Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Pozostałe

Czy obsługę merytoryczną i obsługę finansową projektu może wykonywać osoba zatrudniona na stanowisku księgowej w związku z rozszerzonym zakresem obowiązków?

Osoba będąca pracownikiem może wykonywać  obsługę  merytoryczną (rozumianą jako koordynacja realizacji projektu) i finansową projektu. Koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w tym koszty obsługi finansowej i księgowej stanowią koszty pośrednie projektu.
Pragniemy zwrócić uwagę, że w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, w rozdziale 8.4 przedstawiono przykładowy katalog kosztów pośrednich.
Jednocześnie wyjaśniamy, że do personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich nie ma zastosowania podrozdział 6.16 ww. Wytycznych, za wyjątkiem pkt 7 podrozdziału 6.16. Sposób zatrudnienia osób, których koszty należą do katalogu kosztów pośrednich musi być zgodny z krajowym prawodawstwem.

Czy w ramach projektu można zatrudnić personel do prowadzenia rekrutacji, promocji projektu, tworzenie dokumentacji, współpraca z asystentem rodziny, monitoring itp. (umowy cywilno-prawne, ujęte w kosztach pośrednich)?

Wskazane wydatki związane z rekrutacją, promocją projektu, dokumentacją, monitoringiem wpisują się w katalog kosztów pośrednich zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. W odniesieniu do wskazanego personelu współpracującego z asystentem rodziny trudno przypisać takiej osobie obowiązki, wskazać kto miałby to być. W związku z czym trudno w ogóle ocenić zasadność zatrudnienia w/w osoby i wskazać czy jest to koszt dotyczący kosztów bezpośrednich, czy kosztów pośrednich. Pragniemy zwrócić uwagę, że w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 w rozdziale 8.4 przedstawiono przykładowy katalog kosztów pośrednich. Dodatkowo przypominamy, iż przedmiotowe koszty rozliczane są za pomocą stawek ryczałtowych.

Jakie zadania możemy przypisać pracownikowi socjalnemu zaangażowanemu w realizację projektu? Przez jaki okres może otrzymywać dodatek za dodatkową pracę?

Zakres prac przypisanych pracownikowi socjalnemu zaangażowanemu w realizacje projektu w ramach konkursu powinien być zgodny z jego kompetencjami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która jest podstawą działań podejmowanych w przedmiotowym konkursie. Dodatek za wykonywane w ramach projektu prace powinien być wypłacany za okres świadczenia dodatkowych czynności wynikających z zaangażowania w realizację projektu zgodnie z Podrozdziałem 6.16.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Czy pracę socjalną można traktować jako zadanie? Czy pracownik socjalny zaangażowany w realizację projektu może wykonywać rekrutację rodzin do projektu?

Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służy przede wszystkim pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. Projekt powinien dotyczyć udzielenia wszechstronnego wsparcia rodzinie w przezwyciężeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobiegania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, a także umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest podstawowym dokumentem regulującym szczegółowo zasady pomocy dla nieprawidłowo funkcjonującej rodziny, w tym zasady i formy pieczy zastępczej nad dzieckiem. Punktem wyjścia w ustawie jest pomoc rodzinie. Należy zatem tutaj nadmienić, że usługa pracy socjalnej nie jest w ramach tego działania głównym jego założeniem. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za przeprowadzenie m.in. wywiadów środowiskowych wśród uczestników projektówi ewentualne skierowanie usługi asystenta rodziny. Ewentualna pogłębiona diagnoza rodzin wykonywana przez pracownika socjalnego może stanowić koszt w zadaniu związanym z usługami świadczonymi przez asystenta rodzinnego. Natomiast nie jest zasadne, by praca socjalna stanowiła odrębne zadanie w projekcie.
Od zaangażowania w świadczenie usług na rzecz uczestników projektu należy oddzielić ewentualne działania związane z rekrutacją uczestników projektu, ponieważ koszty działań związanych z rekrutacją, co do zasady (np. informowanie uczestników o działaniach projektowych, weryfikacja dokumentów itp.) stanowią koszty pośrednie. Każdy z Wnioskodawców indywidualnie do swoich potrzeb określa sposób rekrutacji uczestników, w tym wskazuje osoby zaangażowane w ten proces i przedstawia odpowiednie zapisy w pkt. 3.2 Formularzu Wniosku o Dofinansowanie.

Czy osoby zatrudnione na umowy zlecenie lub umowy o dzieło zaliczamy do personelu projektu?

Personelem projektu są osoby zatrudnione do realizacji zadań merytorycznych w projekcie, określonych w budżecie szczegółowym, bez względu na rodzaj zastosowanej umowy.
Należy jednak pamiętać, iż niekwalifikowane jest zaangażowanie na umowę cywilnoprawną do realizacji zadań w projekcie osoby zatrudnionej jednocześnie u beneficjenta w ramach stosunku pracy (z wyłączeniem umów o dzieło).
W sytuacji gdy osoba będąca pracownikiem beneficjenta zaangażowana jest do realizacji zadań w projekcie, możliwe jest oddelegowanie takiej osoby do realizacji zadań w projekcie lub zwiększenie zakresu obowiązków.
Ponadto przypominamy, iż sposób zaangażowania oraz koszty związane z zatrudnieniem personelu projektu zostały szczegółowo opisane w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, w Rozdziale 6.16.

Jak rozliczyć koszty dowozu uczestników na szkolenia i terapię samochodem PCPR? Czy może być po kosztach delegacji dla samochodu służbowego? Czy koszt dowoz można zawrzeć w poszczególnych zadaniach czy mogą być łącznie podane w jednym zadaniu?

Koszt dowozu uczestników projektu na szkolenia i terapię samochodem PCPR może być kwalifikowany w kosztach bezpośrednich, w ramach zadania, którego dany wydatek będzie dotyczył. Koszty dojazdu samochodem służbowym mogą być rozliczane w drodze delegacji służbowej.

Czy szkolenie dla rodzin zastępczych może poprowadzić pracownik socjalny aktualnie zatrudniony w PCPR i posiadający odpowiednią wiedzę, czy też winien to być specjalista zewnętrzny?

Pracownik PCPR, który posiada właściwe uprawnienia, udokumentowaną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie odpowiadającym zaplanowanym do przeprowadzenia formom wsparcia w projekcie, może w ramach zwiększenia obowiązków wykonywać dodatkowe zadania w projekcie. Ważne jest jednak zachowanie wysokiej jakości wsparcia udzielanego w ramach projektu. Dla tego udokumentowanie wiedzy i doświadczenia osoby przeprowadzającej wsparcie jest oczywiście elementem koniecznym, który należy wykazać w treści wniosku o dofinansowanie w arkuszu 4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy).
 

Jaka jest maksymalna wysokość dodatku dla koordynatora projektu, dyrektora PCPR oraz głównego księgowego i czy do obsługi finansowo-księgowej należy zatrudnić pracownika spoza jednostki? W jaki sposób rozliczać czas pracy ww. osób?

Zgodnie z Rozdziałem 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 koszty koordynatora, zarządu oraz obsługi księgowej jak i finansowej stanowią koszty pośrednie projektu. Zgodnie z zapisami punktu 12 tego rozdziału, do personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich nie ma zastosowania podrozdział 6.16, w którym określony został limit wysokości dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w zapytaniu.
Formularz wniosku o dofinansowanie nie przewiduje możliwości wskazania rodzaju kosztów pośrednich, w żadnym z arkuszy dotyczących budżetu projektu. W związku z powyższym Wnioskodawca nie jest zobowiązany wykazywać w budżecie projektu kosztów ww. stanowisk. Do decyzji Wnioskodawcy pozostaje także kwestia sposobu zaangażowania osób na ww. stanowiskach. W związku z czym istnieje możliwość zatrudnienia do obsługi finansowo-księgowej osoby spoza jednostki.
Jednocześnie przypominamy, iż w części V Budżet projektu Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać z listy rozwijanej poziom kosztów pośrednich, zgodnie z limitem określonym w punkcie 5 ww. rozdziału Wytycznych.
Opis sposobu zarządzania projektem należy przedstawić w formularzu wniosku o dofinansowanie, w punkcie 4.5 Sposób zarządzania. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
 

