Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016)

Formy wsparcia

Czy szkolenie kompetencji ogólnych prawo jazdy kat. B musi zakończyć się uzyskaniem prawa jazdy? Co w przypadku jeśli osoba zda egzamin teoretyczny a nie uda się zdać egzaminu praktycznego sfinansowanego w ramach projektu ? Czy efektem może być ukończenie kursu prawa jazdy, a nie uzyskanie prawa jazdy kat. B?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, efektem tego szkolenia powinno być uzyskanie prawa jazdy kat. B.

Czy w ramach ogłoszonego konkursu można tworzyć mieszkania chronione?

Nie. W ramach Poddziałania IX.1.1 (konkursu RPLD.09.01.01-IP-10-002/16) nie ma możliwości tworzenia mieszkań chronionych. Tworzenie mieszkań chronionych jest traktowane jako usługa społeczna i jest kwalifikowalne w Poddziałaniu IX.2.1.
W Poddziałaniu IX.1.1 uczestnik projektu, objęty działaniami aktywizacyjnymi może, o ile jest to niezbędne dla zrealizowania ścieżki reintegracji, zostać skierowany do mieszkania chronionego. Jednakże wsparcie w ramach tego instrumentu musi być skoncentrowane na problemach i potrzebach danej osoby, a nie na ogólnym świadczeniu usługi w mieszkaniu chronionym.

Czy instrumenty aktywizacji zawodowej w ramach projektu mogą zostać zlecone na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

W ramach projektu PCPR nie może zlecić instrumentów aktywizacji zawodowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ponieważ w kompetencjach jednostek organów pomocy społecznej nie jest aktywizacja zawodowa ich klientów.

Czy jest możliwość osobie dorosłej (pełnoletniej) pozostającej w rodzinie zastępczej udzielenie wsparcia poprzez objęcie korepetycjami w ramach aktywizacji edukacyjnej?

Zgodnie z założeniami konkursu celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W związku z powyższym, udzielenie korepetycji osobie dorosłej (pełnoletniej) pozostającej w rodzinie zastępczej w ramach projektu jest możliwe wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie przyczyniało się do osiągnięcia powyższego celu oraz wynikało ze ścieżki reintegracji opracowanej dla danego uczestnika.

Grupy docelowe

Czy grupę docelową mogą stanowić seniorzy zdefiniowani, jako osoby 60+ i zagrożeni wykluczeniem społecznym? Czy osoba, która jest na emeryturze może być również uczestnikiem projektu?

Tak. Uczestnikami projektu mogą być seniorzy (osoby 60+) pod warunkiem, że są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Należy jedynie pamiętać, że projekt złożony w odpowiedzi na konkurs powinien przyczyniać się do realizacji celów RPO WŁ 2014-2020 w szczególności musi wpisywać się w realizację celu szczegółowego PI 9i : Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie świadczone uczestnikowi projektu powinno być adekwatne do jego potrzeb i możliwości.

Czy przystąpienie do projektu jako osoby bezrobotnej niezarejestrowanej jeszcze w PUP np. po umowie lub będącego zarejestrowanym w PUP w III profilu (po uczestnictwie w PAI zmiana profilu na II) kwalifikuje uczestnika do skorzystania z instrumentów aktywizacji zawodowej np. szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy?

Tak. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP oraz osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy mogą korzystać z instrumentów aktywizacji zawodowej.  
O zakwalifikowaniu osoby do udziału w projekcie oraz określeniu ścieżki reintegracji w projekcie decyduje jej status m.in. na rynku pracy w momencie „wejścia" do projektu. Zatem osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP może otrzymać każdy instrument aktywizacji zawodowej. Natomiast osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP z III profilem w pierwszej kolejności musi zostać skierowana do PAiI.  Następnie można ją objąć wsparciem w ramach innych instrumentów aktywizacji zawodowej zgodnie z ustaloną ścieżką reintegracji. Nie ma znaczenia, że w trakcie trwania projektu osoba została przeprofilowana w PUP. Jeżeli zaś w momencie wejścia do projektu osoba bezrobotna posiada II profil pomocy nie może zostać objęta instrumentami o charakterze zawodowym.

Czy młodzież w 3 klasie gimnazjum oraz maturzyści mogą być beneficjentami programu?

Tak. Uczestnikami projektu może być młodzież pod warunkiem, że jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Należy jednak pamiętać, że realizowany projekt powinien się przyczynić do realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 tj. wpisywać się w realizację celu szczegółowego PI 9i: Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Należy również mieć na względzie, że zgodnie z kryterium dostępu nr 5, określonym dla konkursu RPLD.09.01.01-IP-10-002/16, każdy uczestnik musi zostać objęty co najmniej dwoma instrumentami aktywizacji, w tym obowiązkowo pracą socjalną.

Czy OPS w strukturze którego jest KIS może przeprowadzić w projekcie ścieżkę reintegracji dla osób z II profilu bezrobocia, które uczestniczą w pracach społeczno użytecznych? Jeżeli tak, to czy koszt prac może być wkładem własnym OPS?

W projektach realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 możliwy jest udział osób bezrobotnych z I i II profilu pomocy, ale tylko w zakresie wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i edukacyjnej. Z uwagi na to, że prace społecznie użyteczne  należą do instrumentu aktywizacji zawodowej, nie ma możliwości objęcia tym wsparciem w ramach projektu, osób bezrobotnych z określonym II profilem pomocy. W związku z powyższym koszt prac społecznie użytecznych dla tych osób nie może stanowić kwalifikowalnego wkładu własnego w projektach.
Natomiast możliwe jest skierowanie uczestników projektu z określonym II profilem pomocy do  KSI jeżeli w ramach oferowanego wsparcia świadczone będą dla nich usługi ograniczające się tylko do instrumentów aktywizacji społecznej i edukacyjnej.

