Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa

Czy aby spełnić wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w Poddziałaniu IX.1.1 uczestnicy mogą być znaleźć pracę i zostać zatrudnieni poza województwem łódzkim?

W przypadku wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej, nie ma znaczenia miejsce/obszar zatrudnienia bądź prowadzenia działalności gospodarczej, o ile spełnione zostały następujące kryteria:


a. stosunek pracy zawarty co najmniej na okres trzech miesięcy, przynajmniej na 1/2 etatu,

b. stosunek cywilnoprawny przy spełnieniu dwóch przesłanek:

 • umowa została zawarta na minimum trzy miesiące oraz

 • wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość  umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

c.podjęcie działalności gospodarczej potwierdzone faktem jej prowadzenia przez okres minimum trzech miesięcy następujących po dacie zakończenia udziału w projekcie. Z kryterium efektywności zatrudnieniowej wyłączone są osoby, które podjęły samozatrudnienie w wyniku otrzymania w ramach projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej

W jaki spośób należy obliczyć wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej? (Przykład)

Wymóg osiągnięcia wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 56 %, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej na poziomie 22 % należy odnosić wyłącznie do osób, które zakończyły udział w projekcie (za zakończenie udziału w projekcie należy uznać zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach projektu zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie). Projektodawca winien założyć we wniosku, jaka część uczestników projektu zakończy udział w projekcie i do tej liczby osób odnieść w/w wskaźniki.  
Zatem, w przypadku wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym pomiar jest dokonywany wśród uczestników projektu, którzy ukończyli udział w projekcie.
Natomiast w przypadku wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym, pomiar jest dokonywany wśród uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie i w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo.
 
Przykład:
32 os. - liczba osób przystępujących do projektu;
30 os. - liczba osób, które ukończyły udział w projekcie (w tym 27 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w chwili rozpoczęcia udziału w projekcie);
 
Minimalną wartość wskaźników należy obliczyć następująco:
 • pomiar efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym:
  30 os. x 56 % = 17 osób
 • pomiar efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym: 27 os. x 22 %= 6 osób 
Więcej informacji na temat sposobu i metodologii pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej zawiera  Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Czy w przypadku objęcia projektem osób niepełnosprawnych, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność posiadają orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy (ze znacznym stopniem, intelektualnie niepełnosprawne), należy osiągnąć wskaźnik zatrudnienia na wskazanym poziomie? Z przyczyn techniczno-formalnych jest to niemożliwe, ponieważ żaden lekarz pracy nie dopuści takiej osoby do pracy, nawet jeżeli by tego chciała osoba niepełnosprawna. Jak w takim przypadku Beneficjent powinien odnieść się do wskaźnika zatrudnieniowego?

Definicja „niezdolności do pracy" zawarta jest w art. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162 poz. 1118).
Wyżej wymieniona ustawa wskazuje również, że „zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy".
 Lekarz, specjalista medycyny pracy, po przeprowadzeniu badania, wydaje orzeczenie (w formie zaświadczenia), w którym po uwzględnieniu wyników badań i dokonaniu oceny zagrożeń na stanowisku pracy, zostają stwierdzone przeciwwskazania lub ich brak do pracy na określonym stanowisku. Tak więc to zaświadczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania medyczne do wykonywania określonej pracy lub stwierdzające brak takich przeciwwskazań, a nie orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, stanowi podstawę do nawiązania lub nie nawiązania stosunku pracy.
 W związku z tym, osoba, która ma orzeczoną przez lekarza ZUS całkowitą niezdolność do pracy może podjąć pracę w warunkach zakładu pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy na stanowisku pracy, które jest oprzyrządowane i dostosowane odpowiednio do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności – art. 2 punkt 8 i art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr. 127, poz. 721).
Należy jednak pamiętać, że przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) regulują zasady zmniejszania lub zawieszania prawa do świadczeń w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (tj. zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej).
W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ulega zawieszeniu.
Reasumując, w sytuacji objęcia projektem osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy Wnioskodawca nie jest zwolniony z konieczności osiągnięcia minimalnego wymaganego poziomu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej wynoszącego w przypadku  osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 12%.
W kontekście konieczności osiągnięcia w/w wskaźnika efektywności zatrudnieniowej pragniemy zwrócić uwagę na możliwość zastosowania w stosunku do osób z niepełnosprawnościami instrumentu zawodowego w postaci wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, którego zasady stosowania zostały opisane w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu.

Czy w grupie docelowej należy uwzględnić tylko osoby dorosłe, ewentualnie tylko młodzież/dzieci niepełnoletnie z Domów Dziecka? Co wtedy ze wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej?

