Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2017)

Grupa docelowa

Czy sam fakt pozostawania osobą bezrobotną kwalifikuje osobę do udziału w projekcie? Czy też osoba bezrobotna musi spełniać jeszcze dodatkowe inne warunki?

Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 w ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy) oraz ich otoczenie, o ile ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Potencjalnymi uczestnikami projektu mogą być m. in. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy tj. spełniające tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoby bezrobotne spełniają jedną z przesłanek wymienionych w ww. artykule ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zatem kwalifikują się jako potencjalni uczestnicy projektów w niniejszym konkursie. Jednocześnie w ramach niniejszego konkursu obowiązuje szczegółowe kryterium dostępu nr 7 Wsparcie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono I lub II profil pomocy.

Zgodnie z tym kryterium w przypadku wsparcia osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono I lub II profil pomocy, spełniających minimum jedną przesłankę pozwalającą zaklasyfikować je do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobocie nie może być jedyną przesłanką udzielania wsparcia w ramach projektu), świadczone są jedynie usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym.

Zatem jedynie w przypadku osób bezrobotnych, dla których ustalono I lub II profil pomocy bezrobocie nie może być jedyną przesłanką udzielania wsparcia w ramach projektu. Natomiast jeśli dla danej osoby określono III profil pomocy, sam ten fakt klasyfikuje ją jako potencjalnego uczestnika projektu w niniejszym konkursie. 

Pozostałe

W jaki sposób będzie weryfikowane, że podmiot specjalizuje się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?

Wnioskodawca, aby wykazać, że jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie powinien zamieścić w treści wniosku (punkt 4.4) opis działań, który potwierdzi, że faktycznie prowadzi lub prowadził działania w tym obszarze. Ponadto może wskazać podstawę prawną działalności w zakresie aktywizacji osób (np. w przypadku przedsiębiorców powołać się na Polską Klasyfikację Działalności, w przypadku fundacji/stowarzyszeń powołać się na statut). Wymóg dotyczący bycia podmiotem specjalizującym się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dotyczy Wnioskodawcy, a nie Partnera w związku z czym do oceny jego spełnienia brane jest pod uwagę wyłącznie doświadczenie Wnioskodawcy w tym zakresie.
Fakt zaangażowania kadry posiadającej doświadczenie w realizacji działań na rzecz powyższej grupy również nie daje podstawy do uznania, że Wnioskodawca dzięki temu stał się podmiotem specjalizującym się w aktywizowaniu tej grupy, o ile w dotychczasowej działalności nie prowadził działań w tym zakresie.

Czy przedsiębiorca, wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest uprawnionym podmiotem do składania wniosku?

Zgodnie z zapisami regulaminu wnioskodawcą w ramach Poddziałania IX.1.1 w niniejszym konkursie mogą być podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • instytucje pomocy i integracji społecznej;
  • podmioty ekonomii społecznej;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • przedsiębiorcy.
Zatem nie ma przeciwwskazań by przedsiębiorca wpisany do RIS był wnioskodawcą w Poddziałniu IX.1.1 o ile specjalizuje się on w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Swoje doświadczenie w tym zakresie powinien opisać w pkt 4.4 wniosku o dofinansowanie.

Czy w niniejszym konkursie mogą składać wnioski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Przedsiębiorcą w rozumieniu kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Do osób prawnych zalicza się m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
W związku z tym wnioskodawcą w ramach Poddziałania IX.1.1 w konkursie RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 może być przedsiębiorca będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, o ile jednocześnie jest podmiotem specjalizującym się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 

Wskaźniki

Czy osoba która w ramach projektu i w trakcie projektu nabędzie kwalifikacje zostanie uwzględniona we wskaźniku Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu? Czy wskaźnik ma na celu pomiar osób które gdy już opuszczą projekt dopiero same z własnych środków podniosą swoje kwalifikacje?

We wskaźniku Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu należy wykazać wszystkie osoby, które nabyły kwalifikacje w wyniku działań projektowych potwierdzone przez właściwy organ uprawniony do formalnego potwierdzenia uzyskania kwalifikacji. Zdanie egzaminu może nastąpić zarówno w trakcie trwania projektu (koszt egzaminu finansowany w ramach projektu) jak również w ciągu 4 tygodni od zakończenia danej osoby udziału w projekcie i zostać pokryte ze środków własnych uczestnika.
Wyświetlanie 5 rezultatów.
 Przejdź na górę