Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016)

Grupy docelowe

Czy grupę docelową mogą stanowić seniorzy zdefiniowani, jako osoby 60+ i zagrożeni wykluczeniem społecznym? Czy osoba, która jest na emeryturze może być również uczestnikiem projektu?

Tak. Uczestnikami projektu mogą być seniorzy (osoby 60+) pod warunkiem, że są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Należy jedynie pamiętać, że projekt złożony w odpowiedzi na konkurs powinien przyczyniać się do realizacji celów RPO WŁ 2014-2020 w szczególności musi wpisywać się w realizację celu szczegółowego PI 9i : Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie świadczone uczestnikowi projektu powinno być adekwatne do jego potrzeb i możliwości.

Czy przystąpienie do projektu jako osoby bezrobotnej niezarejestrowanej jeszcze w PUP np. po umowie lub będącego zarejestrowanym w PUP w III profilu (po uczestnictwie w PAI zmiana profilu na II) kwalifikuje uczestnika do skorzystania z instrumentów aktywizacji zawodowej np. szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy?

Tak. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP oraz osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy mogą korzystać z instrumentów aktywizacji zawodowej.  
O zakwalifikowaniu osoby do udziału w projekcie oraz określeniu ścieżki reintegracji w projekcie decyduje jej status m.in. na rynku pracy w momencie „wejścia" do projektu. Zatem osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP może otrzymać każdy instrument aktywizacji zawodowej. Natomiast osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP z III profilem w pierwszej kolejności musi zostać skierowana do PAiI.  Następnie można ją objąć wsparciem w ramach innych instrumentów aktywizacji zawodowej zgodnie z ustaloną ścieżką reintegracji. Nie ma znaczenia, że w trakcie trwania projektu osoba została przeprofilowana w PUP. Jeżeli zaś w momencie wejścia do projektu osoba bezrobotna posiada II profil pomocy nie może zostać objęta instrumentami o charakterze zawodowym.

Czy młodzież w 3 klasie gimnazjum oraz maturzyści mogą być beneficjentami programu?

Tak. Uczestnikami projektu może być młodzież pod warunkiem, że jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Należy jednak pamiętać, że realizowany projekt powinien się przyczynić do realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 tj. wpisywać się w realizację celu szczegółowego PI 9i: Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Należy również mieć na względzie, że zgodnie z kryterium dostępu nr 5, określonym dla konkursu RPLD.09.01.01-IP-10-002/16, każdy uczestnik musi zostać objęty co najmniej dwoma instrumentami aktywizacji, w tym obowiązkowo pracą socjalną.

Czy OPS w strukturze którego jest KIS może przeprowadzić w projekcie ścieżkę reintegracji dla osób z II profilu bezrobocia, które uczestniczą w pracach społeczno użytecznych? Jeżeli tak, to czy koszt prac może być wkładem własnym OPS?

W projektach realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 możliwy jest udział osób bezrobotnych z I i II profilu pomocy, ale tylko w zakresie wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i edukacyjnej. Z uwagi na to, że prace społecznie użyteczne  należą do instrumentu aktywizacji zawodowej, nie ma możliwości objęcia tym wsparciem w ramach projektu, osób bezrobotnych z określonym II profilem pomocy. W związku z powyższym koszt prac społecznie użytecznych dla tych osób nie może stanowić kwalifikowalnego wkładu własnego w projektach.
Natomiast możliwe jest skierowanie uczestników projektu z określonym II profilem pomocy do  KSI jeżeli w ramach oferowanego wsparcia świadczone będą dla nich usługi ograniczające się tylko do instrumentów aktywizacji społecznej i edukacyjnej.

Czy w ramach projektu wsparciem mogą być objęte osoby zagrożone ubóstwem, które pracują lub uczą się ?

Tak. Uczestnikami projektu w ramach konkursu mogą być zarówno osoby pracujące jak i uczące się. Muszą one należeć do grupy osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupa ta została szeroko zdefiniowana w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

W przypadku składania projektu w partnerstwie między jednostką samorządu terytorialnego a organizacją pozarządową - czy uczestnicy projektu muszą być mieszkańcami gminy, na terenie której działa dany OPS/PCPR. Np. Jeśli liderem jest GOPS a partnerem Fundacja (teren działania - całe województwo) to czy część uczestników zrekrutowana przez Fundację może pochodzić z terenu miasta Łodzi ?

Tak, uczestnicy projektu muszą być mieszkańcami gminy, na której funkcjonuje dany Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 projekt musi zakładać realizację kontraktu socjalnego, innego indywidualnego programu lub programu aktywności lokalnej. Ww. narzędzia realizowane są na rzecz klientów konkretnego OPS przez ten OPS. Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej - pomoc udzielana jest według miejsca zamieszkania osoby na terenie gminy, na której funkcjonuje Ośrodek.
 Przejdź na górę