Czy wkładem własnym w ramach konkursu może być wsparcie finansowe udzielane osobom na zasadach obowiązujących w ustawie o pomocy społecznej, np. zasiłki celowe ponieważ w Regulaminie konkursu wymieniono tylko świadczenia wypłacane na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizowane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z częścią 4.2 Regulaminu konkursu wkładem własnym mogą być świadczenia pieniężne wypłacane na podstawie ww. ustawy. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że wkład własny można wnieść także w postaci niepieniężnej.
W związku z powyższym nie ma możliwości zakwalifikowania zasiłków celowych w ramach projektu, ponieważ wypłata zasiłków celowych regulowana jest ustawą o pomocy społecznej, ponadto nie są one związane z przedmiotem wsparcia. Wskazane zasiłki mogą być wykazane jako wkład własny w konkursie nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15.

Czy jest możliwość zatrudnienia pracownika socjalnego(nowa osoba)w pełnym wymiarze czasu pracy i w jakich kosztach można go umieścić pośrednich czy bezpośrednich?

W ramach konkursu można zatrudnić pracownika socjalnego w celu świadczenia usługi pracy socjalnej w wymiarze czasu pracy jaki będzie odpowiadał jego zaangażowaniu w realizację projektu. Pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu realizuje usługę pracy socjalnej tylko i wyłącznie dla uczestników projektu.
Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służy przede wszystkim pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. Projekt powinien dotyczyć udzielenia wszechstronnego wsparcia rodzinie w przezwyciężeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobiegania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, a także umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest podstawowym dokumentem regulującym szczegółowo zasady pomocy dla nieprawidłowo funkcjonującej rodziny, w tym zasady i formy pieczy zastępczej nad dzieckiem. Punktem wyjścia w ustawie jest pomoc rodzinie. Należy zatem tutaj nadmienić, że usługa pracy socjalnej nie jest w ramach tego działania głównym jego założeniem. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za przeprowadzenie m.in. wywiadów środowiskowych wśród uczestników projektów i ewentualne skierowanie usługi asystenta rodziny. Koszty związane z zatrudnieniem pracownika socjalnego i realizację usługi pracy socjalnej należy ująć w ramach kosztów bezpośrednich.
Natomiast w przypadku kiedy pracownik socjalny odpowiedzialny jest za proces rekrutacji uczestników do projektu jego wynagrodzenie z tego tytułu powinno być rozliczone w ramach kosztów pośrednich. Pragniemy nadmienić, że zaangażowanie w ramach rekrutacji nie jest działaniem ciągłym, jest krótkookresowe, w związku z czym trudno wyobrazić sobie potrzebę zatrudniania w tym celu nowej osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

Czy w ramach konkursu można zakupić usługę superwizji na potrzeby aktywizacji pracowników socjalnych pracujących na rzecz rodzin w terenie?

Niezasadne jest ponoszenie w konkursie  wydatków związanych z zakupem usługi superwizji dla pracowników socjalnych. Celem przedmiotowego konkursu jest rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. Projekt powinien dotyczyć udzielenia wszechstronnego wsparcia rodzinie w przezwyciężeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobiegania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, a także umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest podstawowym dokumentem regulującym szczegółowo zasady pomocy dla nieprawidłowo funkcjonującej rodziny, w tym zasady i formy pieczy zastępczej nad dzieckiem. Punktem wyjścia w ustawie jest pomoc rodzinie. Usługa pracy socjalnej nie jest w ramach tego działania rozwinięta na tyle aby realizować dodatkowe formy aktywizacji dla samych pracowników socjalnych. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za przeprowadzenie m.in. wywiadów środowiskowych wśród uczestników projektów i ewentualne skierowanie usługi asystenta rodziny.

Czy firmy które będą zajmować się szkoleniem rodzin zastępczych muszą mieć swoją siedzibę na terenie województwa łódzkie?

Realizatorzy szkoleń nie muszą mieć siedziby na terenie województwa łódzkiego. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zlecenia usług merytorycznych innym podmiotom, należy stosować się do zapisów:
 • Ustawy Pzp – w przypadku beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania,
 • Zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifoikowalności,
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – zgodnie z art. 5 ust.2 pkt.

W jaki sposób należy wypełnić pole "Źródło danych" oraz "Sposób pomiaru wskaźnika"?

Wnioskodawca sam określa na jakiej podstawie mierzone będą poszczególne wskaźniki realizacji celu projektu, poprzez określenie źródła danych oraz sposobu pomiaru. Podane źródło danych i sposób pomiaru powinny uwzględniać specyfikę określonego wskaźnika. Dlatego niezasadne jest wskazanie jednego uniwersalnego źródła pomiaru dla wszystkich określonych wskaźników.

Czy wartość wkladu publicznego (środków publicznych) o których mowa w Regulaminie do konkursu w rozdziale 4.4 Uproszczone metody rozliczania wydatków, która nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 euro uprawaniająca do stosowania kwot ryczałtowych rozumiana jest jako wartość wkładu własnego do projektu, czy wartość dofinansowania plus wkład własny?

W przypadku konkursu, w którym Wnioskodawcą są wyłącznie OPS/PCPR tj. jednostki sektora finansów publicznych, środki dofinansowania z EFS jak i wkład własny jednostki stanowią środki publiczne. W związku z powyższym dokonując analizy sposobu rozliczania wydatków projektu w celu spełnienia kryterium „Rozliczanie uproszczonymi metodami", należy wziąć pod uwagę ogólną wartość projektu tj. łącznie dofinansowanie oraz wkład własny. Należy przyjąć, iż w przedmiotowym konkursie projekty, których wartość wkładu publicznego (tj. całkowita wartość projektu) nie przekracza równowartości 414 260,00 PLN muszą być obligatoryjnie rozliczane na podstawie kwot ryczałtowych.

Czy w trwałości i wpływie rezultatów projektu wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa i lidera prowadzącego grupę wsparcia przez okres do 4 tygodni po zakończeniu realizacji projektu w przypadku, gdy zakładane było zatrudnienie ww. osób na czas realizacji projektu?

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w punkcie 4.1 Zadania, w oknie „Trwałość i wpływ rezultatów projektu" wnioskodawca opisuje m.in. w jaki sposób zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (np. utrzymanie ze środków własnych po zakończeniu okresu realizacji projektu). Ponieważ wnioskodawcy zobowiązani są do wykazania w projekcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu" w części opisowej „Trwałość i wpływ rezultatów projektu", powinni zawrzeć stosowny zapis dotyczący sposobu zachowania trwałości rezultatów projektu.

Czy w ramach projektu można zatrudnić tego asystenta rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej w pełnym wymiarze czasu do pracy z tymi samymi i nowymi rodzinami? Czy rodziny korzystające w tej chwili z usług asystenta rodziny można objąć projektem?

W ramach projektu można zatrudnić asystenta rodziny, który wcześniej był zatrudniony w Ośrodku. Zatrudniony w ramach projektu asystent rodziny musi spełniać wymagania zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zakres jego obowiązków musi dotyczyć tylko uczestników projektu.
Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie zastępować środków publicznych, środkami unijnymi. Zatem, jeśli umowa zlecenie wygasa przed rozpoczęciem realizacji projektu to w okresie realizacji projektu można zatrudnić takiego asystenta rodziny.
Rodziny u których zdiagnozowano deficyt na usługi asystenta rodzinnego można w ramach projektu objąć wsparciem. Zakwalifikowanie do udziału w projekcie uczestników projektu leży po stronie Wnioskodawcy i musi być zgodne z Regulaminem konkursu.

Czy brak gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych stanowi przeszkodę w złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu?

W przypadku konkursów dedykowanych instytucjom pomocy i integracji społecznej, ośrodkom pomocy społecznej  i powiatowym centrom pomocy rodzinie nie wprowadzono kryterium dostępu nakładającego na wnioskodawcę obowiązek posiadania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Brak posiadania aktualnej strategii nie stanowi przeszkody w aplikowaniu o środki na dofinansowanie projektów.

Kiedy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powinien otrzymać pełnomocnictwo od Burmistrza i co powinno zawierać, aby Dyrektor mógł podpisywać wnioski i dokumentację związaną z realizacją projektu?

Pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie (w przypadku gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/y nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy lub gdy z innych dokumentów wynika, że do podpisania wniosku uprawnione są łącznie co najmniej dwie osoby, a został on podpisany przez jedną osobę) powinno zostać udzielone w terminie poprzedzającym skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

Kiedy należy zawrzeć Uchwałę Rady Miejskiej w związku z realizacją projektu - przed, czy po zatwierdzeniem wniosku?

Podpisana przez Radę Miasta Uchwała, która zatwierdza realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi konkursu powinna być przekazana wraz z innymi załącznikami wymienionymi we wzorze umowy o dofinansowanie przed podpisaniem przedmiotowej umowy. Będzie to więc niezbędne, jeśli projekt otrzyma pozytywna ocenę Komisji Oceny Projektów i uzyska dofinansowanie.

Czy istnieje możliwość zaplanowania w budżecie projektu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zatrudnionych w projekcie (koordynator pieczy, psycholog) po zakończeniu projektu (wynagrodzenie będzie wypłacone w styczniu następnego roku)?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu jest kwalifikowane wyłącznie, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczania jest rozliczane w ramach projektu. Istnieje możliwość wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zakończeniu okresu realizacji projektu pod warunkiem uznania wydatku za kwalifikowany, o ile zatwierdzono go we wniosku o płatność końcowym oraz spełnia warunki kwalifikowalności określone w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Czy osoba zatrudniona w ramach projektu (m.in. koordynator pieczy, psycholog) musi być także zatrudniona po zakończeniu realizacji projektu, a jeśli tak to na jaki czas?

Personel projektu, czyli osoby zaangażowane do realizacji zadań bezpośrednio kierowanych do uczestników projektu zatrudniane są w projekcie na czas jego realizacji. Jednakże w przypadku konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest określić i monitorować min. wskaźnik rezultatu bezpośredniego „liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu". Co oznacza, że w okresie do 4 tygodni po zakończeniu okresu realizacji wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić istnienie zadeklarowanej liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych tj. koordynator pieczy zastępczej, asystent rodzinny i inne.
 

Czy pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zatrudniony na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej może w ramach projektu zostać zatrudniony na umowę zlecenia na stanowisko pracownika socjalnego, czy musi być to uregulowane dodatkiem specjalnym w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków? Czy osoba może pełnić tylko jedną rolę w projekcie czy może być zarówno pedagogiem i koordynatorem projektu i wtedy wynagrodzenie za obowiązki pedagoga rozliczane są w ramach kosztów bezpośrednich, a wynagrodzenie koordynatora w ramach kosztów pośrednich?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, w przypadku zatrudnienia personelu należy przede wszystkim stosować zapisy Podrozdziału 6.16 "Koszty związane z angażowaniem personelu".

Niekwalifikowane są wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilno-prawnej, która jest jednocześnie pracownikiem Beneficjenta, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło zgodnie z zapisami podrozdziału 6.16.2 pkt 2 ww. Wytycznych.  W przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, z zastrzeżeniem podrozdziału 6.16.1 pkt 7 i 8 ww. Wytycznych, przy czym dodatek może być przyznany zarówno jako wyłączne wynagrodzenie za pracę w projekcie albo jako uzupełnienie wynagrodzenia personelu projektu rozliczanego w ramach projektu. Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną następujące warunki:
 • możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,
 • dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
 • dodatek został wprowadzony w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
 • dodatek jest kwalifikowalny w ramach PO wyłącznie w okresie kwalifikowalności, tj. w okresie nie dłuższym niż okres realizacji projektu, do którego dana osoba jest zaangażowana,
 • wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w dany projekt.
Dodatki, o których mowa powyżej, są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 3 ww. Wytycznych, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego.
Możliwe jest zatrudnienie w ramach projektu jednej osoby, która będzie pełniła dwie funkcje - koordynatora projektu oraz pedagoga. Zatrudnienie personelu merytorycznego należy wykazać w ramach kosztów bezpośrednich, natomiast koordynatora projektu należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich. Właściwe przyporządkowanie personelu zatrudnionego w ramach projektu do kosztów pośrednich bądź kosztów bezpośrednich musi być zgodne z ww. Wytycznych.

