Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2017)

Pozostałe

W jaki sposób będzie weryfikowane, że podmiot specjalizuje się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?

Wnioskodawca, aby wykazać, że jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie powinien zamieścić w treści wniosku (punkt 4.4) opis działań, który potwierdzi, że faktycznie prowadzi lub prowadził działania w tym obszarze. Ponadto może wskazać podstawę prawną działalności w zakresie aktywizacji osób (np. w przypadku przedsiębiorców powołać się na Polską Klasyfikację Działalności, w przypadku fundacji/stowarzyszeń powołać się na statut). Wymóg dotyczący bycia podmiotem specjalizującym się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dotyczy Wnioskodawcy, a nie Partnera w związku z czym do oceny jego spełnienia brane jest pod uwagę wyłącznie doświadczenie Wnioskodawcy w tym zakresie.
Fakt zaangażowania kadry posiadającej doświadczenie w realizacji działań na rzecz powyższej grupy również nie daje podstawy do uznania, że Wnioskodawca dzięki temu stał się podmiotem specjalizującym się w aktywizowaniu tej grupy, o ile w dotychczasowej działalności nie prowadził działań w tym zakresie.

Czy przedsiębiorca, wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest uprawnionym podmiotem do składania wniosku?

Zgodnie z zapisami regulaminu wnioskodawcą w ramach Poddziałania IX.1.1 w niniejszym konkursie mogą być podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • instytucje pomocy i integracji społecznej;
  • podmioty ekonomii społecznej;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • przedsiębiorcy.
Zatem nie ma przeciwwskazań by przedsiębiorca wpisany do RIS był wnioskodawcą w Poddziałniu IX.1.1 o ile specjalizuje się on w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Swoje doświadczenie w tym zakresie powinien opisać w pkt 4.4 wniosku o dofinansowanie.

Czy w niniejszym konkursie mogą składać wnioski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Przedsiębiorcą w rozumieniu kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Do osób prawnych zalicza się m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
W związku z tym wnioskodawcą w ramach Poddziałania IX.1.1 w konkursie RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 może być przedsiębiorca będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, o ile jednocześnie jest podmiotem specjalizującym się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
 Przejdź na górę