Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Pozostałe

Czy została określona kwota przeznaczona na jednego uczestnika programu?

Przepisy obowiązującego prawa, jak również dokumenty programowe obowiązujące w konkursie , nie precyzują maksymalnych kosztów wsparcia przypadającego na jednego uczestnika projektu. Istotna jest racjonalność i efektywność udzielonego wsparcia. Zakres wsparcia powinien być ustalony dla każdego uczestnika indywidualnie w oparciu o diagnozę jego potrzeb. Określając koszty planowanego wsparcia należy kierować się zasadami określonymi obowiązujących przepisach prawa oraz dokumentach programowych, w szczególności w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r. Ponadto przypominamy, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza równowartości 100.000 EUR wyrażonej w PLN, obligatoryjne jest stosowanie uproszczonej metody rozliczania wydatków.

Czy każdy wnioskodawca musi spełnić kryterium dostępu nr 1 oraz kryterium premiujące nr 2, dotyczące jedynie wyodrębnionej puli alokacji na projekty skierowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami?

Regulamin konkursu dopuszcza możliwość finansowania projektu z puli środków w wysokości 31 276 630,00 PLN, przy czym z tej kwoty zostało wyodrębnione 11 000 000,00 PLN na projekty skierowane wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami.
A zatem istotne jest czy grupę docelową stanowią jedynie osoby z niepełnosprawnościami, czy też jest to grupa mieszana. Jeżeli projekt spełnia wszystkie pozostałe kryteria dostępu, ale nie spełnia kryterium dodatkowego „projekt skierowany w 100% do osób z niepełnosprawnościami", będzie finansowany z podstawowej puli środków (tj. 20 276 630,00 PLN). Wnioskodawca ma możliwość zdobycia dodatkowych 10 punktów za spełnienie dodatkowego kryterium premiującego „Uczestnicy z niepełnosprawnościami". Kryterium to jest spełnione gdy grupę docelową w projekcie stanowią, co najmniej w:
  • 30% - osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 20% - osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z niepełnosprawnością intelektualnąlub osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Kryterium premiujące „Uczestnicy z niepełnosprawnościami" dotyczy tylko wyodrębnionej puli alokacji (to jest projektów skierowanych w 100% do osób z niepełnosprawnościami) ale nie jest obowiązkowe. Premia punktowa przyznawana jest jedynie dla projektów, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej. Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Czy działaniem w projekcie może być utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej i jego finansowanie nie wpisuje się w żaden z kwalifikowalnych typów operacji. W związku z tym takie działanie w przedmiotowym konkursie nie jest możliwe do realizacji.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że konkurs w ramach Poddziałania 9.1.1 na typ projektów wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ planujemy ogłosić w II kwartale 2016 r.

Czy w projekcie przewidziana jest kwota wsparcia w przeliczeniu na 1 osobę? Minimalna wartość projektu wynosi 100.000zł. W związku z tym jaką kwotę należy określić w przeliczeniu na 1 osobę? Ile osób minimalnie powinno wziąć udział w projekcie?

Nie istnieją obostrzenia co do minimalnej lub maksymalnej liczby uczestników projektu oraz wysokości kwoty dofinansowania przypadającej na jednego z nich. Istotna jest racjonalność i efektywność udzielonego wsparcia. Zakres wsparcia powinien być ustalony dla każdego uczestnika indywidualnie w oparciu o diagnozę jego potrzeb. Ponadto przypominamy, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza równowartości 100.000 EUR wyrażonej w PLN, obligatoryjne jest stosowanie uproszczonej metody rozliczania wydatków.

Czy to kryterium premiujące nr 3 zostanie spełnione jeśli w treści wniosku zadeklarowana zostanie współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy?

Kryterium premiujące „Uczestnicy należący do III profilu pomocy", zostanie spełnione jeżeli Wnioskodawca wskaże we wniosku o dofinansowanie, że grupę docelową projektu w co najmniej 40% będą stanowiły osoby należące do III profilu pomocy i równocześnie, że aktywizacja zawodowa tych osób odbywać się będzie we współpracy z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy poprzez realizację Indywidualnego Planu Działania.
Do uznania tego kryterium za spełnione na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wystarczy deklaracja, że taka współpraca zostanie nawiązana, bez konieczności wskazywania konkretnego/ych PUP, z którym/i współpraca jest planowana.
W związku z powyższym zapisem współpraca pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Wnioskodawcą musi być usankcjonowana pisemnie, jednak porozumienie nie musi być podpisane na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Niemniej jednak wstępne ustalenia odnośnie zakresu/przedmiotu planowanej współpracy powinny być dokonane jeszcze przed przystąpieniem do konkursu, a Wnioskodawca powinien być w stanie udokumentować fakt przeprowadzenia wstępnych ustaleń.
Podobnie jak w przypadku wcześniej postawionego pytania współpraca pomiędzy Wnioskodawcą i PUP ma prowadzić do udzielenia uczestnikowi projektu wsparcia, które byłoby efektywne i nie powielało się.