Dokumentacja konkursowa jednoznacznie wskazuje kto może być uczestnikiem projektu i jednocześnie nie określa/narzuca ograniczeń co do wieku pozostawiając to decyzji Wnioskodawcy. W ramach konkursu wsparciem mogą być obejmowane poniższe grupy docelowe:
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy);
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), zdefiniowane  w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.Wsparcie do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym może być zastosowane, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Katalog osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zawarty jest w pkt 11 rozdziału 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Zgodnie z kryterium dostępu dla konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/15, Projektodawca uwzględnia we wniosku w zależności od zakresu wsparcia poniższe minimalne wartości wskaźnika efektywności społeczno – zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzone w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie:
 • w przypadku projektów realizowanych z podstawowej puli alokacji przeznaczonej na konkurs - co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22%;
 • w przypadku projektów realizowanych z wyodrębnionej puli alokacji (projekty skierowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami) - co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22%;
 • w przypadku projektów, które zakładają aktywizację osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osóbz niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno - zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12%.
Nie ma obowiązku stosowania kryteriów efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób, do których kierowane są usługi aktywnej integracji:
 • będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Szczegóły dotyczące sposobu i metodologii pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej dostępne są w Załączniku nr 8 (Sposób i metodologia pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej) do Regulaminu konkursu.
Dodatkowo Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 pozwalają Wnioskodawcy na zdefiniowanie własnych wskaźników uwzględniających specyfikę danego projektu.

W jaki sposób będzie mierzone osiągnięcie wskaźnika społeczno-zatrudnieniowego?

Mierzenie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym następuje poprzez przeprowadzenie ankiet wśród uczestników projektu lub przedstawienie przez uczestników innych dokumentów poświadczających postęp w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej lub podjęcie dalszej aktywizacji, np.: zaświadczenie o podjęciu nauki; zaświadczenie o rejestracji we właściwym powiatowym urzędzie pracy; certyfikaty ukończonych kursów i szkoleń; umowa o wolontariacie; zaświadczenie od lekarza; opinia/zaświadczenie od pracownika socjalnego / terapeuty / psychologa; potwierdzenie udziału w terapii wystawione przez organizatora terapii.

Czy wszyscy uczestnicy objęci wsparciem muszą obowiązkowo po zakończeniu udziału w projekcie podjąć zatrudnienie?

W odniesieniu do projektów przewidujących bezpośrednie wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wspierających aktywizację społeczno-zatrudnieniową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym konieczne jest osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

Zgodnie z kryterium dostępu Wnioskodawca musi osiągnąć, co najmniej określony poziom wskaźnika efektywności społeczno – zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie, tzn:
 • w przypadku projektów realizowanych z podstawowej puli alokacji przeznaczonej na konkurs - co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej, co najmniej  22%,
 • w przypadku projektów realizowanych z wyodrębnionej puli alokacji (projekty skierowanew 100% do osób z niepełnosprawnościami) co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej, co najmniej 22%,
 • w przypadku projektów, które zakładają aktywizację osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno - zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12%.
Wymienione wyżej wskaźniki efektywności społeczno – zatrudnieniowe nie są jedynymi, jakie należy osiągnąć, zgodnie z Regulaminem konkursu należy także osiągnąć wskaźniki rezultatu i produktu.

Formy wsparcia

Czy w ramach zadań w projekcie można uwzględnić tylko aktywizację i wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym? Czy obowiązkowo musi zostać zaproponowane zadanie dotyczące staży i zatrudnienia?

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny mieć na celu przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Proces przywrócenia zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywać się powinien w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
Wsparcie dla grup docelowych musi być realizowane jako programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. Katalog instrumentów możliwych do realizacji w ramach projektu znajduje się w Załączniku nr 7 (Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych) do Regulaminu konkursu.
Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji i zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Czy w uzasadnionych przypadkach można zaplanować mniejszą ilość godzin stażu, niż 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, a w przypadku osób niepełnosprawnych: 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie?

Nie ma przeszkód, aby, w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych potrzebami i specyfiką grupy docelowej, zmniejszyć odpowiednio dobowy i tygodniowy wymiar stażu. Należy jednak mieć na uwadze, że stypendium przysługujące stażyście podczas odbywania stażu naliczane jest proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę. Oznacza to, że w przypadku zmniejszenia miesięcznej liczby godzin stażu, stypendium winno ulec proporcjonalnemu obniżeniu. Ponadto, określając wymiar godzin odbywania stażu należy uwzględnić konieczność zrealizowania programu stażu - opracowywanego indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Podczas odbywania stażu stażysta ma zdobyć doświadczenie i określone kwalifikacje, umożliwiające mu podjęcie pracy na otwartym rynku pracy.

Czy istnieją doprecyzowane kryteria form wsparcia? Czy ramach instrumentów społecznych będzie można zaplanować przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, grup wsparcia, doradztwa, warsztatów, streetworkingu?

Doprecyzowanie form wsparcia w ramach poszczególnych grup instrumentów znajduje się w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu  „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych". Wymienione formy wsparcia w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia, streetworking, są wskazane jako przykładowe formy wsparcia w ramach instrumentów społecznych i nie jest to katalog zamknięty. Jeżeli w działalności danej instytucji wykorzystywane są inne sprawdzone formy wsparcia, które są efektywne i niezbędne do realizacji programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mogą być zaplanowane w projekcie.

W jaki sposób powinno zostać rozliczone wsparcie dla pracodawcy na doposażenie stanowiska pracy?

Rozliczenie wsparcia odbywa się na podstawie zestawienia wydatków, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami ich poniesienia. Szczegółowy sposób rozliczenia poszczególnych wydatków w projekcie będzie ustalany na etapie jego realizacji. Ponosząc wydatki w projekcie wnioskodawca musi pamiętać, żeby były one zgodne z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz regulacjami dot. przyznawania pomocy de minimis.
Szczegółowe warunki realizacji wsparcia w postaci doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy są doprecyzowane w załączniku nr 7 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych.

Czy pracodawca jest zobowiązany do zastosowania minimalnego okresu oraz wymiaru zatrudnienia osoby niepełnosprawnej po otrzymaniu wsparcia w postaci doposażenia stanowiska pracy?

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który przez okres, co najmniej 36 miesięcy zatrudni niepracującą osobę niepełnosprawną.
Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Wnioskodawcy środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje ich zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.
Pracodawca nie zwraca środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do wymaganego (36- miesięcznego) okresu zatrudnienia.
Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej liczone jest w odniesieniu do pełnego etatu to znaczy łączne zatrudnienie osoby/osób niepełnosprawnych na stanowisku refundowanym nie może być mniejsze niż jeden etat.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności czas ten nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

W jaki sposób realizowane są usługi aktywnej integracji nowych osób w istniejących Warsztatach Terapii Zajęciowej?

Wsparcie nowych osób w istniejących Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ) są nakierowane przede wszystkim na realizację usług aktywnej integracji z wykorzystaniem w pierwszej kolejności instrumentów aktywizacji społecznej, które mogą być realizowane przez WTZ zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Program aktywizacji społeczno–zawodowej może uwzględniać realizację usług asystenckich, usług trenera pracy lub innych usług umożliwiających uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia.
Nie ma wymaganego okresu pozostawania nowej osoby w WTZ, powinien zależeć od indywidualnego programu rehabilitacji i terapii. Nie mniej jednak należy pamiętać o konieczności osiągnięcia efektywności społeczno – zatrudnieniowej, a także wskaźników rezultatu i produktu wymienionych w Regulaminie konkursu.

Grupy docelowe

Czy osoby ubezpieczone w KRUS moga byc uczestnikami projektu?

Osoby zarejestrowane w KRUS mogą być uczestnikami projektu, o ile są zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją zawarta w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020) oraz spełniają przyjęte w projekcie kryteria grupy docelowej oraz założenia dotyczące planowanych efektów i celu projektu. W tym kontekście istotne jest, aby pamiętać że projekt realizowany w ramach Poddziałania IX.1.1 musi wpisywać się w realizację celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego 9i jakim jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a w ramach projektu należy osiągnąć efektywność społeczno-zatrudnieniową.

Czy wsparcie mogą otrzymać osoby, którym nadano I lub II profil w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne zakwalifikowane do I i II profilu pomocy mogą otrzymać wsparcie w ramach projektu, o ile kierowane do nich wsparcie nie ma charakteru aktywizacji zawodowej, ponieważ I i II profil co do zasady wspierany jest w ramach Osi VIII (załącznik nr 7 do Regulaminu Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, pkt 4).

Jaka jest definicja osoby bezrobotnej, długotrwale bezrobotnej, biernej zawodowo oraz pozostającej bez zatrudnienia?

W projekcie należy stosować definicję osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych oraz pozostających bez pracy zgodną z załącznikiem nr 2 (Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS) do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Osobą bezrobotną  jest osoba pozostająca bez pracy, gotowa do  jej podjęcia i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Jest to zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoba zarejestrowana jako bezrobotna (zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełnia ona wszystkich trzech kryteriów). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu) należy wykazywać jako osoby bezrobotne.

Osoba długotrwale bezrobotna to osoba:
 • bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (w przypadku osób poniżej 25 roku życia),
 • bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku osób powyżej 25 roku życia).
Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Osoba bierna zawodowo to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
Osoby pozostające bez zatrudnienia to osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo.

Czy zgodnie z dokumentacją projekt może być skierowany do np. osób biernych zawodowo i długotrwale bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych, osób w wieku 50+, osób do 24 roku życia oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów podanych w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej ?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu  wsparciem mogą być obejmowane poniższe grupy docelowe:
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy),
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) zdefiniowane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest zawarta w rozdziale 3 pkt 11 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a definicja otoczenia w pkt 14 tego samego rozdziału ww. Wytycznych.

