Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Formy wsparcia

Czy w ramach zadań w projekcie można uwzględnić tylko aktywizację i wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym? Czy obowiązkowo musi zostać zaproponowane zadanie dotyczące staży i zatrudnienia?

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny mieć na celu przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Proces przywrócenia zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywać się powinien w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
Wsparcie dla grup docelowych musi być realizowane jako programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. Katalog instrumentów możliwych do realizacji w ramach projektu znajduje się w Załączniku nr 7 (Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych) do Regulaminu konkursu.
Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji i zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Czy w uzasadnionych przypadkach można zaplanować mniejszą ilość godzin stażu, niż 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, a w przypadku osób niepełnosprawnych: 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie?

Nie ma przeszkód, aby, w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych potrzebami i specyfiką grupy docelowej, zmniejszyć odpowiednio dobowy i tygodniowy wymiar stażu. Należy jednak mieć na uwadze, że stypendium przysługujące stażyście podczas odbywania stażu naliczane jest proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę. Oznacza to, że w przypadku zmniejszenia miesięcznej liczby godzin stażu, stypendium winno ulec proporcjonalnemu obniżeniu. Ponadto, określając wymiar godzin odbywania stażu należy uwzględnić konieczność zrealizowania programu stażu - opracowywanego indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Podczas odbywania stażu stażysta ma zdobyć doświadczenie i określone kwalifikacje, umożliwiające mu podjęcie pracy na otwartym rynku pracy.

Czy istnieją doprecyzowane kryteria form wsparcia? Czy ramach instrumentów społecznych będzie można zaplanować przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, grup wsparcia, doradztwa, warsztatów, streetworkingu?

Doprecyzowanie form wsparcia w ramach poszczególnych grup instrumentów znajduje się w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu  „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych". Wymienione formy wsparcia w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia, streetworking, są wskazane jako przykładowe formy wsparcia w ramach instrumentów społecznych i nie jest to katalog zamknięty. Jeżeli w działalności danej instytucji wykorzystywane są inne sprawdzone formy wsparcia, które są efektywne i niezbędne do realizacji programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mogą być zaplanowane w projekcie.

W jaki sposób powinno zostać rozliczone wsparcie dla pracodawcy na doposażenie stanowiska pracy?

Rozliczenie wsparcia odbywa się na podstawie zestawienia wydatków, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami ich poniesienia. Szczegółowy sposób rozliczenia poszczególnych wydatków w projekcie będzie ustalany na etapie jego realizacji. Ponosząc wydatki w projekcie wnioskodawca musi pamiętać, żeby były one zgodne z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz regulacjami dot. przyznawania pomocy de minimis.
Szczegółowe warunki realizacji wsparcia w postaci doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy są doprecyzowane w załączniku nr 7 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych.

Czy pracodawca jest zobowiązany do zastosowania minimalnego okresu oraz wymiaru zatrudnienia osoby niepełnosprawnej po otrzymaniu wsparcia w postaci doposażenia stanowiska pracy?

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który przez okres, co najmniej 36 miesięcy zatrudni niepracującą osobę niepełnosprawną.
Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Wnioskodawcy środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje ich zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.
Pracodawca nie zwraca środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do wymaganego (36- miesięcznego) okresu zatrudnienia.
Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej liczone jest w odniesieniu do pełnego etatu to znaczy łączne zatrudnienie osoby/osób niepełnosprawnych na stanowisku refundowanym nie może być mniejsze niż jeden etat.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności czas ten nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

W jaki sposób realizowane są usługi aktywnej integracji nowych osób w istniejących Warsztatach Terapii Zajęciowej?

Wsparcie nowych osób w istniejących Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ) są nakierowane przede wszystkim na realizację usług aktywnej integracji z wykorzystaniem w pierwszej kolejności instrumentów aktywizacji społecznej, które mogą być realizowane przez WTZ zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Program aktywizacji społeczno–zawodowej może uwzględniać realizację usług asystenckich, usług trenera pracy lub innych usług umożliwiających uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia.
Nie ma wymaganego okresu pozostawania nowej osoby w WTZ, powinien zależeć od indywidualnego programu rehabilitacji i terapii. Nie mniej jednak należy pamiętać o konieczności osiągnięcia efektywności społeczno – zatrudnieniowej, a także wskaźników rezultatu i produktu wymienionych w Regulaminie konkursu.
 Przejdź na górę