Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Pozostałe

Czy wkładem własnym może być świadczenie wypłacane rodzinie osoby usamodzielnianej, która ukończyła 18 lat, ale pozostaje w rodzinie zastępczej i kontynuuje naukę? Taka osoba sama nie otrzymuje świadczenia tylko jest ono wypłacane rodzinie na pokrycie świadczeń danej osoby (uczestnika projektu).

Nie, wkładem własnym PCPR w ramach konkursu nie może być świadczenie wypłacane rodzinie zastępczej osoby usamodzielnianej, która ukończyła 18 lat, ale pozostaje w rodzinie zastępczej i kontynuuje naukę. Świadczenia pieniężne wypłacane rodzinie zastępczej na dziecko, którego podstawą jest art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie powinny stanowić wkładu własnego w konkursie. Wszystkie wydatki w ramach projektu, w tym także ponoszone w ramach wkładu własnego muszą mieć bezpośredni związek z celami projektu, który powinien być powiązany z celem Poddziałania IX.1.1, czyli przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pomiędzy wskazanym świadczeniem, a przedmiotem konkursu, czyli aktywizacją społeczno-zawodową nie ma bezpośredniego związku.

Czy wkładem własnym w projekcie mogą być koszty utrzymania dziecka wynikające z ogłoszenia Starosty (art. 196 ust 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) o kosztach utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, które jest uczestnikiem projektu?

Świadczenia pieniężne przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na konkretne niepełnoletnie dziecko mogą stanowić wkład własny w konkursie RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15 pod warunkiem, że powiązane są z przedmiotem wsparcia w ramach projektu.

Czy pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku może być trenerem zajęć grupowych w ramach PAI na umowę zlecenie?

Nie jest to niemożliwe. Personel projektu musi być zatrudniony zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które w podrozdziale 6.16.2 jasno wskazują, że wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowalne, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło, o których mowa w pkt 4 ww. podrozdziału.

Czy koszt prac społecznie użytecznych w ramach PAI (40%) można wpisać do budżetu w ramach dofinansowania ze środków unijnych?

Tak , koszty prac społecznie użytecznych stanowiący wkład gminy (środki JST) mogą zostać sfinansowane z środków EFS w ramach projektu. Natomiast koszt prac społecznie użytecznych pochodzący z środków Funduszu Pracy mogą zostać wykazane w projekcie jedynie jako wkład własny.

Czy wkładem własnym mogą być środki PFRON (będące w dyspozycji powiatu) przyznane uczestnikowi na pokrycie kosztów czesnego i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, w ramach programu "Aktywny samorząd"?

Tak, środki PFRON (będące w dyspozycji powiatu) przyznane uczestnikowi na pokrycie kosztów czesnego i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach programu „Aktywny samorząd" mogą stanowić wkład własny w ramach projektów w konkursie pod warunkiem, że związane są z przedmiotem projektu, dotyczą uczestników projektu i zostały poniesione w projekcie w czasie jego realizacji.

W jaki sposób umieścić w budżecie następujące działanie "Pracownik usług gastronomicznych z prawem jazdy kat B" , przy czym prawo jazdy jest instrumentem aktywizacji społecznej a szkolenie kucharz instrumentem aktywizacji zawodowej?Jak należy obliczyć i wpisać ich koszt oraz gdzie ma być wpisane to wsparcie ?

W budżecie projektu wydatek należy przedstawić w dwóch różnych pozycjach budżetowych z zastosowaniem cen zawartych w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu. W opisie projektu należy osobno uzasadnić realizację kursu prawa jazdy kat. B oraz szkolenia zawodowego. Kurs na prawo jazdy kat. B stanowi instrument aktywizacji społecznej, który może być realizowany samodzielnie przez OPS/PCPR. Natomiast szkolenie w zawodzie kucharza stanowi instrument aktywizacji zawodowej, który musi być realizowany przez  podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:
 • PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
 • CIS i KIS;
 • spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czy większa liczba godzin (niż wskazana w Wymaganiach dotyczących standardu oraz cen rynkowych) w przypadku szkolenia jest możliwa i jaką należy przyjąć zasadę przy obliczaniu kwoty za szkolenie o większej liczbie godzin?