Wskazane w pytaniu osoby (bierne zawodowo i długotrwale bezrobotne, w tym osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, osoby do 24 roku życia) mogą otrzymać wsparcie, o ile mieszczą się w katalogu Rozdziału 3 pkt 11 i 14 wskazanych wyżej Wytycznych
Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, gdyż wsparciem o charakterze zawodowym mogą zostać objęte osoby, dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy.

Czy uczestnikami projektu mogą być także osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa?

Zgodnie z punktem 3.2 Regulaminu konkursu, wsparciem mogą być objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób. W ramach tej grupy docelowej pewne osoby traktowane są na zasadach preferencyjnych w uzyskaniu wsparcia, ponieważ Wnioskodawca poprzez właściwą rekrutację powinien zapewnić wsparcie m.in. osobom korzystającym z PO PŻ. Zatem, nie tylko nie ma przeszkód, aby uczestnicy projektu korzystali z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, lecz Wnioskodawca zobligowany jest do zapewnienia takim osobom możliwości udziału w projekcie, z zastrzeżeniem, że  zakres wsparcia nie powinien powielać działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

Czy wśród odbiorców ostatecznych mogą znajdować się osoby przebywające w domach dziecka?

Co do zasady uczestnikami projektów w konkursie  z Poddziałania 9.1.1 mogą być osoby przebywające w domach dziecka gdyż należą one do katalogu osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie ze słownikiem pojęć z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.

Pozostałe

Czy została określona kwota przeznaczona na jednego uczestnika programu?

Przepisy obowiązującego prawa, jak również dokumenty programowe obowiązujące w konkursie , nie precyzują maksymalnych kosztów wsparcia przypadającego na jednego uczestnika projektu. Istotna jest racjonalność i efektywność udzielonego wsparcia. Zakres wsparcia powinien być ustalony dla każdego uczestnika indywidualnie w oparciu o diagnozę jego potrzeb. Określając koszty planowanego wsparcia należy kierować się zasadami określonymi obowiązujących przepisach prawa oraz dokumentach programowych, w szczególności w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r. Ponadto przypominamy, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza równowartości 100.000 EUR wyrażonej w PLN, obligatoryjne jest stosowanie uproszczonej metody rozliczania wydatków.

Czy każdy wnioskodawca musi spełnić kryterium dostępu nr 1 oraz kryterium premiujące nr 2, dotyczące jedynie wyodrębnionej puli alokacji na projekty skierowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami?

Regulamin konkursu dopuszcza możliwość finansowania projektu z puli środków w wysokości 31 276 630,00 PLN, przy czym z tej kwoty zostało wyodrębnione 11 000 000,00 PLN na projekty skierowane wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami.
A zatem istotne jest czy grupę docelową stanowią jedynie osoby z niepełnosprawnościami, czy też jest to grupa mieszana. Jeżeli projekt spełnia wszystkie pozostałe kryteria dostępu, ale nie spełnia kryterium dodatkowego „projekt skierowany w 100% do osób z niepełnosprawnościami", będzie finansowany z podstawowej puli środków (tj. 20 276 630,00 PLN). Wnioskodawca ma możliwość zdobycia dodatkowych 10 punktów za spełnienie dodatkowego kryterium premiującego „Uczestnicy z niepełnosprawnościami". Kryterium to jest spełnione gdy grupę docelową w projekcie stanowią, co najmniej w:
 • 30% - osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 20% - osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z niepełnosprawnością intelektualnąlub osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Kryterium premiujące „Uczestnicy z niepełnosprawnościami" dotyczy tylko wyodrębnionej puli alokacji (to jest projektów skierowanych w 100% do osób z niepełnosprawnościami) ale nie jest obowiązkowe. Premia punktowa przyznawana jest jedynie dla projektów, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej. Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Czy działaniem w projekcie może być utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej i jego finansowanie nie wpisuje się w żaden z kwalifikowalnych typów operacji. W związku z tym takie działanie w przedmiotowym konkursie nie jest możliwe do realizacji.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że konkurs w ramach Poddziałania 9.1.1 na typ projektów wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ planujemy ogłosić w II kwartale 2016 r.

Czy w projekcie przewidziana jest kwota wsparcia w przeliczeniu na 1 osobę? Minimalna wartość projektu wynosi 100.000zł. W związku z tym jaką kwotę należy określić w przeliczeniu na 1 osobę? Ile osób minimalnie powinno wziąć udział w projekcie?

Nie istnieją obostrzenia co do minimalnej lub maksymalnej liczby uczestników projektu oraz wysokości kwoty dofinansowania przypadającej na jednego z nich. Istotna jest racjonalność i efektywność udzielonego wsparcia. Zakres wsparcia powinien być ustalony dla każdego uczestnika indywidualnie w oparciu o diagnozę jego potrzeb. Ponadto przypominamy, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza równowartości 100.000 EUR wyrażonej w PLN, obligatoryjne jest stosowanie uproszczonej metody rozliczania wydatków.

Czy to kryterium premiujące nr 3 zostanie spełnione jeśli w treści wniosku zadeklarowana zostanie współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy?

Kryterium premiujące „Uczestnicy należący do III profilu pomocy", zostanie spełnione jeżeli Wnioskodawca wskaże we wniosku o dofinansowanie, że grupę docelową projektu w co najmniej 40% będą stanowiły osoby należące do III profilu pomocy i równocześnie, że aktywizacja zawodowa tych osób odbywać się będzie we współpracy z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy poprzez realizację Indywidualnego Planu Działania.
Do uznania tego kryterium za spełnione na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wystarczy deklaracja, że taka współpraca zostanie nawiązana, bez konieczności wskazywania konkretnego/ych PUP, z którym/i współpraca jest planowana.
W związku z powyższym zapisem współpraca pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Wnioskodawcą musi być usankcjonowana pisemnie, jednak porozumienie nie musi być podpisane na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Niemniej jednak wstępne ustalenia odnośnie zakresu/przedmiotu planowanej współpracy powinny być dokonane jeszcze przed przystąpieniem do konkursu, a Wnioskodawca powinien być w stanie udokumentować fakt przeprowadzenia wstępnych ustaleń.
Podobnie jak w przypadku wcześniej postawionego pytania współpraca pomiędzy Wnioskodawcą i PUP ma prowadzić do udzielenia uczestnikowi projektu wsparcia, które byłoby efektywne i nie powielało się.

Czy w przypadku kryterium premiującego nr 1 wystarczy zadeklarować w treści wniosku, że Wnioskodawca podpisze umowę/porozumienie z OPS w zakresie koordynacji aktywizacji społecznej poszczególnych Uczestników?

Zgodnie z kryterium premiującym „Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej", Wnioskodawca powinien wskazać, że jest podmiotem wyspecjalizowanym w aktywizacji zawodowej i podpisze z OPS umowę/porozumienie w zakresie koordynacji aktywizacji społecznej poszczególnych uczestników, którzy zostaną objęci działaniami aktywizacji zawodowej.
Do uznania tego kryterium za spełnione na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wystarczy deklaracja, że taka współpraca zostanie nawiązana, bez konieczności wskazywania konkretnego/ych OPS, z którym/i współpraca jest planowana. Nie mniej jednak Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać wstępnych ustaleń odnośnie zakresu/przedmiotu planowanej współpracy z OPS z obszaru, na którym planowana jest realizacja projektu jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, natomiast jej sformalizowanie może nastąpić w terminie późniejszym. Fakt przeprowadzenia wstępnych ustaleń musi zostać udokumentowany.
Współpraca z OPS w zakresie koordynacji aktywizacji społecznej poszczególnych uczestników ma polegać na wymianie informacji między Wnioskodawcą i OPS w zakresie realizowanego wsparcia o tak aby wsparcie to się uzupełniało, a nie powielało.

Jak będzie weryfikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy rozliczenie wkładu własnego, jeżeli zostanie on ujęty w kosztach pośrednich projektu? Jakie dokumenty na potwierdzenie wniesienia wkładu powinien w tym wypadku posiadać beneficjent?

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem są traktowane, jako wydatki poniesione. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków wnioskodawca nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane, jako wydatki pośrednie.
 

Jak należy rozumieć punkt 4.3 wniosku o dofinansowanie projektu, dotyczący potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (podpunkt 1 i 2)?

Wnioskodawca zobligowany jest do podania pełnej informacji i opisania, jakie zasoby finansowe wniosą do projektu on i partnerzy. Istotne jest to, aby Wnioskodawca już na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie przeanalizował, czy posiadany potencjał finansowy będzie mógł być wykorzystywany do realizacji projektu. Powyższy zapis odnosi się do wkładu własnego - należy wskazać, konkretne zasoby finansowe, które wniosą do projektu Wnioskodawca i ewentualni Partnerzy, zaś opis powinien znaleźć jasne odzwierciedlenie w szczegółowym budżecie projektu. Oprócz wykazania środków finansowych będących w dyspozycji Wnioskodawcy i Partnerów, Wnioskodawca ma możliwość wykazania w opisie środków, które wnioskodawca potrafi zmobilizować w społeczności lokalnej w związku z planowaną realizacją projektu. Dotyczy to środków finansowych podmiotów zewnętrznych (niebędących partnerem w projekcie), a udostępniających własny potencjał finansowy do realizacji określonego projektu. Środki wnoszone do projektu jako wkład własny nie muszą stanowić środków „własnych Wnioskodawcy (lub Partnerów) w ścisłym znaczeniu - przykładowo, mogą być to środki uzyskane od innych podmiotów, w tym dotacje celowe bądź inne programy, które nie zabraniają współfinansowania przedsięwzięć finansowanych również z innych źródeł. I w tym przypadku, środki  w szczegółowym budżecie projektu. W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada potencjału w tym zakresie, ale dopiero zamierza go nabyć, wówczas w polu opisowym wpisuje „BRAK". Opis i informacje, o których mowa powyżej,  podlegają ocenie merytorycznej.