Czy w przypadku kryterium premiującego nr 1 wystarczy zadeklarować w treści wniosku, że Wnioskodawca podpisze umowę/porozumienie z OPS w zakresie koordynacji aktywizacji społecznej poszczególnych Uczestników?

Zgodnie z kryterium premiującym „Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej", Wnioskodawca powinien wskazać, że jest podmiotem wyspecjalizowanym w aktywizacji zawodowej i podpisze z OPS umowę/porozumienie w zakresie koordynacji aktywizacji społecznej poszczególnych uczestników, którzy zostaną objęci działaniami aktywizacji zawodowej.
Do uznania tego kryterium za spełnione na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wystarczy deklaracja, że taka współpraca zostanie nawiązana, bez konieczności wskazywania konkretnego/ych OPS, z którym/i współpraca jest planowana. Nie mniej jednak Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać wstępnych ustaleń odnośnie zakresu/przedmiotu planowanej współpracy z OPS z obszaru, na którym planowana jest realizacja projektu jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, natomiast jej sformalizowanie może nastąpić w terminie późniejszym. Fakt przeprowadzenia wstępnych ustaleń musi zostać udokumentowany.
Współpraca z OPS w zakresie koordynacji aktywizacji społecznej poszczególnych uczestników ma polegać na wymianie informacji między Wnioskodawcą i OPS w zakresie realizowanego wsparcia o tak aby wsparcie to się uzupełniało, a nie powielało.

Jak będzie weryfikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy rozliczenie wkładu własnego, jeżeli zostanie on ujęty w kosztach pośrednich projektu? Jakie dokumenty na potwierdzenie wniesienia wkładu powinien w tym wypadku posiadać beneficjent?

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem są traktowane, jako wydatki poniesione. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków wnioskodawca nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane, jako wydatki pośrednie.
 

Jak należy rozumieć punkt 4.3 wniosku o dofinansowanie projektu, dotyczący potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (podpunkt 1 i 2)?

Wnioskodawca zobligowany jest do podania pełnej informacji i opisania, jakie zasoby finansowe wniosą do projektu on i partnerzy. Istotne jest to, aby Wnioskodawca już na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie przeanalizował, czy posiadany potencjał finansowy będzie mógł być wykorzystywany do realizacji projektu. Powyższy zapis odnosi się do wkładu własnego - należy wskazać, konkretne zasoby finansowe, które wniosą do projektu Wnioskodawca i ewentualni Partnerzy, zaś opis powinien znaleźć jasne odzwierciedlenie w szczegółowym budżecie projektu. Oprócz wykazania środków finansowych będących w dyspozycji Wnioskodawcy i Partnerów, Wnioskodawca ma możliwość wykazania w opisie środków, które wnioskodawca potrafi zmobilizować w społeczności lokalnej w związku z planowaną realizacją projektu. Dotyczy to środków finansowych podmiotów zewnętrznych (niebędących partnerem w projekcie), a udostępniających własny potencjał finansowy do realizacji określonego projektu. Środki wnoszone do projektu jako wkład własny nie muszą stanowić środków „własnych Wnioskodawcy (lub Partnerów) w ścisłym znaczeniu - przykładowo, mogą być to środki uzyskane od innych podmiotów, w tym dotacje celowe bądź inne programy, które nie zabraniają współfinansowania przedsięwzięć finansowanych również z innych źródeł. I w tym przypadku, środki  w szczegółowym budżecie projektu. W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada potencjału w tym zakresie, ale dopiero zamierza go nabyć, wówczas w polu opisowym wpisuje „BRAK". Opis i informacje, o których mowa powyżej,  podlegają ocenie merytorycznej.

