Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016)

Formy wsparcia

Czy szkolenie kompetencji ogólnych prawo jazdy kat. B musi zakończyć się uzyskaniem prawa jazdy? Co w przypadku jeśli osoba zda egzamin teoretyczny a nie uda się zdać egzaminu praktycznego sfinansowanego w ramach projektu ? Czy efektem może być ukończenie kursu prawa jazdy, a nie uzyskanie prawa jazdy kat. B?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, efektem tego szkolenia powinno być uzyskanie prawa jazdy kat. B.

Czy w ramach ogłoszonego konkursu można tworzyć mieszkania chronione?

Nie. W ramach Poddziałania IX.1.1 (konkursu RPLD.09.01.01-IP-10-002/16) nie ma możliwości tworzenia mieszkań chronionych. Tworzenie mieszkań chronionych jest traktowane jako usługa społeczna i jest kwalifikowalne w Poddziałaniu IX.2.1.
W Poddziałaniu IX.1.1 uczestnik projektu, objęty działaniami aktywizacyjnymi może, o ile jest to niezbędne dla zrealizowania ścieżki reintegracji, zostać skierowany do mieszkania chronionego. Jednakże wsparcie w ramach tego instrumentu musi być skoncentrowane na problemach i potrzebach danej osoby, a nie na ogólnym świadczeniu usługi w mieszkaniu chronionym.

Czy instrumenty aktywizacji zawodowej w ramach projektu mogą zostać zlecone na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

W ramach projektu PCPR nie może zlecić instrumentów aktywizacji zawodowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ponieważ w kompetencjach jednostek organów pomocy społecznej nie jest aktywizacja zawodowa ich klientów.

Czy jest możliwość osobie dorosłej (pełnoletniej) pozostającej w rodzinie zastępczej udzielenie wsparcia poprzez objęcie korepetycjami w ramach aktywizacji edukacyjnej?

Zgodnie z założeniami konkursu celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W związku z powyższym, udzielenie korepetycji osobie dorosłej (pełnoletniej) pozostającej w rodzinie zastępczej w ramach projektu jest możliwe wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie przyczyniało się do osiągnięcia powyższego celu oraz wynikało ze ścieżki reintegracji opracowanej dla danego uczestnika.
 Przejdź na górę