Projektodawca winien również opisać potencjał  kadrowy (własny oraz partnerów - jeśli dotyczy)  i wskazać sposób jego wykorzystania w ramach projektu - t.j. wskazać z imienia i nazwiska kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowaną funkcję w projekcie wraz z syntetycznym opisem doświadczenia. Przy czym,  o ile dana osoba wykonywać będzie zadania związane z zarządzaniem projektem - szczegółowy opis zadań i doświadczenia opisuje się w pkt 4.5 wniosku - Sposób zarządzania projektem.

Czy istnieje możliwość zaangażowania do projektu pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta (Beneficjent) oraz rozliczania w projekcie kosztów jego wynagrodzenia z tytułu zaangażowania w realizację projektu?

Ośrodek Pomocy Społecznej, może uczestniczyć w projekcie, którego Beneficjentem jest Urząd Miasta, jako realizator projektu, o którym mowa w § 4 ust 6 umowy o dofinansowanie projektu. Wskazanie OPS jako realizatora projektu umożliwi rozliczanie w ramach projektu wynagrodzenia pracownika OPS (lub części jego wynagrodzenia - stosownie do zaangażowania w pracę na rzecz projektu).

Co oznacza pojęcie „rozpoczęcie nauki” w rozumieniu poniższych zapisów załącznika nr 8 do dokumentacji konkursowej: „Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie: a) dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp ten powinien być rozumiany m.in. jako: rozpoczęcie nauki”?

W wyniku przeprowadzenia analizy unormowań dotyczących spełnienia kryterium efektywności społeczno - zatrudnieniowej, należy przyjąć, iż termin „rozpoczęcie nauki", o którym mowa w odniesieniu do uczestników projektu, którzy dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, należy rozumieć jako rozpoczęcie nauki w formach szkolnych.  Za takim rozumieniem w/w terminu przemawia m.in. wymóg udokumentowania przez uczestnika podjęcia nauki, poprzez dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia o podjęciu nauki, do czego uczestnik winien zostać zobligowany na etapie zakwalifikowania do projektu. Należy też podkreślić, iż ten sposób aktywizacji dotyczy przede wszystkim osób młodych, które porzuciły edukację na wcześniejszym etapie, a projekt ma przygotować uczestnika do podjęcia dalszej nauki.

Czy w ramach projektu będzie można dodatkowo zatrudnić i sfinansować wynagrodzenia dla pracowników socjalnych? Czy dla zatrudnionych już pracowników socjalnych można zaplanować dodatki za wykonywanie dodatkowych obowiązków związanych z realizacją projektu ?

Szczegółowe zasady angażowania personelu w realizację projektu zostały przedstawione w rozdziale 6.16 Wytycznych  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W ramach konkursu nie przewiduje się możliwości zatrudniania pracownika socjalnego tylko w celu spełnienia przez ośrodek wymogu organizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Forma zaangażowania oraz wymiar czasu pracy pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną na rzecz uczestnika projektu musi wynikać z potrzeb grupy docelowej.

Czy Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostka organizacyjna UM) mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach jednego konkursu?

Nie jest możliwe złożenie w danym konkursie dwóch wniosków (przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Należy zwrócić uwagę, że w przypadku gdy w danym konkursie składa wniosek jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego przy nazwie wnioskodawcy należy wykazać również dany samorząd terytorialny. W takim przypadku, beneficjentem projektu byłby samorząd, a jednostka organizacyjna samorządu byłaby wskazana jako realizator danego projektu (odpowiednie zapisy pod tym względem znajdują się we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do regulaminu konkursu).  W związku z tym, w przypadku złożenia wniosków o dofinansowanie projektów przez Urząd Miasta oraz np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie zostałoby spełnione  kryterium „Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu". Należy zwrócić uwagę, że przedmiotowe kryterium zostało wprowadzone m.in. w celu zagwarantowania realizacji kompleksowości wsparcia przez danego beneficjenta zgodnie z jego potencjałem społecznym, a w przypadku samorządów terytorialnych zapewnienia koordynacji wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez projekty, w których realizację zostaną zaangażowane odpowiednie jednostki samorządu. Ostateczna decyzja odnośnie zakresu wsparcia oraz podmiotów zaangażowanych w realizację danego projektu leży w gestii samorządu. Zwracamy również uwagę, że Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 25 sierpnia br. ogłosił konkurs NR RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15 w ramach Poddziałania IX.1.1 na projekty, w których realizatorem mogą być tylko i wyłącznie ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zgodnie z umową podpisaną z PFRON uczestnicy WTZ zobowiązani są do uczestniczenia w określonych zajęciach i godzinach wynikających z obowiązujących przepisów, umowy i harmonogramu zajęć. Natomiast zajęcia w ramach projektu planowane są w godzinach popołudniowych i w weekendy (gdyż na podstawie umowy z PFRON nie mogą odbywać się kiedy realizowana jest podstawowa działalność WTZ). W związku z tym, czy jako wkład własny można będzie zakwalifikować dofinansowanie, jakie jest przekazywane przez PFRON na podstawową działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej?

