Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


zęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015)

Pozostałe

Jak stosować zasadę konkurencyjności w przypadku wyboru pracowników akredytowanych OWES ?

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w kryteriach wyboru sugeruje zamieszczanie wymogów, jakie są zawarte w standardach dotyczących kadry OWES.

Czy w sytuacji gdy organizacja pozarządowa zamierza się ekonomizować i w związku z tym będzie korzystać ze wsparcia (inkubacyjnego, doradczego) w ramach projektu, to czy będzie mieć do czynienia z pomocą de minimis?

W wymienionej sytuacji nie wystąpi pomoc de minimis, gdyż na moment udzielenia wsparcia organizacja ta nie prowadzi działalności gospodarczej.

Czy doradztwo (biznesowe, prawne) udzielane przedsiębiorstwu społecznemu, w związku z utworzeniem w tym podmiocie nowego miejsca pracy, powinno być objęte zasadami pomocy de minimis?

W wymienionej sytuacji wystąpi pomoc de minimis, gdyż podmiot uzyskał pewnego rodzaju korzyść ekonomiczną.

Czy w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących spółdzielniach socjalnych, istnieje obowiązek przyjęcia osób nowo zatrudnionych osób w poczet członków?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651 z póz. zm.) oraz ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1443 z póz. zm.) członkom spółdzielni socjalnej (osobom fizycznym) przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy - każdy członek spółdzielni musi być zatrudniony w oparciu o spółdzielczą umowę o pracę. Natomiast samo zatrudnienie osoby w spółdzielni socjalnej nie musi być związane z automatycznym przyjęciem osoby zatrudnianej w poczet członków spółdzielni. Osoba zatrudniona  w spółdzielni socjalnej może ubiegać się o członkostwo, natomiast spółdzielnia socjalna może przyjąć tę osobę w poczet członków, o ile spełnia ona warunki przewidziane w przepisach prawa oraz statucie spółdzielni. Samo zatrudnienie w spółdzielni socjalnej nie wiąże się zatem z powstaniem po stronie zatrudnionego roszczenia o przyjęcie w poczet członków spółdzielni, któremu to roszczeniu odpowiadałby obowiązek spółdzielni socjalnej przyznania tej osobie członkowstwa.
Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, gdy założycielami spółdzielni socjalnej są osoby prawne. Osoby fizyczne zatrudnione w takiej spółdzielni socjalnej, po 12 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni, mają prawo  do uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej.
 

Kto jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu z Poddziałania IX.3.1?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, wnioskodawcami mogą być instytucje wsparcia lub rozwoju ekonomii społecznej - akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej należy rozumieć jako wyodrębnione jednostki podmiotu lub partnerstwa/konsorcjum podmiotów realizujące usługi wsparcia ekonomii społecznej w zakresie:

  • animacji i promocji ekonomii społecznej;
  • wsparcia powstawania nowych podmiotów ekonomii społecznej;
  • wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych;
nie działające dla osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na działania OWES.
 

Dodatkowo przedmiotowe jednostki muszą posiadać akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w danym województwie w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu akredytacji wraz z listą akredytowanych OWES w województwie łódzkim znajdują się na stronie internetowej: http://www.akses.crzl.gov.pl

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę