Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2019)

Grupa docelowa

Czy projekt może być realizowany na terenie całego województwa łódzkiego (a uczestnicy z obszarów objętych programami rewitalizacji będą premiowani na etapie rekrutacji) czy też spełnienie tego kryterium wiąże się z realizacją projektu wyłącznie na obszarach objętych programami rewitalizacji, a 100% grupy docelowej muszą stanowić mieszkańcy tych właśnie obszarów?

Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji określonym w danym programie rewitalizacji wprawdzie w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość zlokalizowania projektu lub jego części poza obszarem rewitalizacji jednak pod warunkiem, że projekt służy realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji, co wymaga szczegółowego uzasadnienia. Dla spełnienia trzeciego kryterium premiującego uczestnikami projektu muszą być tylko mieszkańcy obszaru rewitalizowanego lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.
 

 Przejdź na górę