Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2019)

Strategia Rozwoju ŁOM

Czy w przypadku, gdy projekt nie będzie wpisany literalnie w żadną strategię rewitalizacji, natomiast obejmie wsparciem 21% UP z jednej z tych strategii, to czy spełni wtedy kryterium premiujące, tj.: "Projekt wynika z obowiązującego/obowiązujących pozytywnie zweryfikowanego / zweryfikowanych przez IZ RPO WŁ programu / programów rewitalizacji"?

W celu spełnienia kryterium premiującego wnioskodawca w treści wniosku powinien zawrzeć: 
- informację, z jakiego/jakich programu/programów rewitalizacji wynika projekt. Jeżeli projekt jest wprost wymieniony w programie/ programach rewitalizacji wystarczy wskazać taką informację we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli projekt określono w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych, należy wskazać z jakich konkretnie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych wynika realizacja projektu oraz uzasadnić;
 
- informację, iż co najmniej 21% grupy docelowej stanowią osoby zamieszkujące obszar rewitalizowany (gminy/ gmin będącej/ będących członkiem Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny posiadającej/posiadających pozytywnie zweryfikowany przez IZ RPO WŁ program rewitalizacji) lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.
 
Powyższe zapisy Regulaminu konkursu oznaczają, że w celu spełnienia kryterium premiującego projekt nie musi być wprost wymieniony w programie/ programach rewitalizacji, ale wówczas musi być określony w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych. W takim przypadku należy wskazać z jakich konkretnie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych wynika realizacja projektu oraz uzasadnić. Warunek dotyczący grupy docelowej obowiązuje natomiast w obu przypadkach [21% grupy docelowej stanowią osoby zamieszkujące obszar rewitalizowany (gminy/ gmin będącej/ będących członkiem Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny posiadającej/posiadających pozytywnie zweryfikowany przez IZ RPO WŁ program rewitalizacji) lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji].
 
 Przejdź na górę