Projektodawca winien również opisać potencjał  kadrowy (własny oraz partnerów - jeśli dotyczy)  i wskazać sposób jego wykorzystania w ramach projektu - t.j. wskazać z imienia i nazwiska kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowaną funkcję w projekcie wraz z syntetycznym opisem doświadczenia. Przy czym,  o ile dana osoba wykonywać będzie zadania związane z zarządzaniem projektem - szczegółowy opis zadań i doświadczenia opisuje się w pkt 4.5 wniosku - Sposób zarządzania projektem.

Czy istnieje możliwość zaangażowania do projektu pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta (Beneficjent) oraz rozliczania w projekcie kosztów jego wynagrodzenia z tytułu zaangażowania w realizację projektu?

Ośrodek Pomocy Społecznej, może uczestniczyć w projekcie, którego Beneficjentem jest Urząd Miasta, jako realizator projektu, o którym mowa w § 4 ust 6 umowy o dofinansowanie projektu. Wskazanie OPS jako realizatora projektu umożliwi rozliczanie w ramach projektu wynagrodzenia pracownika OPS (lub części jego wynagrodzenia - stosownie do zaangażowania w pracę na rzecz projektu).

Co oznacza pojęcie „rozpoczęcie nauki” w rozumieniu poniższych zapisów załącznika nr 8 do dokumentacji konkursowej: „Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie: a) dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp ten powinien być rozumiany m.in. jako: rozpoczęcie nauki”?

W wyniku przeprowadzenia analizy unormowań dotyczących spełnienia kryterium efektywności społeczno - zatrudnieniowej, należy przyjąć, iż termin „rozpoczęcie nauki", o którym mowa w odniesieniu do uczestników projektu, którzy dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, należy rozumieć jako rozpoczęcie nauki w formach szkolnych.  Za takim rozumieniem w/w terminu przemawia m.in. wymóg udokumentowania przez uczestnika podjęcia nauki, poprzez dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia o podjęciu nauki, do czego uczestnik winien zostać zobligowany na etapie zakwalifikowania do projektu. Należy też podkreślić, iż ten sposób aktywizacji dotyczy przede wszystkim osób młodych, które porzuciły edukację na wcześniejszym etapie, a projekt ma przygotować uczestnika do podjęcia dalszej nauki.

Czy w ramach projektu będzie można dodatkowo zatrudnić i sfinansować wynagrodzenia dla pracowników socjalnych? Czy dla zatrudnionych już pracowników socjalnych można zaplanować dodatki za wykonywanie dodatkowych obowiązków związanych z realizacją projektu ?

Szczegółowe zasady angażowania personelu w realizację projektu zostały przedstawione w rozdziale 6.16 Wytycznych  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W ramach konkursu nie przewiduje się możliwości zatrudniania pracownika socjalnego tylko w celu spełnienia przez ośrodek wymogu organizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Forma zaangażowania oraz wymiar czasu pracy pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną na rzecz uczestnika projektu musi wynikać z potrzeb grupy docelowej.

Czy Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostka organizacyjna UM) mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach jednego konkursu?

Nie jest możliwe złożenie w danym konkursie dwóch wniosków (przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Należy zwrócić uwagę, że w przypadku gdy w danym konkursie składa wniosek jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego przy nazwie wnioskodawcy należy wykazać również dany samorząd terytorialny. W takim przypadku, beneficjentem projektu byłby samorząd, a jednostka organizacyjna samorządu byłaby wskazana jako realizator danego projektu (odpowiednie zapisy pod tym względem znajdują się we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do regulaminu konkursu).  W związku z tym, w przypadku złożenia wniosków o dofinansowanie projektów przez Urząd Miasta oraz np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie zostałoby spełnione  kryterium „Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu". Należy zwrócić uwagę, że przedmiotowe kryterium zostało wprowadzone m.in. w celu zagwarantowania realizacji kompleksowości wsparcia przez danego beneficjenta zgodnie z jego potencjałem społecznym, a w przypadku samorządów terytorialnych zapewnienia koordynacji wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez projekty, w których realizację zostaną zaangażowane odpowiednie jednostki samorządu. Ostateczna decyzja odnośnie zakresu wsparcia oraz podmiotów zaangażowanych w realizację danego projektu leży w gestii samorządu. Zwracamy również uwagę, że Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 25 sierpnia br. ogłosił konkurs NR RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15 w ramach Poddziałania IX.1.1 na projekty, w których realizatorem mogą być tylko i wyłącznie ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zgodnie z umową podpisaną z PFRON uczestnicy WTZ zobowiązani są do uczestniczenia w określonych zajęciach i godzinach wynikających z obowiązujących przepisów, umowy i harmonogramu zajęć. Natomiast zajęcia w ramach projektu planowane są w godzinach popołudniowych i w weekendy (gdyż na podstawie umowy z PFRON nie mogą odbywać się kiedy realizowana jest podstawowa działalność WTZ). W związku z tym, czy jako wkład własny można będzie zakwalifikować dofinansowanie, jakie jest przekazywane przez PFRON na podstawową działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej?

