Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2016)

Grupy docelowe

Czy dzieci/młodzież, tj. przebywająca w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, może pochodzić z terenu konkretnego powiatu?

Zgodnie z 11 ogólnym kryterium dostępu grupę docelową muszą stanowić osoby fizyczne uczące/pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Czy w ramach przedmiotowego konkursu, wsparciem może zostać objęta młodzież uczęszczająca do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego, która nie ukończyła 18 roku życia?

W konkursie zakłada się wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ. Wsparcie powinno być realizowane w ramach KIS, CIS, WTZ lub ZAZ, a nie w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego czy też Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego. W praktyce oznacza to, iż grupa docelowa ma być zgodna z zapisami Dokumentacji konkursowej, jak również z ustawami i rozporządzeniami, na podstawie, których funkcjonują KIS, CIS, ZAZ, WTZ.
Zgodnie z Regulaminem konkursu grupą docelową powinny być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy). Definicja osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przedstawiona w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020" zalicza do tej kategorii osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.). W stosunku do tych osób, do których kierowane są usługi aktywnej integracji nie ma obowiązku stosowania kryteriów efektywności społeczno-zatrudnieniowej.
Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że o możliwości objęcia wsparciem w projekcie decydują również przepisy rozporządzeń regulujące zasady funkcjonowania KIS, CIS, WTZ, ZAZ.
Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinien się odbywać w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, tak wiec, jeśli uczestnikowi będzie brakować wsparcia w postaci stażu lub szkolenia, to należy mu takie narzędzie zaproponować.
 Przejdź na górę