczej. W związku z tym w ramach projektu możliwe jest wspieranie przedmiotowej rodziny do czasu pełnienia przez nią funkcji rodziny zastępczej.

Ponadto, osoba która ukończyła 18 rok życia może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora palcówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 Przejdź na górę