W ramach ogłoszonego konkursu wsparcie skierowane dla osób z niepełnosparwnościami w formie zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej może być finansowane ze środków EFS pod warunkiem, że wsparcie usługami aktywnej integracji skierowane jest do nowych osób w już istniejących WTZ lub też wsparcie to udzielone jest dotychczasowym uczestnikom WTZ jednak stanowi nową ofertę (uzupełniającą/komplementarną w stosunku do bieżącej działalności WTZ) ukierunkowaną na przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie. Istnieje możliwość wsparcia np. usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia (w szczególności w jego początkowym okresie) oraz organizacji praktyk lub staży dla uczestników WTZ. Pomoc skierowana dla osób z niepełnosprawnościami powinna być zgodna z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721, z pożń. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. 2004 nr 63 poz. 587).
Ponadto zgodnie z zasadami niniejszego konkursu obowiązuje konieczność wniesienia wkładu własnego. Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu wynosi 5% wartości projektu. Źródłem finansowania wkładu własnego mogą być środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod warunkiem, że będą spełniały warunki kwalifikowalności w rozumieniu przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz pod warunkiem, że zostaną rozliczone w projekcie.

Jak należy rozumieć sformułowanie “we współpracy” w zapisie o osobach należących do III profilu pomocy i których aktywizacja zawodowa odbywać się będzie we współpracy z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy poprzez realizację Indywidualnego Planu Działania?

Współpraca pomiędzy powiatowym urzędem pracy a wnioskodawcą musi być usankcjonowana pisemnie, jednak porozumienie nie musi być podpisane na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Niemniej jednak wstępne ustalenia odnośnie zakresu/przedmiotu planowanej współpracy powinny być dokonane jeszcze przed przystąpieniem do konkursu i powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach wniosku o dofinansowanie.

Czy w ramach wsparcia w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, Beneficjent jest zaobowiązany do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu, po zakończeniu jego realizacji, przez co najmniej okres odpowiadający realizacji projektu?

W odniesieniu do projektów zaplanowanych do realizacji w Poddziałaniu 9.1.1 zgodnie z rozdziałem 5 pkt 5 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 w ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, o których mowa w rozdziale 3 pkt 23, przy czym wsparcie skoncentrowane jest na osobie i jej potrzebach, a nie rozwijaniu usług.
W przypadku zapewnienie usług asystenckich, w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1, zgodnie z w/w warunkami Beneficjentów nie obowiązują zapisy Podrozdziału 6.2 pkt 18 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

W jaki sposób przedsiębiorca może wykazać, że jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu?

Przedsiębiorca, aby wykazać, że jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie, tzn. specjalizuje się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, powinien wskazać podstawę prawną działalności w zakresie aktywizacji osób (np. powołać się na Polską Klasyfikację Działalności) oraz zamieścić w treści wniosku opis działań, który potwierdzi, że faktycznie prowadzi lub prowadził działania w tym obszarze.

Czy strata za miniony zamknięty rok obrotowy nie przełoży się negatywnie na ocenę wniosku?

Weryfikacja, czy potencjał finansowy wnioskodawcy gwarantuje prawidłową realizację projektu następuje na podstawie oceny osiągniętego obrotu za ostatni zatwierdzony rok obrotowy. Ocena ta odbywa się w oparciu o poniższe zasady:

Wnioskodawca oraz partnerzy (w przypadku projektów partnerskich), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, muszą wykazać, iż łączny obrót - za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie
z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy - był równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków, przewidzianych w ocenianym projekcie, w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.

Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku dla działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów).

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawcy/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym.

Powyżej przedstawione kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. Dlatego też, w przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostkę sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych
 Przejdź na górę