Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2017)

Formy wsparcia

Czy kosztem kwalifikowalnym wg regulaminu i wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków mogą być koszty remontu lokali miejskich w Łodzi przeznaczonych na mieszkania treningowe dla uczestników planowanego projektu tj. osób opuszczających pieczę zastępczą?

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, mieszkania treningowe stanowiące rodzaj mieszkań wspomaganych to jedna z usług społecznych, których rozwój jest wspierany w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9iv czyli w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.  W ramach przedmiotowego Poddziałania,  najbliższy konkurs zostanie ogłoszony w III kwartale br. Konkurs w ramach Poddziałania IX.1.3, którego dotyczy powyższe pytanie służy natomiast realizacji następujących typów projektu:
  • programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej
  • wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Grupa docelowa

Czy za miejsce zamieszkania uczestnika można przyjąć miejsce pobytu tymczasowego podopiecznego pogotowia opiekuńczego - czyli wg lokalizacji placówek?

W kwestii jakie należy przyjąć kryterium kwalifikacji uczestników ze względu na miejsce zamieszkania/pobytu tymczasowego czy też adres lokalizacji placówki, za właściwe uznaje się zakwalifikowanie do projektu jedynie tych podopiecznych, których miejsce zamieszkania lub pobytu tymczasowego mieści się na terenach rewitalizowanych. Natomiast adres placówki nie ma żadnego znaczenia dla kwalifikacji uczestnika do projektu.

Czy wsparciem mogą być objęte dzieci i młodzież zagrozona wykluczeniem społecznym w wieku 6-18 lat oraz do ich najbliższego otoczenia (osób dorosłych - ok. 25 % grupy)?

Przy wyborze wskazanej grupy docelowej należy mieć na uwadze warunki realizacji projektu, w tym obowiązujące w ramach konkursu kryteria dostępu.
Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 1  „Projekt wynika z obowiązującego i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ programu rewitalizacji oraz jest zlokalizowany na obszarze rewitalizacji."  Uczestnikami projektów mogą być jedynie mieszkańcy obszaru rewitalizowanego lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że projekt realizowany w ramach przedmiotowego konkursu musi wpisywać się w cel szczegółowy RPO : Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Oznacza to, że projekt powinien m.in. przyczyniać się do realizacji przynajmniej jednego z obligatoryjnych wskaźników rezultatu.

Czy jako otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem, może być traktowana kadra ośrodków i organizacji pełniących pieczę zastępczą? W przypadku tej grupy kontakt beneficjentów z rodzinami jest utrudniony i projekt nie będzie obejmował pracy z rodzinami – czy to nie będzie traktowane jako uchybienie regulaminowe?

Zgodnie z definicją ujętą w regulaminie konkursu za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przy czym wsparcie kadry ośrodków i organizacji pełniących pieczę zastępczą jest możliwe o ile stanowi niezbędne działanie dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym. Równocześnie osoby z otoczenia nie mogą stanowić personelu projektu. Należy również pamiętać, ze zakres wsparcia w tym przypadku powinien być zgodny z załącznikiem nr 7 Wymaganiami dotyczącymi standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17.
 

Miasto Łódź

Czy jeden Wnioskodawca w ramach niniejszego konkursu może złożyć 2 wnioski?

W ramach niniejszego konkursu brak jest ograniczeń co do liczby składanych wniosków przez beneficjenta. A w związku z tym, że wymogiem jest partnerstwo z Miastem Łódź to do decyzji tego ostatniego należy, z którym z projektodawców będzie chciał współpracować.

Jakie są wymogi odnośnie partnerstwa?

Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinasowanie. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie między wnioskodawcą a partnerami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinasowanie. List intencyjny może być jako jedna z form zainicjowania partnerstwa.
Należy także pamiętać, że:
- między partnerami nie mogą występować  powiązania, o których mowa w art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.
Dodatkowo wybór przez jednostki sektora finansów publicznych,  partnera spoza sektora finansów publicznych musi zostać  dokonany zgodnie z art.33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.
 

Pozostałe

Czy jeden Wnioskodawca w ramach niniejszego konkursu może złożyć 2 wnioski?

W ramach niniejszego konkursu brak jest ograniczeń co do liczby składanych wniosków przez beneficjenta. A w związku z tym, że wymogiem jest partnerstwo z Miastem Łódź to do decyzji tego ostatniego należy, z którym z projektodawców będzie chciał współpracować.

Czy jest wyznaczona regulaminem maksymalna kwota grantu (chcemy aplikować na kwotę ok. 4,5 mln) czy tylko minimalna kwota (100 tys. zł)?

Maksymalna wartość projektu w ramach konkursu nie została określona. Na dofinansowanie projektów przeznaczono łącznie 9 436 517 PLN.
 

Odnośnie kryterium szczegółowego dostępu nr 18. Wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej - czy Fundacja jako wnioskodawca w konkursie i lider partnerstwa musi mieć przed złożeniem wniosku podpisany list intencyjny/ porozumienie z PUP lub innym partnerem realizującym w projekcie aktywizację zawodową? Czy może być takim partnerem organizacja pozarządowa prowadząca statutowo aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?

Rola podmiotów w partnerstwie określana będzie każdorazowo w umowie pomiędzy stronami, zgodnie z zapisami złożonego wniosku o dofinansowanie.
Partnerem realizującym usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym może być organizacja pozarządowa prowadząca statutowo aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie dotyczące aktywizacji zawodowej mogą być realizowane także przez PUP na podstawie porozumienia, które określa zasady współpracy w zakresie realizacji usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym lub o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie.
Należy pamiętać, że wybór partnera musi się odbywać zgodnie z zasadami:
  • utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinasowanie,
  • między partnerami nie mogą występować  powiązania, o których mowa w art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020,
  • wybór przez jednostki sektora finansów publicznych,  partnera spoza sektora finansów publicznych musi zostać  dokonany zgodnie z art.33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020,
  • stroną porozumienia ani umowy nie może być podmiot wykluczony.
 
Przypomianamy, że wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej nie może być realizowane samodzielnie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS / PCPR).

Wskaźniki

Czy osoby nieletnie mogą być wliczone do wskaźnika nr 1 rezultatu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu mimo, że nie ukończyły 18 r. życia w chwili wejścia do projektu? Projekt będzie kierowany głównie do osób, które jeszcze nie ukończyły 18 lat i jeszcze nie opuściły pieczy zastępczej.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, osoby, które nie ukończyły 18 roku życia w chwili wejścia do projektu nie są wliczane do dwóch wskaźników rezultatu bezpośredniego Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu oraz Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek). Wlicza się je natomiast do trzeciego obligatoryjnego wskaźnika rezultatu bezpośredniego: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
 Przejdź na górę