Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2016)

Grupy docelowe

Czy dzieci/młodzież, tj. przebywająca w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, może pochodzić z terenu konkretnego powiatu?

Zgodnie z 11 ogólnym kryterium dostępu grupę docelową muszą stanowić osoby fizyczne uczące/pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Czy w ramach przedmiotowego konkursu, wsparciem może zostać objęta młodzież uczęszczająca do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego, która nie ukończyła 18 roku życia?

W konkursie zakłada się wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ. Wsparcie powinno być realizowane w ramach KIS, CIS, WTZ lub ZAZ, a nie w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego czy też Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego. W praktyce oznacza to, iż grupa docelowa ma być zgodna z zapisami Dokumentacji konkursowej, jak również z ustawami i rozporządzeniami, na podstawie, których funkcjonują KIS, CIS, ZAZ, WTZ.
Zgodnie z Regulaminem konkursu grupą docelową powinny być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy). Definicja osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przedstawiona w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020" zalicza do tej kategorii osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.). W stosunku do tych osób, do których kierowane są usługi aktywnej integracji nie ma obowiązku stosowania kryteriów efektywności społeczno-zatrudnieniowej.
Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że o możliwości objęcia wsparciem w projekcie decydują również przepisy rozporządzeń regulujące zasady funkcjonowania KIS, CIS, WTZ, ZAZ.
Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinien się odbywać w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, tak wiec, jeśli uczestnikowi będzie brakować wsparcia w postaci stażu lub szkolenia, to należy mu takie narzędzie zaproponować.

Pozostałe

Jakie informacje należy umieścić we wniosku dotyczące założenia nowego KIS-u?

W oparciu o zaktualizowane zapisy (z dn.21.04.2016r.) znajdujące się w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, wystarczy zawarcie we wniosku o dofinansowanie informacji o stopniu zaawansowania prac nad procesem tworzenia podmiotu np. KIS'u. Opis zawarty na moment składania wniosku, powinien przedstawiać stan aktualny, czyli dotychczasowe działania podjęte przez wnioskodawcę oraz zakładane w dalszej kolejności czynności, które doprowadzą do uzyskania wpisu do rejestru KIS-ów z podaniem terminów, co ułatwi ocenę złożonego wniosku.
Należy jednak pamiętać, iż w przypadku tworzenia KIS'u wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem informacji o wpisie do rejestru klubów integracji społecznej prowadzonego przez wojewodę w terminie 6  miesięcy od podpisania umowy.

W ramach jakiego zadania w kosztach bezpośrednich mogę ująć wynagrodzenie kierownika CIS i księgowego CIS, skoro nie ma zadania dotyczącego zarządzania?

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, koszty administracyjne związane z obsługą projektu można wykazywać tylko w ramach kosztów pośrednich projektu. Zgodnie z Podrozdziałem 8.4 pkt. lit. b i c w/w Wytycznych wymienione koszty związane z wynagrodzeniem  kierownika oraz księgowej CIS zaliczają się do katalogu kosztów pośrednich. Należy pamiętać, iż koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu.

Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia rejestracji Zakładu Aktywności Zawodowej czy też wystarczy fakt złożenia wniosku o jego rejestrację?

W sytuacji, w której na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca nie prowadzi ZAZ, ale wszczął procedurę utworzenia takiego podmiotu, jest zobowiązany w treści wniosku zawrzeć informację o stanie w/w procedury na dzień złożenia wniosku
Natomiast warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie  projektu jest przedstawienie decyzji wojewody potwierdzającą przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, konieczna jest decyzja wojewody o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem decyzji wojewody odpowiednio do zakresu projektu o przyznaniu statusu centrum integracji społecznej, zakładu aktywności zawodowej lub informacja o wpisie do rejestru klubów integracji społecznej prowadzonego przez wojewodę). Wojewoda wydaje decyzje dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sanepidu, które to są możliwe do uzyskania po akceptacji przez nich pomieszczeń, czego nie jesteśmy w stanie zapewnić bez zaadaptowania pomieszczeń w celu utworzenia ZAZu, a na to planujemy pozyskać środki w ramach projektu. W związku z powyższym uzyskanie rzeczonej decyzji będzie możliwe dopiero w trakcie realizacji projektu. Jaka jest zatem procedura w przypadku instytucji dopiero starających się o utworzenie ZAZu?

W przypadku organizacji ZAZ, podmiot który planuje uwzględnić wydatki dotyczące utworzenia zakładu tj. adaptacji budynków, pomieszczeń w ramach cross-financingu, może je uwzględnić we wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS.

Zgodnie z pkt. 2.7 Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/16, początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r. a końcową datą kwalifikowalności jest 31 grudnia 2023 r. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu mając na uwadze, iż okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Wskazany przez wnioskodawcę we wniosku okres realizacji projektu jest zarówno rzeczowym jak i finansowym okresem realizacji. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określany jest w umowie o dofinansowanie.

Co do zasady, środki na finansowanie projektu mogą być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne oraz dotyczyć będą okresu realizacji projektu.
Równocześnie należy podkreślić, że wydatkowanie środków do chwili zatwierdzenia wniosku i podpisania umowy, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność danego wnioskodawcy. W przypadku, gdy projekt nie otrzyma dofinansowania, uprzednio poniesione wydatki nie będą mogły zostać zrefundowane.
Dofinansowania nie mogą otrzymać projekty w pełni zrealizowane.

W związku z powyższym, wydatki wskazane w pytaniu mogą być ponoszone ze środków własnych i na ryzyko wnioskodawcy. Dopiero po przedstawieniu decyzji wojewody i podpisaniu umowy z WUP w Łodzi, wydatki zgodnie z zatwierdzonym do realizacji wnioskiem, mogą zostać uznane za kwalifikowalne i możliwe do ujęcia we wniosku o płatność

Kto może ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu? Czy może to być przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą?

W ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą aplikować podmioty specjalizujące w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dodatkowo w konkursie nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/16, podmiotami uprawnionymi są podmioty, które zgodnie z odpowiednimi dokumentami prawnymi mogą założyć lub prowadzić podmiot reintegracyjny CIS, KIS, WTZ, ZAZ.

CIS (Centrum) zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym może być tworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego (województwo, powiat, gminę), organizację pozarządową, podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. kościelne osoby prawne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego), spółdzielnie socjalne z zastrzeżeniem, że w przypadku spółdzielni socjalnych, Centrum mogą tworzyć spółdzielnie socjalne zakładane przez osoby prawne tj. JST, organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne.

KIS (Klub) zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym może być tworzony przez gminę, organizację pozarządową oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. kościelne osoby prawne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego), spółdzielnie socjalne z zastrzeżeniem, że w przypadku spółdzielni socjalnych, Klub mogą tworzyć spółdzielnie socjalne zakładane przez osoby prawne tj. JST, organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla osób wskazanych w art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Organizatorem ZAZ (Zakładu) zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może być gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

WTZ (Warsztat) może być organizowany przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty (w tym przez przedsiębiorców).

Jednak należy pamiętać, że w ramach kryteriów konkursu istnieje ograniczenie, że nie mogą być organizowane nowe WTZ. Dofinansowanie w niniejszym konkursie może zatem otrzymać przedsiębiorca, który prowadzi obecnie WTZ i w tym przypadku, jest podmiotem uprawnionym do aplikowania o dofinansowanie projektu na działalność WTZ.
 Przejdź na górę