Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (4/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (4/2017)

Pozostałe

Czy partnerem we wniosku w tym konkursie może być podmiot, który jest wnioskodawcą w projekcie z konkursów RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 lub RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17?

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 2 w konkursie nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-004/17 z ubiegania się o dofinansowanie wyłączeni są tylko ci wnioskodawcy, których projekty zostały wyłonione do dofinansowania w ramach konkursów nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 oraz RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17. W związku z powyższym wnioskodawcą może być podmiot, który był partnerem w wyłonionym do dofinansowania projekcie w konkursie RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 oraz RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17. Możliwy jest także udział partnera, który był wnioskodawcą w wyłonionym do dofinasowania projekcie ww. konkursach.

Czy zgodnie z załączonym stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, w przypadku realizacji w projekcie subsydiowanego zatrudnienia objętego pomocą publiczną na subsydiowanie zatrudnienia (nie zaś pomocą de minimis), wkład własny przedsiębiorców otrzymujących pomoc publiczną (jeśli nie są nimi projektodawca i partnerzy), nie powinien być ujmowany w szczegółowym budżecie projektu?

Wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego realizowane w ramach RPO powinno być realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Na podstawie zapisów w/w rozporządzenia wnioskodawca ma możliwość realizacji subsydiowanego zatrudnienia w ramach pomocy de minimis (do 100% dofinansowania w ramach pomocy de minimis) lub pomocy publicznej (do 75% dofinansowania). Należy wziąć pod uwagę fakt, że preferencje pracodawcy na ogół będą zaś takie by wykorzystać możliwość 100% dofinansowania wynagrodzenia pracownika, bowiem jest to opcja korzystniejsza dla pracodawcy.

Wnioskodawca może oczywiście wybrać subsydiowane zatrudnienia z pomocy publicznej z uwagi na przekroczenie progu pomocy de minimis udzielanej danemu przedsiębiorcy (200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat podatkowych): tj. już na etapie aplikowania o środki beneficjent dokona rozeznania z jakimi podmiotami na rynku będzie nawiązana współpraca, zbada poziom dotychczas uzyskanej pomocy de minimis przez te przedsiębiorstwa i świadomie założy zastosowanie pomocy publicznej z uwagi na przekroczenie dostępnego limitu pomocy de minimis.Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju załączonym do Państwa pytania wynagrodzenie wypłacane uczestnikom projektu z tytułu subsydiowanego zatrudnienia w części ponoszonej przez przedsiębiorców, niebędących stroną projektu nie powinno być wykazywane w budżecie projektu jako wkład własny.

Czy w związku ze zmianą wytycznych dot. kwalifikowalności, osoby zaangażowane do projektu na podstawie umów cywilnoprawnych powinny, czy nie powinny zostać oznaczone jako „personel” w budżecie projektu - zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi…”, osoby te nie powinny być zaliczane do kosztów personelu?

W związku ze zmianą Wytycznych kwalifiowalności, która nastąpiła już po ogłoszeniu Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-004/17 informujemy, że obecnie trwają analizy zakresu koniecznych zmian jakie muszą zostać dokonane w zapisach w/w Regulaminu konkursu. Nie mniej jednak jedną ze zmian jaka zostanie uwzględniona w zmienionych zapisach Regulaminu konkursu będzie zmiana definicji personelu projektu. Powyższa zmiana nie powoduje konieczności zmiany funkcjonalności formularza wniosku o dofinansowanie w tym zakresie.
 
 Przejdź na górę