Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Wskaźniki

Czy w ramach wskaźnika osób poszukujących pracy po zakończeniu projektu należy wpisać wszystkich uczestników projektu? Czy z uczestnicy, którzy znajdą prace po zakończeniu projektu lub w trakcie będą także ujęci w tym wskaźniku?

W ramach wskaźnika dot. osób poszukujących pracy po zakończeniu udziału w projekcie ujmuje się tych uczestników, którzy w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu projektu aktywnie poszukiwali pracy.
Wartość docelowa ww. wskaźnika powinna być oszacowana w oparciu o przeprowadzoną analizę obszaru planowanej interwencji, uwzględniając przede wszystkim stopień oddalenia potencjalnych uczestników od rynku pracy, strukturę rynku pracy, cele projektu, przewidziane działania, bariery i oczekiwania grupy docelowej.
Osoba, która podjęła prace, w trakcie jej udziału w projekcie nie będzie wykazywana w ramach wskaźnika dot. osób poszukujących pracy. W sytuacji, gdy beneficjent na etapie realizacji projektu nie osiągnie wartości docelowej wskaźnika dot. osób poszukujących pracy, ponieważ uczestnicy projektu podejmą prace przed zakończeniem udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji, wówczas po przedstawieniu wyjaśnień przez beneficjenta, nie będą stosowane wobec niego żadne sankcje finansowe (odstąpienie od zastosowania reguły proporcjonalności).
W przypadku osób, które zakończyły udział w projekcie i w ciągu 4 tygodni od jego zakończenia podjęły zatrudnienie należy uwzględnić je zarówno we wskaźniku Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu, jak i we wskaźniku Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu.

Jakie są konsekwencje dla Beneficjenta, gdy uczestnik projektu nie zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy?

Zgodnie z kryterium dostępu „Rejestracja uczestników projektu w PUP", Wnioskodawca zapewnia, że każdy uczestnik projektu pozostający bez pracy będzie zobowiązany do rejestracji w PUP po ukończeniu udziału w projekcie, o ile może podlegać takiej rejestracji. Wypełnienie tego obowiązku będzie weryfikowane w okresie do 4 tygodni po zakończonym udziale w projekcie. Zgodnie z dodatkowymi zapisami umowy, o których mowa na str. 58 Regulaminu konkursu, Beneficjent jest zobowiązany zobligować uczestników projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających rejestrację w PUP (o ile jest to możliwe).
W przypadku niespełnienia w/w kryterium, odpowiednia część wydatków może zostać uznana za niekwalifikowane. W sytuacji należytego uzasadnienia przyczyny niespełnienia kryterium, istnieje możliwość odstąpienia od stosowania reguły proporcjonalności - zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 8.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.
 Przejdź na górę