Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


zęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015)

Formy wsparcia

Czy w ramach projektu możemy w budżecie w kosztach bezpośrednich uwzględnić zakup auta dla pracowników terenowych (wraz z kosztami dodatkowymi jak ubezpieczenia, opłaty, benzyna)?

Zakup środków transportu jest możliwy w projekcie pod warunkiem uwzględnienia odpowiedniego uzasadnienia konieczności pozyskania tego środka trwałego zgodnie ze wskazaniami sekcji 6.12  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wydatki poniesione na zakup środka trwałego tj. samochodu mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystane na rzecz projektu - sekcja 6.12.1 pkt 1) b str. 56 oraz pkt 4) str. 57 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Odpisy amortyzacyjne rozlicza się oraz stosuje się warunki i procedury określone w sekcji 6.12.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego są kwalifikowalne, o ile są spełnione poniższe warunki:
  • sprzedający środek trwały wystawił deklarację określająca jego pochodzenie;
  • sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji krajowych środków publicznych;
  • cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.
Dodatkowe koszty ubezpieczenia, opłaty będą stanowiły koszt pośredni, natomiast koszty paliwa mogą być rozliczane w ramach delegacji służbowych pracowników.

Czy szkolenia zawodowe wymieniane jako rodzaj wsparcia w ramach II typu usług są przewidziane tylko dla osób bezrobotnych, czy też dla tych, które w trakcie projektu założyły już PES i pracują?

Szkolenia zawodowe w drugim typie operacji powinny być uwzględnione dla osób, u których zidentyfikowano deficyt w tym zakresie. Szkoleniami mogą być objęte zarówno osoby bezrobotne przed założeniem PES, jak również osoby, które już prowadzą wskazany podmiot. W tym drugim przypadku szkolenia zawodowe będą stanowiły pomoc de minimis.

Czy wsparcie pomostowe mogą otrzymać jedynie nowopowstałe przedsiębiorstwa społeczne?

Wsparcie pomostowe zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, str. 36. i Standardy udzielania wsparcia w ramach Poddziałania IX.3.1 na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych str. 19, jednoznacznie wskazują, że wsparcie to adresowane jest tylko do nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę