Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (6/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (6/2017)

Pozostałe

Czy w ramach konkursu możliwe jest finansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego Programu Specjalnego o którym mowa w ustawie z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

Zgodnie z zapisami art. 66 a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:  programy specjalne są finansowane ze środków Funduszu Pracy, ustalonych według algorytmu, przyznanych na finansowanie zadań w powiecie oraz mogą być wspierane innymi środkami. Kolejny ustęp uściśla sposób finansowania przedmiotowych programów. Zatem istnieje możliwość finansowania programów specjalnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jednakże zapisy ustawy wyraźnie wskazują na możliwość wykorzystania funduszy EFS w finansowaniu przedmiotowego programu w ograniczonym zakresie. Niemniej jednak WUP w Łodzi nie jest instytucją uprawnioną do interpretacji zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ponadto przypominamy, że aby spełnić kryterium dostępu nr 4 „Indywidualizacja wsparcia", należy tak zaplanować działania projektowe by proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywał się w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb z zastrzeżeniem, że nie może ona obejmować wyłącznie pracy socjalnej, a instrument aktywizacji zawodowej nie stanowi pierwszego elementu wsparcia. Oznacza to, że realizacja projektu wyłącznie przez PUP nie jest możliwa, gdyż PUP musi świadczyć usługi zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zatem aktywizacja społeczna powinna być świadczona przez podmiot do tego uprawniony, który może wystąpić w roli partnera projektu.

Czy przy utworzeniu Klubu Integracji Społecznej w budynku OPS, mozna w ramach cross-financingu zainstalować windę dla osób niepełnosprawnych, z której korzystały by nie tylko osoby uczęszczające do KIS, ale wszyscy niepełnosprawni klienci OPS?

Koszt zakupu i instalacji windy w projekcie finansowanym w ramach EFS jest wydatkiem kwalifikowanym zgodnie z Rozdziałem 8.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Tego rodzaju wydatek ponoszony jest w ramach cross-financingu, tak więc nie mają tutaj zastosowania reguły związane z amortyzacją środków trwałych.
 
Oddzielną kwestią jest ustalenie wartości dofinansowania zakupu i instalacji windy. Jeżeli zakupiona w ramach projektu winda wykorzystywana byłaby także do innych zadań niż założone w projekcie, wydatki na jej zakup kwalifikują się do współfinansowania w wysokości odpowiadającej proporcji jej wykorzystania w celu realizacji projektu. W związku z tym we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić metodologię uzasadniającą częściową lub pełną kwotę zakupu i instalacji windy, w zależności od stopnia jej wykorzystania na potrzeby realizacji projektu.

Przykładowa metodologia w tym przypadku może wyglądać następująco – w sytuacji, w której KIS zostanie utworzony w budynku wielokondygnacyjnym, w projekcie kwalifikowana jest tyko ta część kosztów zakupu i instalacji windy, która odpowiada stosunkowi kondygnacji budynku, na których mieści KIS do całkowitej liczby kondygnacji w budynku (np. budynek jest 4 kondygnacyjny, a KIS będzie działać na pierwszym piętrze to kosztem kwalifikowanym w tym przypadku jest 1/3 wydatku związanego z instalacją windy – nie licząc parteru).

Należy zastrzec, że w sytuacji, w której KIS będzie się mieścił na parterze budynku wielokondygnacyjnego, zakup i instalacja windy w projekcie uznane zostanie za nieracjonalne.

Ponadto należy pamiętać o tym, że:
  • cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • wartość cross-financingu nie może przekroczyć 10% finansowania unijnego w ramach projektu;
  • wydatek, w tym przypadku winda nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych;
  • musi być zachowana trwałość projektu zgodnie z rozdziałem 5.3. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków - 5 lat. 
 Przejdź na górę