Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (6/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (6/2017)

Formy wsparcia

Czy w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 Regulamin konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 będzie się nadal opierać na Wytycznych z 24 października 2016r., czy na nowej wersji ? Ponadto wg załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych staże mogą trwać do 12 miesięcy , natomiast wg aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 staże mogą trwać nie dłużej niż 6 miesięcy kalendarzowych.

Na dzień ogłoszenia konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 obowiązywały Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 24 października 2016 r. i mają one zastosowanie do wszystkich projektów realizowanych w ramach niniejszego konkursu.  
Ponadto zgodnie z zapisami Wymagań dotyczących standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 staż nie może trwać krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych. Z kolei obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 co do zasady zaleca realizację staży do 6 miesięcy, przy czym dopuszcza możliwość wydłużenia tego okresu stosownie do programu stażu jedynie w uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki stanowiska pracy, na którym odbywa się staż. Okres realizacji staży powinien być skorelowany z aktywizacją społeczno-zawodową umożliwiającą uczestnikom projektu powrót na rynek pracy. Biorąc pod uwagę stopień oddalenia od rynku pracy grupy docelowej, do której adresowany jest konkurs RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17, WUP w Łodzi sugeruje by realizacja staży odnośnie długości ich trwania odbywała się w oparciu o zapisy Załącznika nr 7 Regulaminu Konkursu Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17.

Grupa docelowa

Czy w obecnie trwającym konkursie obligatoryjne jest spełnienie określonego poziomu wskaźnika dot. liczby osób z niepełnosprawnościami objętych projektem? W sytuacji gdy nie chcemy w projekcie wskazywać konkretnej liczby ON przyjętych do projektu nie mamy możliwości wprowadzenia wartości „0” dla wskaźnika, o którym mowa, bowiem nowy generator nie waliduje wniosku z tym wskaźnikiem na poziomie = 0. Możemy oczywiście usunąć wskaźnik z projektu, ale w Regulaminie konkursu wskazany jest jako obligatoryjny. Proszę o poradę, jak powinniśmy postąpić w takiej sytuacji, jeśli nie chcemy deklarować ON w projekcie?

Obligatoryjność wykazania wskaźnika Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, a tym samym przypisania do niego wartości wyższych od 0, nakłada Regulamin konkursu. Zgodnie też z jego treścią wsparciem w projekcie powinny być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, do których należą m. in. osoby z niepełnosprawnościami. Szczególne preferencje w stosunku do osób z niepełnosprawnościami znajdują też odzwierciedlenie w wyrażanych procentowo wskaźnikach efektywności społecznej i zatrudnieniowej oraz w ogólnym kryterium dostępu nr 11 Zgodność projektu z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.Niemniej jednak, jeśli z opisu grupy docelowej wynika brak możliwości zrekrutowania do projektu osób z niepełnosprawnościami, np. w sytuacji gdy wnioskodawca zamierza objąć oddziaływaniem zamkniętą grupę uczestników rekrutujących się z konkretnego podmiotu/placówki, wskaźnik Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie można wówczas całkowicie usunąć z wniosku o dofinansowanie.
W takim wypadku w treści wniosku (punkt 3.2 „Grupy docelowe") wnioskodawca musi podać wiarygodną informację uzasadniającą tego rodzaju założenie.
 

Pozostałe

Czy w ramach konkursu możliwe jest finansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego Programu Specjalnego o którym mowa w ustawie z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

Zgodnie z zapisami art. 66 a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:  programy specjalne są finansowane ze środków Funduszu Pracy, ustalonych według algorytmu, przyznanych na finansowanie zadań w powiecie oraz mogą być wspierane innymi środkami. Kolejny ustęp uściśla sposób finansowania przedmiotowych programów. Zatem istnieje możliwość finansowania programów specjalnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jednakże zapisy ustawy wyraźnie wskazują na możliwość wykorzystania funduszy EFS w finansowaniu przedmiotowego programu w ograniczonym zakresie. Niemniej jednak WUP w Łodzi nie jest instytucją uprawnioną do interpretacji zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ponadto przypominamy, że aby spełnić kryterium dostępu nr 4 „Indywidualizacja wsparcia", należy tak zaplanować działania projektowe by proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywał się w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb z zastrzeżeniem, że nie może ona obejmować wyłącznie pracy socjalnej, a instrument aktywizacji zawodowej nie stanowi pierwszego elementu wsparcia. Oznacza to, że realizacja projektu wyłącznie przez PUP nie jest możliwa, gdyż PUP musi świadczyć usługi zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zatem aktywizacja społeczna powinna być świadczona przez podmiot do tego uprawniony, który może wystąpić w roli partnera projektu.

Czy przy utworzeniu Klubu Integracji Społecznej w budynku OPS, mozna w ramach cross-financingu zainstalować windę dla osób niepełnosprawnych, z której korzystały by nie tylko osoby uczęszczające do KIS, ale wszyscy niepełnosprawni klienci OPS?

Koszt zakupu i instalacji windy w projekcie finansowanym w ramach EFS jest wydatkiem kwalifikowanym zgodnie z Rozdziałem 8.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Tego rodzaju wydatek ponoszony jest w ramach cross-financingu, tak więc nie mają tutaj zastosowania reguły związane z amortyzacją środków trwałych.
 
Oddzielną kwestią jest ustalenie wartości dofinansowania zakupu i instalacji windy. Jeżeli zakupiona w ramach projektu winda wykorzystywana byłaby także do innych zadań niż założone w projekcie, wydatki na jej zakup kwalifikują się do współfinansowania w wysokości odpowiadającej proporcji jej wykorzystania w celu realizacji projektu. W związku z tym we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić metodologię uzasadniającą częściową lub pełną kwotę zakupu i instalacji windy, w zależności od stopnia jej wykorzystania na potrzeby realizacji projektu.

Przykładowa metodologia w tym przypadku może wyglądać następująco – w sytuacji, w której KIS zostanie utworzony w budynku wielokondygnacyjnym, w projekcie kwalifikowana jest tyko ta część kosztów zakupu i instalacji windy, która odpowiada stosunkowi kondygnacji budynku, na których mieści KIS do całkowitej liczby kondygnacji w budynku (np. budynek jest 4 kondygnacyjny, a KIS będzie działać na pierwszym piętrze to kosztem kwalifikowanym w tym przypadku jest 1/3 wydatku związanego z instalacją windy – nie licząc parteru).

Należy zastrzec, że w sytuacji, w której KIS będzie się mieścił na parterze budynku wielokondygnacyjnego, zakup i instalacja windy w projekcie uznane zostanie za nieracjonalne.

Ponadto należy pamiętać o tym, że:
  • cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • wartość cross-financingu nie może przekroczyć 10% finansowania unijnego w ramach projektu;
  • wydatek, w tym przypadku winda nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych;
  • musi być zachowana trwałość projektu zgodnie z rozdziałem 5.3. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków - 5 lat. 
Wyświetlanie 4 rezultatów.
 Przejdź na górę