W załączniku nr 7 do Regulaminu wskazane są standardy dotyczące realizacji szkoleń, które należy traktować jako typowe. W ww. załączniku informujemy również, że dopuszczalne są odstępstwa zarówno w zakresie długości trwania szkolenia (o ile program nie wynika z obowiązujących przepisów) jak i kosztów jego realizacji pod warunkiem przedstawienia należytego uzasadnienia. Wnioskodawca wykazując szkolenie przekraczające kwotę wymienioną w załączniku nr 7 powinien posiłkować się rozeznaniem przeprowadzonym na lokalnym rynku.

Co należy rozumieć pod pojęciem "Trwałości i wpływu rezultatów projektu” ?

O trwałości mówi się wtedy, gdy wynika to, z wytycznych horyzontalnych (w przypadku CT 9 m.in. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020) lub przyjętych kryteriów. Wnioskodawca może lecz nie musi założyć trwałości rezultatów po projekcie. W przypadku tego konkursu Wytyczne i kryteria nie nakładają obowiązku trwałości.
Przy zakupie środków trwałych w ramach projektu Wnioskodawca powinien wskazać sposób ich zagospodarowania po projekcie. W przypadku zdiagnozowania barier równościowych, należy również wskazać jaki wpływ będą miały rezultaty na ich ewentualne ograniczenie lub likwidację.

Czy realizacja PAI może być traktowana jako wkład własny Partnera?

Tak, koszty związane z realizacją PAI mogą stanowić wkład własny Partnera.

Gdzie osoby szkolące się np. w zakresie opiekun osoby starszej/niepełnosprawnej mogą odbywać egzamin (przez jaką uprawnioną instytucję ma być przeprowadzany), aby otrzymać kwalifikacje?

Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w  danym środowisku, sektorze lub branży. Przez instytucję certyfikującą należy rozumieć uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu (certyfikatu). Instytucjami certyfikującymi mogą być np.: uczelnie, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe czy organy administracji publicznej.

Co jest uwzględnione w proponowanej stawce za szkolenie dla jednej osoby?

Tabela dotycząca szkoleń, w załączniku nr 7 wskazuje typową długość trwania szkolenia i proponowaną stawkę za szkolenie za jedną osobę. Kwota ta zawiera wszystkie wydatki związane ze zleceniem przeprowadzenia określonego szkolenia wyspecjalizowanemu w tym zakresie podmiotowi (koszt trenera, materiałów szkoleniowych, sali, poczęstunku etc.).
W przypadku szkoleń wskazane w załączniku nr 7 (Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych) standardy należy traktować jako typowe. Dopuszczalne są odstępstwa zarówno w zakresie długości trwania szkolenia (o ile program szkolenia nie wynika z obowiązujących przepisów) jak i kosztów jego realizacji pod warunkiem należytego uzasadnienia.

Czy opiekun stażysty zgonie z załącznikiem nr 7 otrzymuje 10% dodatku do swojego zasadniczego wynagrodzenia miesięcznie(max 500 zł brutto) czy przez cały okres trwania stażu?

Zgodnie z załącznikiem nr 7 (Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych) opiekun stażysty może otrzymać wynagrodzenie:
 • w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5.000 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystów
albo
 • w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia miesięcznie wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą stażystów - do 3 osób), ale nie więcej niż 500 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystów).

Czy istnieje możliwość realizacji kursu zawodowego dla jednego uczestnika projektu?

Tak, istnieje możliwość realizacji kursu zawodowego tylko dla jednego uczestnika projektu. Proces przywrócenia zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinien odbywać się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Jeżeli zapotrzebowanie na określoną formę wsparcia, w omawianym przypadku - przeprowadzenie szkolenia zawodowego, zostanie zdiagnozowane tylko względem jednego uczestnika, może zostać zrealizowane tylko w odniesieniu do niego. Niemniej jednak należy pamiętać, że instrument aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Szkolenie nie może być zatem jedyną formą wsparcia oferowaną uczestnikowi projektu. Projekty w ramach niniejszego konkursu mają w pierwszej kolejności przywrócić zdolność do wypełniania ról społecznych, a w konsekwencji przywrócić zdolność do zatrudnienia. Należy zatem zastosować przede wszystkim wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej, a nie tylko zawodowej.

