Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2018)

Formy wsparcia

Czy w ramach projektu możliwe jest zaplanowanie formy wsparcia takiej jak mieszkania chronione?

W ramach konkursu możliwa jest aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w już istniejących mieszkaniach chronionych. W stosunku do osób kwalifikujących się do objęcia wsparciem zgodnie z definicją zawartą na  str. 8,9 Regulaminu konkursu możliwe jest zastosowanie wymienionych instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej oraz edukacyjnej.
 Przejdź na górę