W ramach ogłoszonego konkursu wsparcie skierowane dla osób z niepełnosparwnościami w formie zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej może być finansowane ze środków EFS pod warunkiem, że wsparcie usługami aktywnej integracji skierowane jest do nowych osób w już istniejących WTZ lub też wsparcie to udzielone jest dotychczasowym uczestnikom WTZ jednak stanowi nową ofertę (uzupełniającą/komplementarną w stosunku do bieżącej działalności WTZ) ukierunkowaną na przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie. Istnieje możliwość wsparcia np. usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia (w szczególności w jego początkowym okresie) oraz organizacji praktyk lub staży dla uczestników WTZ. Pomoc skierowana dla osób z niepełnosprawnościami powinna być zgodna z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721, z pożń. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. 2004 nr 63 poz. 587).
Ponadto zgodnie z zasadami niniejszego konkursu obowiązuje konieczność wniesienia wkładu własnego. Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu wynosi 5% wartości projektu. Źródłem finansowania wkładu własnego mogą być środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod warunkiem, że będą spełniały warunki kwalifikowalności w rozumieniu przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz pod warunkiem, że zostaną rozliczone w projekcie.

Jak należy rozumieć sformułowanie “we współpracy” w zapisie o osobach należących do III profilu pomocy i których aktywizacja zawodowa odbywać się będzie we współpracy z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy poprzez realizację Indywidualnego Planu Działania?

Współpraca pomiędzy powiatowym urzędem pracy a wnioskodawcą musi być usankcjonowana pisemnie, jednak porozumienie nie musi być podpisane na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Niemniej jednak wstępne ustalenia odnośnie zakresu/przedmiotu planowanej współpracy powinny być dokonane jeszcze przed przystąpieniem do konkursu i powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach wniosku o dofinansowanie.

Czy w ramach wsparcia w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, Beneficjent jest zaobowiązany do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu, po zakończeniu jego realizacji, przez co najmniej okres odpowiadający realizacji projektu?

W odniesieniu do projektów zaplanowanych do realizacji w Poddziałaniu 9.1.1 zgodnie z rozdziałem 5 pkt 5 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 w ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, o których mowa w rozdziale 3 pkt 23, przy czym wsparcie skoncentrowane jest na osobie i jej potrzebach, a nie rozwijaniu usług.
W przypadku zapewnienie usług asystenckich, w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1, zgodnie z w/w warunkami Beneficjentów nie obowiązują zapisy Podrozdziału 6.2 pkt 18 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

W jaki sposób przedsiębiorca może wykazać, że jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu?

Przedsiębiorca, aby wykazać, że jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie, tzn. specjalizuje się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, powinien wskazać podstawę prawną działalności w zakresie aktywizacji osób (np. powołać się na Polską Klasyfikację Działalności) oraz zamieścić w treści wniosku opis działań, który potwierdzi, że faktycznie prowadzi lub prowadził działania w tym obszarze.

Czy strata za miniony zamknięty rok obrotowy nie przełoży się negatywnie na ocenę wniosku?

Weryfikacja, czy potencjał finansowy wnioskodawcy gwarantuje prawidłową realizację projektu następuje na podstawie oceny osiągniętego obrotu za ostatni zatwierdzony rok obrotowy. Ocena ta odbywa się w oparciu o poniższe zasady:

Wnioskodawca oraz partnerzy (w przypadku projektów partnerskich), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, muszą wykazać, iż łączny obrót - za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie
z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy - był równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków, przewidzianych w ocenianym projekcie, w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.

Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku dla działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów).

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawcy/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym.

Powyżej przedstawione kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. Dlatego też, w przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostkę sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych

Rozliczanie projektu

Szkolenia będą prowadzone przez kilku trenerów (każdy trener będzie prowadził inną grupę), których wynagrodzenie w projekcie waha się od 20 - 50 tys. zł, zatem czy należy zastosować w tym przypadku zasadę konkurencyjności, czy można potraktować te wydatki osobno?

Wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia powinny zostać zsumowane, a wybór wykonawcy/ów należy przeprowadzić w oparciu o zasadę konkurencyjności.
 
