Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2017)

Kryteria strategiczne

Jak weryfikowane będzie kryterium „Wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM” ? Czy konieczne jest posiadanie odpowiedniego zapisu w KRS/CEIDG, czy weryfikacji podlega fakt rzeczywistego prowadzenia działalności na terenie ŁOM?

 Na etapie oceny strategicznej kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie, zawarte we wniosku o dofinansowanie, w części X. „Oświadczenie".
W tym punkcie należy oświadczyć: „Oświadczam, że jestem/ nie jestem (opcja wyboru) podmiotem posiadającym siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM".
Ponadto zgodnie z opinią naszego radcy prawnego w zakresie „innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu" uprzejmie wyjaśniam, że w ramach przedmiotowego konkursu punkty uzyskają projekty, których wnioskodawcy posiadają co najmniej tytuł prawny do lokalu na obszarze działania SŁOM, który wykorzystywany jest do prowadzenia działalności danego podmiotu. Posiadanie takiego lokalu świadczy o wyodrębnieniu choćby części działalności danego podmiotu oraz prowadzeniu  jej w sposób ciągły i zorganizowany. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku „innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu" mogą być umowy, na podstawie których wnioskodawca korzysta z przedmiotowego lokalu.
W związku z powyższym nie jest wymagany wpis w KRS/CEIDG.
 Przejdź na górę