Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Formy wsparcia

Jakimi działaniami można objąć rodziny poza wsparciem asystenta rodziny?

Celem konkursu jest rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. Projekt powinien dotyczyć udzielenia wszechstronnego wsparcia rodzinie w przezwyciężeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobiegania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, a także umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. Ponadto projekt powinien obejmować wsparcie rodzin zastępczych i udzielanie im  pomocy w wykonywanych przez nie zadaniach oraz przygotowanie kandydatów na rodziców zastępczych do przyjęcia dzieci. Wsparcie w tym zakresie musi być realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku gminy szczególnie istotne są zapisy rozdziału II Wspieranie rodziny.
Przykładowo zgodnie z art. 8. ww. ustawy, rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:
  • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
  • wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
  • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
  • podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
  • pomocy w integracji rodziny;
  • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
  • dążeniu do reintegracji rodziny.
Pragniemy zwrócić uwagę, że w ramach projektu realizowane mogą być statutowe działania zgodne z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które stanowią odpowiedź na zdiagnozowanie w obszarze gminy deficyty.

Czy możliwe jest powołanie w ramach projektu strony www spełniającej rolę Portalu Pieczy Zastępczej, gdzie moderatorami będą osoby funkcjonujące w rodzinach zastępczych, psychologowie, etc. Czy w takim wypadku kwalifikowalnym byłby koszt wynagrodzeń dla moderatorów?

Nie jest możliwe utworzenie w ramach projektu strony www spełniającej rolę Portalu Pieczy Zastępczej. Zaplanowane w projekcie działania muszą odpowiadać na zdiagnozowane wcześniej deficyty w zakresie rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W przypadku potrzeby wsparcia funkcjonujących rodzin zastępczych można zaproponować wsparcie w postaci m.in. usług grup wsparcia, konsultacji i poradnictwa specjalistycznego.

Czy możliwe jest w ramach projektu sfinansowanie szkoleń dla kandydatów rodzin zastępczych z elementami wyjazdowymi (pokrycie noclegu, wyżywienia, trenerów, etc.) wraz z elementami intermentoringu – uczestnictwo osób – rodzin zastępczych już funkcjonujących w procesie kształcenia kandydatów poprzez organizację praktyk dla tych osób ?

Projektodawca może w ramach projektu realizować działania mające na celu rozwój systemu rodzin zastępczych, w tym szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych. Jeżeli określone działania wpisują się w ten cel to mogą być przewidziane w projekcie np. finansowanie pobytu osób pełniących funkcję rodziców zastępczych podczas wyjazdu dla kandydatów na rodziców zastępczych i organizowanie dla nich praktyk. Należy pamiętać, że szkolenie w formie wyjazdowej musi zostać należycie uzasadnione, a koszty trenerów, wyżywienia etc. nie mogą odbiegać od stawek obowiązujących w miejscu realizacji projektu. Ponadto wyjazd musi być zrealizowany na terenie województwa łódzkiego.

Czy możliwe jest stworzenie w ramach projektu Punktów Interwencji Kryzysowej, które będą świadczyć usługi rozszerzone np. terapia?

W ramach projektu w konkursie nie jest możliwe stworzenie nowego Punktu Interwencji Kryzysowej. W projekcie mogą być świadczone i rozwijane usługi w istniejącym już punkcie. Należy pamiętać, że usługi w zakresie interwencji kryzysowej nie mogą być jedyną formą wsparcia oferowaną uczestnikowi projektu.

Czy w ramach integracji rodzin zastępczych z otoczeniem społecznym możliwe jest przeprowadzenie warsztatów arteterapeutycznych?

Celem konkursu jest rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. Projekt powinien dotyczyć udzielenia wszechstronnego wsparcia rodzinie w przezwyciężeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobiegania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, a także umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest podstawowym dokumentem regulującym szczegółowo zasady pomocy dla nieprawidłowo funkcjonującej rodziny, w tym zasady i formy pieczy zastępczej nad dzieckiem. Punktem wyjścia w ustawie jest pomoc rodzinie. Usługa, która jest skierowana do danego uczestnika projektu, do danej rodziny i przyczyni się ona do przezwyciężania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać sfinansowana w ramach projektu. Głównym założeniem projektu powinno być uruchomienie usług służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych rodziny i systemu pieczy zastępczej w obszarach deficytowych. Jeśli wnioskodawca wykazał zapotrzebowanie na uruchomienie usługi w formie warsztatów arteterapeutycznych, możliwe jest ich przeprowadzenie w ramach projektu. Ponadto należy podkreślić, że usługi w formie warsztatów arteterapeutycznych nie mogą stanowić jedynego wsparcia kierowanego do danej osoby, rodziny.

Czy koszty związane z pogłębioną diagnostyką FAS, ADHD oraz konsultacje logopedyczne będą uznane za koszt kwalifikowalny w ramach konkursu?

Celem konkursu jest rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. Projekt powinien dotyczyć udzielenia wszechstronnego wsparcia rodzinie w przezwyciężeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobiegania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, a także umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. Ponadto projekt powinien obejmować wsparcie rodzin zastępczych i udzielanie im  pomocy w wykonywanych przez nie zadaniach oraz przygotowanie kandydatów na rodziców zastępczych do przyjęcia dzieci. W związku z powyższym w przypadku jeżeli wyniki przeprowadzonej pogłębionej diagnostyki FAS, ADHD zostaną wykorzystane w projekcie jako podstawa pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu swoich funkcji, czy też z rodziną zastępczą i przyczynią się do poprawy funkcjonowania tych rodzin mogą zostać sfinansowane. Nie jest zasadne finansowanie w/w diagnostyki bez podejmowania dalszego świadczenia usług rodzinie w celu rozwiązania występujących u niej z tego tytułu problemów.

