Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Wskaźniki

Jeśli mówimy o placówkach wsparcia dziennego to uczestnikami projektu są dzieci, a jak jest ze wskaźnikami produktu i rezultatu kogo mamy tu wykazać?

Zgodnie z załącznikiem nr 7 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, stanowiącym załącznik do Regulaminu w konkursie w zakresie typu wsparcia „rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służące integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom" odbiorcami wsparcia powinny być przede wszystkim dzieci w wieku szkolnym. Dzieci będąc uczestnikami projektu są wykazywane we wskaźnikach produktu oraz rezultatu, tak samo jak inni uczestnicy.
 Przejdź na górę