Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa

Czy aby spełnić wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w Poddziałaniu IX.1.1 uczestnicy mogą być znaleźć pracę i zostać zatrudnieni poza województwem łódzkim?

W przypadku wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej, nie ma znaczenia miejsce/obszar zatrudnienia bądź prowadzenia działalności gospodarczej, o ile spełnione zostały następujące kryteria:


a. stosunek pracy zawarty co najmniej na okres trzech miesięcy, przynajmniej na 1/2 etatu,

b. stosunek cywilnoprawny przy spełnieniu dwóch przesłanek:

 • umowa została zawarta na minimum trzy miesiące oraz

 • wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość  umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

c.podjęcie działalności gospodarczej potwierdzone faktem jej prowadzenia przez okres minimum trzech miesięcy następujących po dacie zakończenia udziału w projekcie. Z kryterium efektywności zatrudnieniowej wyłączone są osoby, które podjęły samozatrudnienie w wyniku otrzymania w ramach projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej

W jaki spośób należy obliczyć wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej? (Przykład)

Wymóg osiągnięcia wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 56 %, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej na poziomie 22 % należy odnosić wyłącznie do osób, które zakończyły udział w projekcie (za zakończenie udziału w projekcie należy uznać zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach projektu zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie). Projektodawca winien założyć we wniosku, jaka część uczestników projektu zakończy udział w projekcie i do tej liczby osób odnieść w/w wskaźniki.  
Zatem, w przypadku wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym pomiar jest dokonywany wśród uczestników projektu, którzy ukończyli udział w projekcie.
Natomiast w przypadku wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym, pomiar jest dokonywany wśród uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie i w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo.
 
Przykład:
32 os. - liczba osób przystępujących do projektu;
30 os. - liczba osób, które ukończyły udział w projekcie (w tym 27 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w chwili rozpoczęcia udziału w projekcie);
 
Minimalną wartość wskaźników należy obliczyć następująco:
 • pomiar efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym:
  30 os. x 56 % = 17 osób
 • pomiar efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym: 27 os. x 22 %= 6 osób 
Więcej informacji na temat sposobu i metodologii pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej zawiera  Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Czy w przypadku objęcia projektem osób niepełnosprawnych, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność posiadają orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy (ze znacznym stopniem, intelektualnie niepełnosprawne), należy osiągnąć wskaźnik zatrudnienia na wskazanym poziomie? Z przyczyn techniczno-formalnych jest to niemożliwe, ponieważ żaden lekarz pracy nie dopuści takiej osoby do pracy, nawet jeżeli by tego chciała osoba niepełnosprawna. Jak w takim przypadku Beneficjent powinien odnieść się do wskaźnika zatrudnieniowego?

Definicja „niezdolności do pracy" zawarta jest w art. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162 poz. 1118).
Wyżej wymieniona ustawa wskazuje również, że „zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy".
 Lekarz, specjalista medycyny pracy, po przeprowadzeniu badania, wydaje orzeczenie (w formie zaświadczenia), w którym po uwzględnieniu wyników badań i dokonaniu oceny zagrożeń na stanowisku pracy, zostają stwierdzone przeciwwskazania lub ich brak do pracy na określonym stanowisku. Tak więc to zaświadczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania medyczne do wykonywania określonej pracy lub stwierdzające brak takich przeciwwskazań, a nie orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, stanowi podstawę do nawiązania lub nie nawiązania stosunku pracy.
 W związku z tym, osoba, która ma orzeczoną przez lekarza ZUS całkowitą niezdolność do pracy może podjąć pracę w warunkach zakładu pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy na stanowisku pracy, które jest oprzyrządowane i dostosowane odpowiednio do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności – art. 2 punkt 8 i art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr. 127, poz. 721).
Należy jednak pamiętać, że przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) regulują zasady zmniejszania lub zawieszania prawa do świadczeń w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (tj. zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej).
W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ulega zawieszeniu.
Reasumując, w sytuacji objęcia projektem osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy Wnioskodawca nie jest zwolniony z konieczności osiągnięcia minimalnego wymaganego poziomu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej wynoszącego w przypadku  osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 12%.
W kontekście konieczności osiągnięcia w/w wskaźnika efektywności zatrudnieniowej pragniemy zwrócić uwagę na możliwość zastosowania w stosunku do osób z niepełnosprawnościami instrumentu zawodowego w postaci wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, którego zasady stosowania zostały opisane w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu.

Czy w grupie docelowej należy uwzględnić tylko osoby dorosłe, ewentualnie tylko młodzież/dzieci niepełnoletnie z Domów Dziecka? Co wtedy ze wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej?

Dokumentacja konkursowa jednoznacznie wskazuje kto może być uczestnikiem projektu i jednocześnie nie określa/narzuca ograniczeń co do wieku pozostawiając to decyzji Wnioskodawcy. W ramach konkursu wsparciem mogą być obejmowane poniższe grupy docelowe:
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy);
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), zdefiniowane  w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.Wsparcie do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym może być zastosowane, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Katalog osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zawarty jest w pkt 11 rozdziału 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Zgodnie z kryterium dostępu dla konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/15, Projektodawca uwzględnia we wniosku w zależności od zakresu wsparcia poniższe minimalne wartości wskaźnika efektywności społeczno – zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzone w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie:
 • w przypadku projektów realizowanych z podstawowej puli alokacji przeznaczonej na konkurs - co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22%;
 • w przypadku projektów realizowanych z wyodrębnionej puli alokacji (projekty skierowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami) - co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22%;
 • w przypadku projektów, które zakładają aktywizację osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osóbz niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno - zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12%.
Nie ma obowiązku stosowania kryteriów efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób, do których kierowane są usługi aktywnej integracji:
 • będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Szczegóły dotyczące sposobu i metodologii pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej dostępne są w Załączniku nr 8 (Sposób i metodologia pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej) do Regulaminu konkursu.
Dodatkowo Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 pozwalają Wnioskodawcy na zdefiniowanie własnych wskaźników uwzględniających specyfikę danego projektu.

W jaki sposób będzie mierzone osiągnięcie wskaźnika społeczno-zatrudnieniowego?

Mierzenie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym następuje poprzez przeprowadzenie ankiet wśród uczestników projektu lub przedstawienie przez uczestników innych dokumentów poświadczających postęp w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej lub podjęcie dalszej aktywizacji, np.: zaświadczenie o podjęciu nauki; zaświadczenie o rejestracji we właściwym powiatowym urzędzie pracy; certyfikaty ukończonych kursów i szkoleń; umowa o wolontariacie; zaświadczenie od lekarza; opinia/zaświadczenie od pracownika socjalnego / terapeuty / psychologa; potwierdzenie udziału w terapii wystawione przez organizatora terapii.

Czy wszyscy uczestnicy objęci wsparciem muszą obowiązkowo po zakończeniu udziału w projekcie podjąć zatrudnienie?

W odniesieniu do projektów przewidujących bezpośrednie wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wspierających aktywizację społeczno-zatrudnieniową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym konieczne jest osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

Zgodnie z kryterium dostępu Wnioskodawca musi osiągnąć, co najmniej określony poziom wskaźnika efektywności społeczno – zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie, tzn:
 • w przypadku projektów realizowanych z podstawowej puli alokacji przeznaczonej na konkurs - co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej, co najmniej  22%,
 • w przypadku projektów realizowanych z wyodrębnionej puli alokacji (projekty skierowanew 100% do osób z niepełnosprawnościami) co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej, co najmniej 22%,
 • w przypadku projektów, które zakładają aktywizację osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno - zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12%.
Wymienione wyżej wskaźniki efektywności społeczno – zatrudnieniowe nie są jedynymi, jakie należy osiągnąć, zgodnie z Regulaminem konkursu należy także osiągnąć wskaźniki rezultatu i produktu.
 Przejdź na górę