Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2017)

Miasto Łódź

Czy jeden Wnioskodawca w ramach niniejszego konkursu może złożyć 2 wnioski?

W ramach niniejszego konkursu brak jest ograniczeń co do liczby składanych wniosków przez beneficjenta. A w związku z tym, że wymogiem jest partnerstwo z Miastem Łódź to do decyzji tego ostatniego należy, z którym z projektodawców będzie chciał współpracować.

Jakie są wymogi odnośnie partnerstwa?

Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinasowanie. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie między wnioskodawcą a partnerami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinasowanie. List intencyjny może być jako jedna z form zainicjowania partnerstwa.
Należy także pamiętać, że:
- między partnerami nie mogą występować  powiązania, o których mowa w art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.
Dodatkowo wybór przez jednostki sektora finansów publicznych,  partnera spoza sektora finansów publicznych musi zostać  dokonany zgodnie z art.33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.
 

Pozostałe

Czy jeden Wnioskodawca w ramach niniejszego konkursu może złożyć 2 wnioski?

W ramach niniejszego konkursu brak jest ograniczeń co do liczby składanych wniosków przez beneficjenta. A w związku z tym, że wymogiem jest partnerstwo z Miastem Łódź to do decyzji tego ostatniego należy, z którym z projektodawców będzie chciał współpracować.
 Przejdź na górę