Czy w ramach projektu wsparciem mogą być objęte osoby zagrożone ubóstwem, które pracują lub uczą się ?

Tak. Uczestnikami projektu w ramach konkursu mogą być zarówno osoby pracujące jak i uczące się. Muszą one należeć do grupy osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupa ta została szeroko zdefiniowana w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

W przypadku składania projektu w partnerstwie między jednostką samorządu terytorialnego a organizacją pozarządową - czy uczestnicy projektu muszą być mieszkańcami gminy, na terenie której działa dany OPS/PCPR. Np. Jeśli liderem jest GOPS a partnerem Fundacja (teren działania - całe województwo) to czy część uczestników zrekrutowana przez Fundację może pochodzić z terenu miasta Łodzi ?

Tak, uczestnicy projektu muszą być mieszkańcami gminy, na której funkcjonuje dany Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 projekt musi zakładać realizację kontraktu socjalnego, innego indywidualnego programu lub programu aktywności lokalnej. Ww. narzędzia realizowane są na rzecz klientów konkretnego OPS przez ten OPS. Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej - pomoc udzielana jest według miejsca zamieszkania osoby na terenie gminy, na której funkcjonuje Ośrodek.

Pozostałe

Czy jeśli OPS zawierając partnerstwo z Centrum Integracji Społecznej i kierując bezpośrednio na zajęcia CIS klientów OPS może uwzględnić do realizacji instrumentu aktywizacji zawodowej na etapie trwania projektu doradcę zawodowego zatrudnionego w OPS ale bezpośrednio w KIS (dodatek specjalny 40%)?

W sytuacji, gdy KIS, będący w strukturach OPS, nie bierze udziału w realizacji projektu, nie ma żadnej prawnej możliwości wynagrodzenia w projekcie doradcy zawodowego, zatrudnionego bezpośrednio w KIS. Nie może on otrzymać dodatku do wynagrodzenia, ponieważ KIS nie bierze udziału w realizacji projektu. Jednocześnie nie ma także możliwości zatrudnienia doradcy do projektu przez partnera projektu (CIS) na podstawie umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej, gdyż doradca zawodowy jest pracownikiem lidera. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, w przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne angażowanie jako personel projektu pracowników partnera przez beneficjenta i odwrotnie.

Co w sytuacji gdy nie zgłosi się w konkursie żaden partner do realizacji aktywizacji zawodowej?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata b2014-2020 nie jest możliwa samodzielna realizacja instrumentów aktywizacji zawodowej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Aby realizować aktywizację zawodową niezbędne jest zawiązanie partnerstwa. Partnerem mogą być zarówno jednostki sektora finansów publicznych, jak i podmioty spoza tego sektora. W celu umożliwienia realizacji powyższych instrumentów proponuje się zawarcie porozumienia/partnerstwa z PUP lub partnerstwa z innym podmiotem będącym jednostką organizacyjną JST, np. CIS, KIS, WTZ, itp.

Czy WTZ jako partner może zlecić aktywizację zawodową firmie zewnętrznej?

Tak. Warsztat terapii zajęciowej (WTZ) jako partner może zlecić aktywizację zawodową firmie zewnętrznej.

Czy świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej ( art. 80 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) mogą stanowić wkład własny w ww. konkursie?

Nie. Wkładem własnym w projekcie realizowanym w ramach konkursu nie mogą być świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, gdyż nie to jest przedmiotem konkursu.

Co może być wkładem własnym w postaci finansowej w przypadku PCPR w ramach konkursu?

W ramach konkursu  jako wkład własny można zakwalifikować m.in.

  • świadczenia wymieniane w ramach Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) - dot. świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 plus oraz Ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2015 poz. 114);
  • świadczenia wymienione w art. 37 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2015 poz. 332 z póź zm.);
  • środki  związane z rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami tj. koszty działalności WTZ (w przypadku, gdy aktywizowani są uczestnicy WTZ), środki przeznaczone na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych;
  • wynagrodzenia kadry PCPR-u realizującej projekt.

O możliwości uznania określonych środków za wkład własny decyduje m.in. cel i zakres wsparcia udzielanego w ramach projektu, grupa docelowa, na rzecz której realizowane jest wsparcie oraz powiązanie środków wykazywanych w ramach wkładu własnego z organizowanym wsparciem.

Czy MOPS, który posiada w swoich strukturach Klub Integracji Społecznej może realizować projekt partnerski z Centrum Integracji Społecznej? Klub będzie odpowiadał za reintegrację społeczną uczestnika, natomiast Centrum za reintegrację zawodową.

Tak, MOPS, który posiada w swoich strukturach Klub Integracji Społecznej może realizować projekt partnerski z Centrum Integracji Społecznej, w ramach którego partner wiodący MOPS będzie odpowiedzialny za reintegrację społeczną (realizowaną w ramach Klubu Integracji Społecznej), natomiast CIS będzie odpowiedzialny za reintegrację zawodową. Należy pamiętać, że w przypadku projektu partnerskiego oceniane będzie, czy spełnione zostały wymogi dotyczące partnerstwa, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. :
  • utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • partnerstwo nie może zostać zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych następuje z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

Czy wkład własny do projektu może być wniesiony poprzez podmiot zewnętrzny (NGO będący zleceniobiorcą zadania)?

Tak, wkład własny do projektu może być wniesiony przez NGO będący zleceniobiorcą zadania w ramach Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszystkie wydatki w ramach zadania zleconego muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami księgowymi wraz z dowodami wskazującymi ich zapłatę.
 Przejdź na górę