Natomiast konsultacje logopedyczne nie są usługą kierowaną do całej rodziny, bezpośrednio dotyczą jedynie dzieci z rodzin przezywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, czy umieszczonych w rodzinach zastępczych. W związku z tym nie powinny być finansowane w ramach przedmiotowego konkursu z środków EFS jeżeli są jedynym wsparciem dla danego uczestnika. Natomiast jeżeli stanowią uzupełnienie usług skierowanych do danego uczestnika, do danej rodziny i przyczynią się do się do przezwyciężania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mogą zostać sfinansowane w ramach projektu.

Czy w ramach projektu możliwe jest zorganizowanie kompleksowej usługi aktywizującej odbiorców usług w sferze edukacyjnej?

W celu zachowania demarkacji pomiędzy wsparciem świadczonym w Poddziałaniu IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa, a Poddziałaniem IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, w ramach ogłaszanych konkursów zachowano podział między wsparciem świadczonym w celu aktywizacji, a usługami społecznymi i zdrowotnymi świadczonymi na rzecz uczestników. Nie jest zatem możliwe w ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15 zaplanowanie w projekcie wsparcia w postaci instrumentów aktywizacji edukacyjnej. Usługi aktywizacyjne, w tym także edukacyjne możliwe są do realizacji wyłącznie w ramach ogłoszonych konkursów RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/15 i RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15. Wsparcie świadczone na rzecz uczestników w ramach ww. konkursów odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Granica wieku uczestników projektu nie została określona, a zatem wsparciem mogą zostać objęci także uczestnicy w wieku szkolnym, a w zakresie niezbędnym do ich aktywizacji społecznej, także ich rodziny jako otoczenie uczestników.

Czy w ramach projektu można zorganizować wypoczynek letni dla uczestników projektu?

W ramach konkursu  możliwe jest zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczestników projektu. Aby działanie to mogło zostać sfinansowane ze środków EFS, należy zapis ten traktować dosłownie, jako zorganizowanie wypoczynku, nie zaś jako wypłatę świadczenia tj. dofinansowanie do wypoczynku.   Świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mogą stanowić wyłącznie wkład własny w projekcie.

Czy w ramach projektu można zaplanować sfinansowanie usług zdrowotnych (trudno dostępnych w ramach NFZ) – psychiatra dziecięcy, stomatolog, neurolog, itp.? Czy wzorem lat ubiegłych można stosować voucher na usługi społeczne, w tym zdrowotne? Czy zaspakajając potrzeby kulturalno-rekreacyjne można zorganizować wyjście do kina, teatru lub wypoczynek letni/zimowy?

W ramach konkursu nie ma możliwości pokrycia kosztów usług zdrowotnych, gdyż ogłoszony konkurs dotyczy rozwoju usług społecznych. W konkursie tym nie ma też możliwości przyznania voucherów, gdyż projekt polega na organizacji usług. Projekty w ramach konkursu obejmujące rodziny zastępcze powinny dotyczyć udzielania im pomocy w wykonywanych przez nie zadaniach. Jeżeli organizacja czasu wolnego wpisuje się w te założenia takie zadania mogą zostać zaplanowane w projekcie. Należy jednak zwrócić uwagę, że ze środków EFS nie można finansować żadnych świadczeń (bezpośredniej wypłaty pieniędzy uczestnikom projektu).

Czy można w ramach projektu zorganizować konferencję dla rodzin zastępczych?

Projekt w ramach konkursu powinien mieć na celu rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. Powinien dotyczyć udzielenia wszechstronnego wsparcia rodzinie w przezwyciężeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobiegać umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, umożliwiać powrotu dziecka do rodziny. Ponadto projekt powinien obejmować wsparcie rodzin zastępczych i udzielanie im pomocy w wykonywanych przez nie zadaniach oraz przygotowanie kandydatów na rodziców zastępczych do przyjęcia dzieci. Organizacja konferencji dla rodzin zastępczych nie wpisuje się w założenia konkursu, gdyż nie polega na realizacji usług dla rodzin zastępczych.

Czy kosztem kwalifikowanym będzie wypłacenie rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego (np. czynsz, opłaty za media itp.)?

Zgodnie z treścią Podrozdziału 6.3 „ Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej" Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, zwanymi dalej Wytycznymi świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie są finansowane z EFS. Mogą stanowić natomiast wkład własny.
Na stronie internetowej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi opublikowane zostało zestawienie odpowiedzi na pytania skierowane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie przedmiotowych Wytycznych. W pkt. 21 umieszczono odpowiedź na pytanie, co rozumiane jest pod pojęciem świadczenia. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju należy przyjąć, że nie jest możliwe finansowanie świadczeń pieniężnych, w tym różnego rodzaju dodatków i dofinansowań. Ww. środki finansowe, zgodnie z art. 83 ust. 3a  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązany jest przyznać rodzinie zastępczej starosta. Mogą one stanowić wkład własny w projekcie.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę