Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2017)

Grupa docelowa

Czy za miejsce zamieszkania uczestnika można przyjąć miejsce pobytu tymczasowego podopiecznego pogotowia opiekuńczego - czyli wg lokalizacji placówek?

W kwestii jakie należy przyjąć kryterium kwalifikacji uczestników ze względu na miejsce zamieszkania/pobytu tymczasowego czy też adres lokalizacji placówki, za właściwe uznaje się zakwalifikowanie do projektu jedynie tych podopiecznych, których miejsce zamieszkania lub pobytu tymczasowego mieści się na terenach rewitalizowanych. Natomiast adres placówki nie ma żadnego znaczenia dla kwalifikacji uczestnika do projektu.

Czy wsparciem mogą być objęte dzieci i młodzież zagrozona wykluczeniem społecznym w wieku 6-18 lat oraz do ich najbliższego otoczenia (osób dorosłych - ok. 25 % grupy)?

Przy wyborze wskazanej grupy docelowej należy mieć na uwadze warunki realizacji projektu, w tym obowiązujące w ramach konkursu kryteria dostępu.
Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 1  „Projekt wynika z obowiązującego i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ programu rewitalizacji oraz jest zlokalizowany na obszarze rewitalizacji."  Uczestnikami projektów mogą być jedynie mieszkańcy obszaru rewitalizowanego lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że projekt realizowany w ramach przedmiotowego konkursu musi wpisywać się w cel szczegółowy RPO : Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Oznacza to, że projekt powinien m.in. przyczyniać się do realizacji przynajmniej jednego z obligatoryjnych wskaźników rezultatu.

Czy jako otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem, może być traktowana kadra ośrodków i organizacji pełniących pieczę zastępczą? W przypadku tej grupy kontakt beneficjentów z rodzinami jest utrudniony i projekt nie będzie obejmował pracy z rodzinami – czy to nie będzie traktowane jako uchybienie regulaminowe?

Zgodnie z definicją ujętą w regulaminie konkursu za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przy czym wsparcie kadry ośrodków i organizacji pełniących pieczę zastępczą jest możliwe o ile stanowi niezbędne działanie dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym. Równocześnie osoby z otoczenia nie mogą stanowić personelu projektu. Należy również pamiętać, ze zakres wsparcia w tym przypadku powinien być zgodny z załącznikiem nr 7 Wymaganiami dotyczącymi standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17.
 
 Przejdź na górę