Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2017)

Grupa docelowa

Czy sam fakt pozostawania osobą bezrobotną kwalifikuje osobę do udziału w projekcie? Czy też osoba bezrobotna musi spełniać jeszcze dodatkowe inne warunki?

Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 w ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy) oraz ich otoczenie, o ile ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Potencjalnymi uczestnikami projektu mogą być m. in. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy tj. spełniające tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoby bezrobotne spełniają jedną z przesłanek wymienionych w ww. artykule ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zatem kwalifikują się jako potencjalni uczestnicy projektów w niniejszym konkursie. Jednocześnie w ramach niniejszego konkursu obowiązuje szczegółowe kryterium dostępu nr 7 Wsparcie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono I lub II profil pomocy.

Zgodnie z tym kryterium w przypadku wsparcia osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono I lub II profil pomocy, spełniających minimum jedną przesłankę pozwalającą zaklasyfikować je do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobocie nie może być jedyną przesłanką udzielania wsparcia w ramach projektu), świadczone są jedynie usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym.

Zatem jedynie w przypadku osób bezrobotnych, dla których ustalono I lub II profil pomocy bezrobocie nie może być jedyną przesłanką udzielania wsparcia w ramach projektu. Natomiast jeśli dla danej osoby określono III profil pomocy, sam ten fakt klasyfikuje ją jako potencjalnego uczestnika projektu w niniejszym konkursie. 
 Przejdź na górę