Czy aby spełnić wymóg dotyczący partnerstwa wystarczające będzie podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do podpisania w roli partnera wniosku o dofinansowanie oraz wyrażenie pisemnej zgody na podpisanie umowy partnerskiej?

Tak. Zgodnie z kryterium „Spełnienie wymogów dotyczących partnerstwa (jeśli dotyczy)" - Wnioskodawca zobowiązany jest wyłącznie zapewnić w treści wniosku, w pkt 4.3 lub 4.5, że w przypadku projektu partnerskiego zostaną spełnione wymogi dotyczące:
 • utworzenia albo zainicjowania partnerstwa przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.
W punkcie 2.7 formularza wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca wskazuje osobę/y upoważnioną/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy. Analogiczne postępowanie stosuje się w punkcie 2.9.1.7 w przypadku Partnera. Ww. osoby podpisują wniosek o dofinansowanie pod Oświadczeniami zawartymi w treści formularza.
Weryfikacja dokumentów upoważniających do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Wnioskodawcy/Partnera oraz do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, a także umowy partnerstwa (termin zainicjowania i podpisania umowy partnerstwa) następuje po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie i skierowaniu go do dofinansowania, jednakże przed podpisaniem umowy.

Czy Partner na przydzielone zadania w ramach konkursu powinien dostać środki finansowe od Lidera, czy tez Lider mógłby sam regulować zobowiązania?

Lider razem z partnerem w porozumieniu/ umowie dot. partnerstwa regulują kwestie dotyczące przepływów finansowych. To strony umowy partnerskiej decydują, czy realizacja zadań partnera będzie finansowana poprzez rozliczenie zaliczkowe, czy też poprzez refundację kosztów poniesionych przez partnera, na podstawie  odpowiednich dokumentów. Natomiast koszty związane z obsługą księgową całego projektu, również w zakresie przelewów dokonywanych na konto partnera, należy ująć w kosztach pośrednich.

Czy OPS może powierzyć realizację instrumentu aktywizacji zawodowej podmiotowi typu CIS poprzez zlecenie zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czy wyłącznie na zasadach partnerstwa?

Zadaniem zleconym przez OPS na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą być wyłącznie te zadania, które stanową element standardowej działalności OPS (z wyłączeniem zapisów art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Z uwagi na powyższe, nie ma możliwości realizacji aktywizacji zawodowej przez CIS w drodze zlecenia zadania przez OPS na podstawie ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Jeśli w strukturach OPS nie ma wyodrębnionego KIS/CIS, albo KIS/CIS nie jest prowadzony przez daną gminę to realizację instrumentu aktywizacji zawodowej należy powierzyć partnerowi projektu, w tym przypadku wybranemu KIS/CIS.
Jeśli w strukturach gminy jest wyodrębniona komórka organizacyjna prowadząca KIS/CIS, to wtedy dany Ośrodek realizuje aktywizację zawodową z wykorzystanie przedmiotowego KIS/CIS.

Czy jeżeli na terenie danej gminy - Powiatowy Urząd Pracy nie realizuje PAI - czy oznacza to, że dany Ośrodek Pomocy Społecznej działający na terenie tej gminy nie może przystąpić do konkursu?

Wobec osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy wymagane jest wsparcie realizowane na podstawie Programu Aktywizacji i Integracji, o którym mowa w ustawiez dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednakże ww. uczestnicy projektu mogą zostać objęci także wsparciem uzupełniającym wobec wsparcia oferowanego w PAI.
Na etapie składania wniosku obligatoryjne jest spełnienie wszystkich kryteriów dostępu. Dlatego też  względem Wnioskodawcy wymagane jest by zaplanował dla wszystkich osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy wsparcie w postaci PAI.

Czy w sytuacji, w której partnerem jest WTZ, który jest jednostką organizacyjną gminy, czy jako partner może w ramach aktywizacji zawodowej zlecać szkolenia zawodowe?

Wybrany do wspólnej realizacji Partner – WTZ może zlecić cześć zadań związanych z aktywizacją zawodową innym podmiotom wyspecjalizowanym w aktywizacji zawodowej, w tym m.in. szkolenia zawodowe.

