Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


zęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015)

Wskaźniki

Czy wskaźniki 3 (liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego-minimum 26) i 5 ( liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych na poziomie-minimum 15) wzajemnie się uzupełniają czy też należy je dodawać osiągając wskaźnik 26 miejsc pracy w nowoutworzonych przedsiębiorstwach plus 15 istniejących już przedsiębiorstwach ?

Aktualna wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,  nie wskazuje na przytoczone  wartości wskaźników. Metodologia obliczania wartości wskaźników efektywnościowych OWES zawarta jest w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu. Zgodnie z zapisami powyższego dokumentu wskaźnik nr 3 mierzy liczbę miejsc pracy w nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych. Natomiast w przypadku wskaźnika nr 5 wykazywane są miejsca pracy, powstałe w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Zatem wskaźnik nr 5 nie zawiera się we wskaźniku nr 3. Wskaźniki te należy monitorować rozłącznie.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę