Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Grupy docelowe

Czy uczestnikami projektu mogą być placówki opiekuńczo-wychowawcze, które posiadają mniej bądź równo 14 podopiecznych, jeśli tak, to czy wsparciem w ramach projektu można objąć również placówki (poniżej 14 osób), które prowadzone są przez inne podmioty niż Ośrodki Pomocy Społecznej na bazie zlecania usług?

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte poniższe grupy docelowe:
  • Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – katalog osób i rodzin został określony w Wytycznych;
  • Osoby będące kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej – otoczenie osób lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • Osoby sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego - otoczenie osób lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Mając na uwadze powyższe uczestnikami projektu są osoby spełniające powyższe kryteria, a nie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Natomiast placówki opiekuńczo-wychowawcze są miejscami realizacji wsparcia świadczonego w danym projekcie.
 
W ramach konkursu możliwa jest realizacja projektu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jeżeli są one prowadzone przez wnioskodawcę projektu (gmina /powiat) lub są partnerem w projekcie.  Placówki opiekuńczo-wychowawcze, którym dany OPS/PCPR zleca jedynie usługi nie mogą być wspierane jako miejsce świadczenia usług w ramach projektu.

Czy w ramach projektu, o wsparcie mogą ubiegać się placówki opiekuńczo-wychowawcze liczące 30 dzieci?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z zakresu wsparcia wyłączone są placówki opiekuńczo- wychowawcze liczące więcej niż 14 dzieci. Działania w ramach projektu mają służyć odejściu od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek  opiekuńczo –wychowawczych poniżej 14 dzieci.

Czy beneficjentami projektu mogą być dzieci biologiczne, małżonkowie lub osoby będące w związku nieformalnym osób pełniących funkcję rodziny zastępczej?

Beneficjentem projektu jest podmiot, z którym Wojewódzki Urząd Pracy podpisuje umowę o dofinansowanie projektu (Gmina/ Miasto/ Powiat). Natomiast uczestnikami projektu są osoby, do których kierowane jest wsparcie realizowane przez beneficjenta w projekcie.
Projekty w ramach konkursu mogą  przyczyniać się do powrotu dziecka do rodziny biologicznej, w związku z czym dzieci biologiczne, małżonkowie, osoby w związku nieformalnym osób pełniących funkcję rodziny zastępczej mogą być uczestnikami projektu.

Czy uczestnikiem projektu może być dziecko umieszczone w istniejącej już rodzinie zastępczej?

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej już istniejącej, które objęte będzie bezpośrednim wsparciem może być uczestnikiem projektu.
Uczestnikami projektów w ramach  konkursu mogą być m.in.: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 są to m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę