Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2017)

Grupa docelowa

Czy uczesnikami projektu mogą być osoby odbywające karę pozbawienia wolności ?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze wsparcia wyłączone zostały osoby odbywające karę pozbawienia wolności, bez względu na inne współistniejące przesłanki wykluczenia. Zgodnie z linią demarkacyjną osoby obywające karę pozbawienia wolności powinny być aktywizowane tylko w ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020. Wnioskodawca, więc powinien aplikować o wsparcie tych osób w konkursach ogłaszanych w ramach tego programu.W ramach RPO WŁ 2014-2020 mogą być obejmowane wsparciem osoby, które mają trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zgodnie z jedną z przesłanek wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a nie osoby obywające karę pozbawienia wolności.
 

Czy osoba z niepełnosprawnościami to osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności czy może być to również osoba z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

Osoba niepełnosprawna to osoba z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 6 „Osoby młode" osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 18 roku życia nie mogą stanowić więcej niż 25% grupy docelowej z wyłączeniem projektów dedykowanych osobom, o których mowa w Rozdziale 4.7 pkt. 9 lit. a-d Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Czy osoby, które będą brały udział w projekcie (grupa docelowa) koniecznie muszą posiadać status osoby bezrobotnej?

Zgodnie z Regulaminem konkursu warunkiem udziału w projekcie jest spełnianie przesłanek ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020. Co więcej fakt bycia osobą bezrobotną, czy to zarejestrowaną, czy niezarejestrowaną w PUP nie stanowi przesłanki do objęcia wsparciem w ramach projektu. Wyjątek stanowią tu jedynie osoby zarejestrowane w PUP zakwalifikowane do III profilu.
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 5 „Preferencje grupy docelowej", Wnioskodawca musi zapewnić podczas rekrutacji pierwszeństwo udziału w projekcie dla następujących grup:
  • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020;
  • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia w projekcie nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymywała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

Kryteria strategiczne

Jak weryfikowane będzie kryterium „Wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM” ? Czy konieczne jest posiadanie odpowiedniego zapisu w KRS/CEIDG, czy weryfikacji podlega fakt rzeczywistego prowadzenia działalności na terenie ŁOM?

 Na etapie oceny strategicznej kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie, zawarte we wniosku o dofinansowanie, w części X. „Oświadczenie".
W tym punkcie należy oświadczyć: „Oświadczam, że jestem/ nie jestem (opcja wyboru) podmiotem posiadającym siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM".
Ponadto zgodnie z opinią naszego radcy prawnego w zakresie „innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu" uprzejmie wyjaśniam, że w ramach przedmiotowego konkursu punkty uzyskają projekty, których wnioskodawcy posiadają co najmniej tytuł prawny do lokalu na obszarze działania SŁOM, który wykorzystywany jest do prowadzenia działalności danego podmiotu. Posiadanie takiego lokalu świadczy o wyodrębnieniu choćby części działalności danego podmiotu oraz prowadzeniu  jej w sposób ciągły i zorganizowany. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku „innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu" mogą być umowy, na podstawie których wnioskodawca korzysta z przedmiotowego lokalu.
W związku z powyższym nie jest wymagany wpis w KRS/CEIDG.
 Przejdź na górę