Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2017)

Formy wsparcia

Czy kosztem kwalifikowalnym wg regulaminu i wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków mogą być koszty remontu lokali miejskich w Łodzi przeznaczonych na mieszkania treningowe dla uczestników planowanego projektu tj. osób opuszczających pieczę zastępczą?

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, mieszkania treningowe stanowiące rodzaj mieszkań wspomaganych to jedna z usług społecznych, których rozwój jest wspierany w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9iv czyli w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.  W ramach przedmiotowego Poddziałania,  najbliższy konkurs zostanie ogłoszony w III kwartale br. Konkurs w ramach Poddziałania IX.1.3, którego dotyczy powyższe pytanie służy natomiast realizacji następujących typów projektu:
  • programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej
  • wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.
 Przejdź na górę