Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (6/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (6/2017)

Formy wsparcia

Czy w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 Regulamin konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 będzie się nadal opierać na Wytycznych z 24 października 2016r., czy na nowej wersji ? Ponadto wg załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych staże mogą trwać do 12 miesięcy , natomiast wg aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 staże mogą trwać nie dłużej niż 6 miesięcy kalendarzowych.

Na dzień ogłoszenia konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 obowiązywały Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 24 października 2016 r. i mają one zastosowanie do wszystkich projektów realizowanych w ramach niniejszego konkursu.  
Ponadto zgodnie z zapisami Wymagań dotyczących standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 staż nie może trwać krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych. Z kolei obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 co do zasady zaleca realizację staży do 6 miesięcy, przy czym dopuszcza możliwość wydłużenia tego okresu stosownie do programu stażu jedynie w uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki stanowiska pracy, na którym odbywa się staż. Okres realizacji staży powinien być skorelowany z aktywizacją społeczno-zawodową umożliwiającą uczestnikom projektu powrót na rynek pracy. Biorąc pod uwagę stopień oddalenia od rynku pracy grupy docelowej, do której adresowany jest konkurs RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17, WUP w Łodzi sugeruje by realizacja staży odnośnie długości ich trwania odbywała się w oparciu o zapisy Załącznika nr 7 Regulaminu Konkursu Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17.
 Przejdź na górę