Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2017)

Wskaźniki

Czy osoby nieletnie mogą być wliczone do wskaźnika nr 1 rezultatu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu mimo, że nie ukończyły 18 r. życia w chwili wejścia do projektu? Projekt będzie kierowany głównie do osób, które jeszcze nie ukończyły 18 lat i jeszcze nie opuściły pieczy zastępczej.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, osoby, które nie ukończyły 18 roku życia w chwili wejścia do projektu nie są wliczane do dwóch wskaźników rezultatu bezpośredniego Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu oraz Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek). Wlicza się je natomiast do trzeciego obligatoryjnego wskaźnika rezultatu bezpośredniego: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
 Przejdź na górę