Czy w przypadku gdy w powiecie funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 30 dzieci, to czy w ramach tego wsparcia można dokonać podziału na dwie instytucjonalne placówki przeznaczone dla 14 dzieci w każdej (koszty związane z podziałem – prace remontowo wykończeniowe budynku i pomieszczeń)? Czy dyrektor placówki i placówka wychowawczo-socjalizacyjna może być w tym przypadku partnerem w realizacji projektu?

W ramach konkursu istnieje możliwość podziału dużej placówki opiekuńczo-wychowawczej. W przypadku, gdy zarówno placówka opiekuńczo-wychowawcza, jak i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie posiadają osobowości prawnej oraz są jednostkami organizacyjnymi tej samej jednostki samorządu terytorialnego (powiatu) Wnioskodawcą w konkursie będzie Powiat, natomiast jednostki organizacyjne będą realizatorami danego projektu. W takim przypadku w pkt. 2.1 wniosku  należy wpisać zarówno nazwę Wnioskodawcy jak i nazwy realizatorów (nazwa powiatu/nazwa PCPR/nazwa palcówki), natomiast w  pozostałych częściach opisowych wniosku należy wskazać podział zadań w projekcie pomiędzy poszczególnymi realizatorami.

Czy Wnioskodawca w ramach projektu musi mieć partnera w zakresie szkoleń, czy szkolenia może wykonać firma szkoleniowa wyłoniona w zapytaniach ofertowych jako wykonawca?

Nie ma konieczności realizacji projektu w partnerstwie. Wszystkie przewidziane w projekcie usługi dotyczą standardowych działań OPS/PCPR wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w związku z czym zlecanie zadań może nastąpić na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, zasady konkurencyjności lub Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznym i wolontariacie.Zauważyć również należy, że konkurs nie przewiduje możliwości realizacji aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu. Jest to konkurs mający na celu rozwój usług skierowanych do rodzin służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Czy prawnik musi spełniać łącznie wszystkie warunki wymienione w Załączniku nr 7?

W Załączniku nr 7 do Regulaminu podano typowe stawki i kwalifikacje personelu projektu. Określone wymagania należy traktować łącznie. Zatem w celu zapewnienia profesjonalnego i kompleksowego wsparcia w ramach wsparcia rodziny założono, że osoba udzielająca porad prawnych powinna łącznie spełniać poniższe warunki:
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • posiadanie wpisu na listę adwokatów bądź radców prawnych,
 • posiadanie co najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie.
Z uwagi na charakter realizowanych usług w konkursie RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15 założono wyższe kwalifikacje prawnika niż w konkursie RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15.
 

Czy w ramach projektu można zatrudnić młodszego koordynatora pieczy zastępczej?

Projekt w ramach konkursu ma być realizowany zgodnie z ustawą z z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 332),w związku z tym Beneficjent sam powinien określić, czy może do wykonywania zadań w projekcie zatrudnić młodszego koordynatora pieczy zastępczej. Jeżeli pozwala mu na to ustawa, takie wydatki będą kwalifikowane w ramach projektu.
 

Co należy rozumieć pod pojęciem "miejsce świadczenia usług" w projekcie, w którym wsparcie kierowane jest do rodzin zastępczych oraz umieszczonych w nich dzieci?

W opisanym przypadku za „miejsce świadczenia usług" należy przyjąć rodzinę zastępczą, do której skierowane zostanie wsparcie.

Czy w ramach projektu można sfinansować kampanię dotyczącą naboru kandydatów na rodziny zastępcze (spoty reklamowe, koszulki z logo kampanii, baner reklamowy, plakaty, itp.)?

Kampanię dotyczącą naboru kandydatów na rodziny zastępcze można zorganizować jako element rekrutacji uczestników projektu (grupa docelowa: kandydaci na rodziców zastępczych). Wydatki związane z tą kampanią należy ująć w kosztach pośrednich, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
 

Czy wynagrodzenie wypłacane z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej może być wkładem własnym?

Wynagrodzenie wypłacane z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej może stanowić wkład własny w projekcie.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę