Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2017)

Miasto Łódź

Czy jeden Wnioskodawca w ramach niniejszego konkursu może złożyć 2 wnioski?

W ramach niniejszego konkursu brak jest ograniczeń co do liczby składanych wniosków przez beneficjenta. A w związku z tym, że wymogiem jest partnerstwo z Miastem Łódź to do decyzji tego ostatniego należy, z którym z projektodawców będzie chciał współpracować.

Pozostałe

Czy jeden Wnioskodawca w ramach niniejszego konkursu może złożyć 2 wnioski?

W ramach niniejszego konkursu brak jest ograniczeń co do liczby składanych wniosków przez beneficjenta. A w związku z tym, że wymogiem jest partnerstwo z Miastem Łódź to do decyzji tego ostatniego należy, z którym z projektodawców będzie chciał współpracować.

Czy jest wyznaczona regulaminem maksymalna kwota grantu (chcemy aplikować na kwotę ok. 4,5 mln) czy tylko minimalna kwota (100 tys. zł)?

Maksymalna wartość projektu w ramach konkursu nie została określona. Na dofinansowanie projektów przeznaczono łącznie 9 436 517 PLN.
 

Odnośnie kryterium szczegółowego dostępu nr 18. Wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej - czy Fundacja jako wnioskodawca w konkursie i lider partnerstwa musi mieć przed złożeniem wniosku podpisany list intencyjny/ porozumienie z PUP lub innym partnerem realizującym w projekcie aktywizację zawodową? Czy może być takim partnerem organizacja pozarządowa prowadząca statutowo aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?

Rola podmiotów w partnerstwie określana będzie każdorazowo w umowie pomiędzy stronami, zgodnie z zapisami złożonego wniosku o dofinansowanie.
Partnerem realizującym usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym może być organizacja pozarządowa prowadząca statutowo aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie dotyczące aktywizacji zawodowej mogą być realizowane także przez PUP na podstawie porozumienia, które określa zasady współpracy w zakresie realizacji usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym lub o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie.
Należy pamiętać, że wybór partnera musi się odbywać zgodnie z zasadami:
  • utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinasowanie,
  • między partnerami nie mogą występować  powiązania, o których mowa w art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020,
  • wybór przez jednostki sektora finansów publicznych,  partnera spoza sektora finansów publicznych musi zostać  dokonany zgodnie z art.33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020,
  • stroną porozumienia ani umowy nie może być podmiot wykluczony.
 
Przypomianamy, że wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej nie może być realizowane samodzielnie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS / PCPR).
 Przejdź na górę