Zakwalifikowanie wydatku do zasady konkurencyjności nie musi następować po numerze CPV, ale także po następujących kryteriach:
 • tożsamość przedmiotowa (usługi/towary tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu),
 • tożsamość czasowa zamówienia (możliwość udzielenia zamówienia w tym samym czasie),
 • tożsamość podmiotowa (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę).
 Zamówienie, które zostało wskazane w przykładzie jest planowane do udzielenia w tym samym czasie w ramach projektu, ma to samo przeznaczenie i może być wykonane przez jednego wykonawcę
(np. firmę szkoleniową lub kilku wykonawców o takiej samej specjalizacji – jak we wskazanych przez Panią przypadkach). Tym samym spełnia ono wszystkie trzy przesłanki wskazane powyżej.

W jaki sposób rozliczać wydatki związane ze środkami trwałymi w ramach projektu?

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 , środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (tak kwalifikowane są środki trwałe w ramach projektów z Osi VIII i IX RPO WŁ) mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym (według obowiązujących stawek) za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu. W takim przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne i stosuje warunki i procedury określone w sekcji 6.12.2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 

Czy w odniesieniu do kosztów pośrednich przedsiębiorca jest zobowiązany do przeprowadzenia zapytania ofertowego i rozeznania rynku jeżeli są one rozliczane ryczałtowo i nie podlegają kontroli oraz czy personel zatrudniony w ramach kosztów pośrednich zobowiązany jest prowadzić ewidencję czasu pracy (godzin i zadań)?

Według Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 do personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich nie ma zastosowania podrozdział 6.16 (Koszty związane z angażowaniem personelu), za wyjątkiem pkt 7. W związku z tym nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy.
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem są traktowane, jako wydatki poniesione. Wnioskodawca nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych odnoszących się do tych wydatków. Nie będą również sprawdzane dokumenty odnoszące się do przeprowadzanych zapytań ofertowych. Jednostki sektora finansów publicznych muszą jednak pamiętać o ponoszeniu wydatków również w ramach kosztów pośrednich z uwzględnieniem zapisów ustawy Pzp.

Wskaźniki

Czy w ramach wskaźnika osób poszukujących pracy po zakończeniu projektu należy wpisać wszystkich uczestników projektu? Czy z uczestnicy, którzy znajdą prace po zakończeniu projektu lub w trakcie będą także ujęci w tym wskaźniku?

W ramach wskaźnika dot. osób poszukujących pracy po zakończeniu udziału w projekcie ujmuje się tych uczestników, którzy w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu projektu aktywnie poszukiwali pracy.
Wartość docelowa ww. wskaźnika powinna być oszacowana w oparciu o przeprowadzoną analizę obszaru planowanej interwencji, uwzględniając przede wszystkim stopień oddalenia potencjalnych uczestników od rynku pracy, strukturę rynku pracy, cele projektu, przewidziane działania, bariery i oczekiwania grupy docelowej.
Osoba, która podjęła prace, w trakcie jej udziału w projekcie nie będzie wykazywana w ramach wskaźnika dot. osób poszukujących pracy. W sytuacji, gdy beneficjent na etapie realizacji projektu nie osiągnie wartości docelowej wskaźnika dot. osób poszukujących pracy, ponieważ uczestnicy projektu podejmą prace przed zakończeniem udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji, wówczas po przedstawieniu wyjaśnień przez beneficjenta, nie będą stosowane wobec niego żadne sankcje finansowe (odstąpienie od zastosowania reguły proporcjonalności).
W przypadku osób, które zakończyły udział w projekcie i w ciągu 4 tygodni od jego zakończenia podjęły zatrudnienie należy uwzględnić je zarówno we wskaźniku Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu, jak i we wskaźniku Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu.

Jakie są konsekwencje dla Beneficjenta, gdy uczestnik projektu nie zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy?

Zgodnie z kryterium dostępu „Rejestracja uczestników projektu w PUP", Wnioskodawca zapewnia, że każdy uczestnik projektu pozostający bez pracy będzie zobowiązany do rejestracji w PUP po ukończeniu udziału w projekcie, o ile może podlegać takiej rejestracji. Wypełnienie tego obowiązku będzie weryfikowane w okresie do 4 tygodni po zakończonym udziale w projekcie. Zgodnie z dodatkowymi zapisami umowy, o których mowa na str. 58 Regulaminu konkursu, Beneficjent jest zobowiązany zobligować uczestników projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających rejestrację w PUP (o ile jest to możliwe).
W przypadku niespełnienia w/w kryterium, odpowiednia część wydatków może zostać uznana za niekwalifikowane. W sytuacji należytego uzasadnienia przyczyny niespełnienia kryterium, istnieje możliwość odstąpienia od stosowania reguły proporcjonalności - zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 8.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.
 Przejdź na górę