Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2017)

Grupa docelowa

Czy uczesnikami projektu mogą być osoby odbywające karę pozbawienia wolności ?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze wsparcia wyłączone zostały osoby odbywające karę pozbawienia wolności, bez względu na inne współistniejące przesłanki wykluczenia. Zgodnie z linią demarkacyjną osoby obywające karę pozbawienia wolności powinny być aktywizowane tylko w ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020. Wnioskodawca, więc powinien aplikować o wsparcie tych osób w konkursach ogłaszanych w ramach tego programu.W ramach RPO WŁ 2014-2020 mogą być obejmowane wsparciem osoby, które mają trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zgodnie z jedną z przesłanek wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a nie osoby obywające karę pozbawienia wolności.
 

Czy osoba z niepełnosprawnościami to osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności czy może być to również osoba z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

Osoba niepełnosprawna to osoba z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 6 „Osoby młode" osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 18 roku życia nie mogą stanowić więcej niż 25% grupy docelowej z wyłączeniem projektów dedykowanych osobom, o których mowa w Rozdziale 4.7 pkt. 9 lit. a-d Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Czy osoby, które będą brały udział w projekcie (grupa docelowa) koniecznie muszą posiadać status osoby bezrobotnej?

Zgodnie z Regulaminem konkursu warunkiem udziału w projekcie jest spełnianie przesłanek ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020. Co więcej fakt bycia osobą bezrobotną, czy to zarejestrowaną, czy niezarejestrowaną w PUP nie stanowi przesłanki do objęcia wsparciem w ramach projektu. Wyjątek stanowią tu jedynie osoby zarejestrowane w PUP zakwalifikowane do III profilu.
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 5 „Preferencje grupy docelowej", Wnioskodawca musi zapewnić podczas rekrutacji pierwszeństwo udziału w projekcie dla następujących grup:
  • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020;
  • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia w projekcie nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymywała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.
 Przejdź na górę