Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (6/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (6/2017)

Grupa docelowa

Czy w obecnie trwającym konkursie obligatoryjne jest spełnienie określonego poziomu wskaźnika dot. liczby osób z niepełnosprawnościami objętych projektem? W sytuacji gdy nie chcemy w projekcie wskazywać konkretnej liczby ON przyjętych do projektu nie mamy możliwości wprowadzenia wartości „0” dla wskaźnika, o którym mowa, bowiem nowy generator nie waliduje wniosku z tym wskaźnikiem na poziomie = 0. Możemy oczywiście usunąć wskaźnik z projektu, ale w Regulaminie konkursu wskazany jest jako obligatoryjny. Proszę o poradę, jak powinniśmy postąpić w takiej sytuacji, jeśli nie chcemy deklarować ON w projekcie?

Obligatoryjność wykazania wskaźnika Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, a tym samym przypisania do niego wartości wyższych od 0, nakłada Regulamin konkursu. Zgodnie też z jego treścią wsparciem w projekcie powinny być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, do których należą m. in. osoby z niepełnosprawnościami. Szczególne preferencje w stosunku do osób z niepełnosprawnościami znajdują też odzwierciedlenie w wyrażanych procentowo wskaźnikach efektywności społecznej i zatrudnieniowej oraz w ogólnym kryterium dostępu nr 11 Zgodność projektu z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.Niemniej jednak, jeśli z opisu grupy docelowej wynika brak możliwości zrekrutowania do projektu osób z niepełnosprawnościami, np. w sytuacji gdy wnioskodawca zamierza objąć oddziaływaniem zamkniętą grupę uczestników rekrutujących się z konkretnego podmiotu/placówki, wskaźnik Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie można wówczas całkowicie usunąć z wniosku o dofinansowanie.
W takim wypadku w treści wniosku (punkt 3.2 „Grupy docelowe") wnioskodawca musi podać wiarygodną informację uzasadniającą tego rodzaju założenie.
 
 Przejdź na górę