Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2019)

Fromy wsparcia

Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania na budowę budynku na potrzeby funkcjonowania podmiotów integracji społecznej ?

Wydatki związane z przeprowadzeniem prac budowlanych to wydatki objęte zasadą cross-financingu i podlegające wynikającym z niej ograniczeniom. Cross - financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami i  może dotyczyć wyłącznie:
  1. zakupu nieruchomości,
  2. zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy
    w budynku,
  3. dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków, pomieszczeń.
Z powyższego wynika, iż sfinansowanie wzniesienia (budowy) obiektu nie jest możliwe w ramach wydatków objętych cross-financingiem. Możliwe byłoby natomiast dofinansowanie zakupu nieruchomości dla potrzeb podmiotu integracji społecznej oraz dofinansowanie wykonania prac obejmujących dostosowanie lub adaptację zakupionej nieruchomości. Wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania unijnego w ramach projektu. Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne. Ponadto, sfinansowanie wydatku w ramach cross-financingu wiąże się z koniecznością zachowania 5-letniego okresu trwałości projektu.
Szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu opisane zostały w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia
19 lipca 2017 roku.

Jednocześnie wydatki ponoszone zgodnie z zasadą cross-financingu  muszą spełniać zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (w rozumieniu zapisów zawartych w  załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018 roku).
           
 

Grupa docelowa

Czy projekt może być realizowany na terenie całego województwa łódzkiego (a uczestnicy z obszarów objętych programami rewitalizacji będą premiowani na etapie rekrutacji) czy też spełnienie tego kryterium wiąże się z realizacją projektu wyłącznie na obszarach objętych programami rewitalizacji, a 100% grupy docelowej muszą stanowić mieszkańcy tych właśnie obszarów?

Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji określonym w danym programie rewitalizacji wprawdzie w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość zlokalizowania projektu lub jego części poza obszarem rewitalizacji jednak pod warunkiem, że projekt służy realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji, co wymaga szczegółowego uzasadnienia. Dla spełnienia trzeciego kryterium premiującego uczestnikami projektu muszą być tylko mieszkańcy obszaru rewitalizowanego lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.
 

Pozostałe

Czy w przypadku, jeśli Wnioskodawcą jest podmiot ekonomii społecznej, zaś partnerem będzie inny podmiot (np. JST), wkład własny będzie wynosił 5%?

W sytuacji gdzie wnioskodawcą jest podmiot ekonomii społecznej, należy wnieść wkład własny w wysokości 5% wartości projektu.
W przedstawionej przez Panią sytuacji kluczowe jest występowanie PES jako wnioskodawcy, a nie ma znaczenia jakiego rodzaju podmiotem jest partner.
 
Wyświetlanie 3 rezultatów.
 Przejdź na górę