Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Rozliczanie projektu

Szkolenia będą prowadzone przez kilku trenerów (każdy trener będzie prowadził inną grupę), których wynagrodzenie w projekcie waha się od 20 - 50 tys. zł, zatem czy należy zastosować w tym przypadku zasadę konkurencyjności, czy można potraktować te wydatki osobno?

Wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia powinny zostać zsumowane, a wybór wykonawcy/ów należy przeprowadzić w oparciu o zasadę konkurencyjności.
 
Zakwalifikowanie wydatku do zasady konkurencyjności nie musi następować po numerze CPV, ale także po następujących kryteriach:
  • tożsamość przedmiotowa (usługi/towary tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu),
  • tożsamość czasowa zamówienia (możliwość udzielenia zamówienia w tym samym czasie),
  • tożsamość podmiotowa (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę).
 Zamówienie, które zostało wskazane w przykładzie jest planowane do udzielenia w tym samym czasie w ramach projektu, ma to samo przeznaczenie i może być wykonane przez jednego wykonawcę
(np. firmę szkoleniową lub kilku wykonawców o takiej samej specjalizacji – jak we wskazanych przez Panią przypadkach). Tym samym spełnia ono wszystkie trzy przesłanki wskazane powyżej.

W jaki sposób rozliczać wydatki związane ze środkami trwałymi w ramach projektu?

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 , środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (tak kwalifikowane są środki trwałe w ramach projektów z Osi VIII i IX RPO WŁ) mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym (według obowiązujących stawek) za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu. W takim przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne i stosuje warunki i procedury określone w sekcji 6.12.2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 

Czy w odniesieniu do kosztów pośrednich przedsiębiorca jest zobowiązany do przeprowadzenia zapytania ofertowego i rozeznania rynku jeżeli są one rozliczane ryczałtowo i nie podlegają kontroli oraz czy personel zatrudniony w ramach kosztów pośrednich zobowiązany jest prowadzić ewidencję czasu pracy (godzin i zadań)?

Według Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 do personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich nie ma zastosowania podrozdział 6.16 (Koszty związane z angażowaniem personelu), za wyjątkiem pkt 7. W związku z tym nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy.
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem są traktowane, jako wydatki poniesione. Wnioskodawca nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych odnoszących się do tych wydatków. Nie będą również sprawdzane dokumenty odnoszące się do przeprowadzanych zapytań ofertowych. Jednostki sektora finansów publicznych muszą jednak pamiętać o ponoszeniu wydatków również w ramach kosztów pośrednich z uwzględnieniem zapisów ustawy Pzp.

 Przejdź na górę