Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Grupy docelowe

Czy osoby ubezpieczone w KRUS moga byc uczestnikami projektu?

Osoby zarejestrowane w KRUS mogą być uczestnikami projektu, o ile są zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją zawarta w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020) oraz spełniają przyjęte w projekcie kryteria grupy docelowej oraz założenia dotyczące planowanych efektów i celu projektu. W tym kontekście istotne jest, aby pamiętać że projekt realizowany w ramach Poddziałania IX.1.1 musi wpisywać się w realizację celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego 9i jakim jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a w ramach projektu należy osiągnąć efektywność społeczno-zatrudnieniową.

Czy wsparcie mogą otrzymać osoby, którym nadano I lub II profil w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne zakwalifikowane do I i II profilu pomocy mogą otrzymać wsparcie w ramach projektu, o ile kierowane do nich wsparcie nie ma charakteru aktywizacji zawodowej, ponieważ I i II profil co do zasady wspierany jest w ramach Osi VIII (załącznik nr 7 do Regulaminu Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, pkt 4).

Jaka jest definicja osoby bezrobotnej, długotrwale bezrobotnej, biernej zawodowo oraz pozostającej bez zatrudnienia?

W projekcie należy stosować definicję osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych oraz pozostających bez pracy zgodną z załącznikiem nr 2 (Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS) do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Osobą bezrobotną  jest osoba pozostająca bez pracy, gotowa do  jej podjęcia i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Jest to zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoba zarejestrowana jako bezrobotna (zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełnia ona wszystkich trzech kryteriów). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu) należy wykazywać jako osoby bezrobotne.

Osoba długotrwale bezrobotna to osoba:
  • bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (w przypadku osób poniżej 25 roku życia),
  • bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku osób powyżej 25 roku życia).
Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Osoba bierna zawodowo to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
Osoby pozostające bez zatrudnienia to osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo.

Czy zgodnie z dokumentacją projekt może być skierowany do np. osób biernych zawodowo i długotrwale bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych, osób w wieku 50+, osób do 24 roku życia oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów podanych w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej ?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu  wsparciem mogą być obejmowane poniższe grupy docelowe:
  • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy),
  • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) zdefiniowane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest zawarta w rozdziale 3 pkt 11 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a definicja otoczenia w pkt 14 tego samego rozdziału ww. Wytycznych.

Wskazane w pytaniu osoby (bierne zawodowo i długotrwale bezrobotne, w tym osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, osoby do 24 roku życia) mogą otrzymać wsparcie, o ile mieszczą się w katalogu Rozdziału 3 pkt 11 i 14 wskazanych wyżej Wytycznych
Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, gdyż wsparciem o charakterze zawodowym mogą zostać objęte osoby, dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy.

Czy uczestnikami projektu mogą być także osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa?

Zgodnie z punktem 3.2 Regulaminu konkursu, wsparciem mogą być objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób. W ramach tej grupy docelowej pewne osoby traktowane są na zasadach preferencyjnych w uzyskaniu wsparcia, ponieważ Wnioskodawca poprzez właściwą rekrutację powinien zapewnić wsparcie m.in. osobom korzystającym z PO PŻ. Zatem, nie tylko nie ma przeszkód, aby uczestnicy projektu korzystali z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, lecz Wnioskodawca zobligowany jest do zapewnienia takim osobom możliwości udziału w projekcie, z zastrzeżeniem, że  zakres wsparcia nie powinien powielać działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

Czy wśród odbiorców ostatecznych mogą znajdować się osoby przebywające w domach dziecka?

Co do zasady uczestnikami projektów w konkursie  z Poddziałania 9.1.1 mogą być osoby przebywające w domach dziecka gdyż należą one do katalogu osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie ze słownikiem pojęć z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.
 Przejdź na górę