W załączniku nr 7 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, wskazano miesięczną wysokość stypendium szkoleniowego (120% zasiłku) oraz stypendium stażowego (nie więcej niż kwota minimalnego wynagrodzenia). Czy kwoty te zawierają obowiązujące narzuty (składki)? Czy Beneficjent może przewidzieć dodatkowa pozycję w budżecie szczegółowym z której sfinansuje składki?

W przypadku wypłacania stypendium szkoleniowego, czy stażowego Beneficjent jest zobowiązany odprowadzić wszystkie składki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kwoty naliczonych składek są wydatkiem kwalifikowanym. W załączniku nr 7 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych mowa jedynie o kwotach brutto. Wnioskodawca może uwzględnić w budżecie całkowity koszt odprowadzanych składek (tzw. kwotę brutto brutto). Tym samym, może przekroczyć, w niezbędnym zakresie, limity maksymalnych kwot stypendiów  wskazanych w Wymaganiach dotyczących standardu oraz cen rynkowych. Składki mogą być wykazane w budżecie szczegółowym razem z kwotą wypłacanego stypendium, bądź w osobnej pozycji.

Proszę o odpowiedź na pytanie w jaki sposób należy obliczyć i zamieścić w budżecie projektu koszty szkoleń zawodowych dla uczestników projektu, tak aby projekt nie został odrzucony z powodu niezgodności ze standardem (załącznikiem nr 7)? Pozostają również kwestie kosztów ewentualnych egzaminów, stypendium szkoleniowego dla uczestników itp.?

Proces wsparcia w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu IX.1.1 odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów potencjału, predyspozycji i potrzeb. Z uwagi na powyższe, określenie kierunku szkoleń zawodowych przed przeprowadzeniem rekrutacji, nie jest zasadne. Należy pamiętać, iż przykładowe koszty, także stypendium szkoleniowego oraz przykładowych szkoleń zawodowych, zostały określone w załączniku nr 7 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych do regulaminu konkursu.
W przypadku kiedy nie jest określona tematyka szkoleń istnieje możliwość zastosowania uśrednionej lub maksymalnej kwoty określonej w załączniku nr 7 do regulaminu na pokrycie kosztów szkoleń. W przypadku zastosowania innych szkoleń niż określone w ww. załączniku, wysokość kwoty musi wynikać z przeprowadzonego rozeznania oraz zostać uzasadniona pod budżetem szczegółowym.

 

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w partnerstwie jest jedną z możliwych opcji (spośród 4 wskazanych) ale nie jedyną dopuszczalną?

Tak. Istnieje możliwość realizacji aktywizacji zawodowej poprzez wybór jednego z czterech wymienionych w Regulaminie sposobów. Należy jednak pamiętać, iż samodzielna realizacja projektu musi koncentrować się na statutowej działalności OPS/PCPR zgodnej m.in. z ustawą o pomocy społecznej czy też ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. OPS/PCPR może zlecić na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłącznie te zadania, które są przedmiotem prowadzonej przez niego działalności.  
Jednocześnie jeżeli OPS ma wyodrębnioną w strukturach jednostkę organizacyjną realizującą zadania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym tj. CIS/KIS, może on realizować aktywizację zawodową w swoim CIS/KIS. Może także w tej sytuacji (jeśli posiada swój CIS/KIS) zlecić realizację zadania innemu CIS/KIS, jeśli nie chce, bądź nie może realizować tego zadania w swoim CIS/KIS.
Pragniemy nadmienić także, iż działania określone w ustawie o promocji zatrudnienia nie są kierowane bezpośrednio do instytucji pomocy i integracji społecznej z uwagi na co zadania te powinny być realizowane przez jednostki do tego powołane.

Czy organizacja pozarządowa może organizować szkolenia zawodowe dla uczestników projektu lub zlecać je podwykonawcom? (projekty Ośrodków Pomocy Społecznej)

Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie mogą być samodzielnie wdrażane przez beneficjentów (OPS/ PCPR). Wdrożenie tych instrumentów możliwe jest wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Partner projektu, którym może być także organizacja pozarządowa, wnosi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie. Szczegółowe wymagania dotyczące partnerstwa znajdą Państwo w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków. Możliwe jest, by partner zlecał usługę – organizowanie szkoleń zawodowych innym podmiotom. W przedmiotowym przypadku należy w sposób wyczerpujący uzasadnić potrzebę zlecania przez partnera usług w treści wniosku.
Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu określono wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych m.in. w odniesieniu do organizowanych szkoleń zawodowych, które Wnioskodawca zobowiązany jest uwzględnić przygotowując wniosek o dofinansowanie.

Czy świadczenia wypłacane na na konkretne niepełnoletne dziecko (na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem w rodzinie zastępczej) może stanowić część wkładu własnego?

Świadczenia pieniężne wypłacane rodzinie zastępczej na konkretne niepełnoletnie dziecko, którego podstawą jest art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w nie powinny stanowić wkładu własnego w konkursie. Wszystkie wydatki w ramach projektu, w tym także ponoszone w ramach wkładu własnego muszą mieć bezpośredni związek z celami projektu, który powinien być powiązany z celem Poddziałania IX.1.1, czyli przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pomiędzy świadczeniem, a przedmiotem konkursu, czyli aktywizacją społeczno-zawodową nie ma bezpośredniego związku.Nie ma natomiast przeciwwskazań, żeby w ramach konkursu wsparcie w postaci korepetycji dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym zostało wykazane jako instrument edukacyjny i sfinansowane ze środków unijnych. Należy przy tym pamiętać, aby wsparcie w projekcie było kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych  potrzeb, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji.
Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że wskazane świadczenia mogą być wkładem własnym w konkursie RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15.

W przypadku wybrania partnera poza sektora finansów publicznych do realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej ( np: firma szkoleniowa), czy taki partner może brać póżniej udział w procedurze przetargowej czy zapytaniu ofertowym na wybór realizatora zadań w ramach instrumentów aktywizacji społecznej?

Nie ma możliwości, aby partner wybrany zgodnie z procedurą brał udział w przetargu lub zapytaniu ofertowym na wybór realizatora zadań.
Zgodnie z Rozdziałem 8.5 pkt 6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, nie jest kwalifikowane zlecenie usługi merytorycznej przez Beneficjenta partnerom projektu i odwrotnie.

W przypadku projektów realizowanych przez OPS co najmniej 40% grupy docelowej stanowią osoby należące do III profilu pomocy, których aktywizacja odbywa się we współpracy z PUP poprzez realizację Indywidualnego Planu Działania. Jednakże możliwe jest objęcie w/w osób dodatkowym wsparciem wynikającym z kafeterii instrumentów aktywnej integracji. Biorąc pod uwagę powyższe czy realizując w projekcie OPS staże dla osób objętych PAI należy umieścić koszty organizacji staży w budżecie szczegółowym projektu. Czy koszt realizacji staży leży po stronie PUP - jako podmiotu wyspecjalizowanego w zakresie aktywizacji zawodowej?

Wsparcie realizowane w ramach PAI musi odbywać się zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa ta definiuje III profil pomocy oraz instrumenty i usługi przypisane do tego profilu. Nie ma więc możliwości, by w ramach PAI oferować dodatkowe instrumenty i usługi rynku pracy nieprzypisane w ustawie do III profilu.
W art. 62b ust 2 określono, jakie działania podejmowane są po zrealizowaniu PAI (w skrócie: wydłużenie PAI z 2 do maksymalnie 6 m-c, skierowanie do zatrudnienia wspieranego lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, ponowne ustalenie profilu pomocy, a w przypadku jego zmian niezwłoczne dostosowanie IPD).
W związku z tym nie ma możliwości zastosowania instrumentów aktywizacji zawodowej, za które odpowiadałby w projekcie PUP innych niż wskazane w ustawie dla III profilu pomocy. W związku z powyższym nie ma możliwości realizacji staży przez powiatowy urząd pracy wobec wymienionej grupy docelowej w ramach projektu. Realizację staży w ramach projektu należy powierzyć podmiotowi wyspecjalizowanemu w zakresie aktywizacji zawodowej (innemu niż PUP) w ramach partnerstwa. W Regulaminie konkursu w części 3.5 opisane zostały zasady realizacji projektu w partnerstwie. Koszty realizacji staży powinny zostać wykazane w szczegółowym budżecie projektu i oznaczone zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Jeżeli Powiat chciałby zawiązać partnerstwo z organizacją, która już prowadzi WTZ na terenie Powiatu, to musi w tej sytuacji także rozpisywać konkurs?

Tak. Należy rozpisać konkurs stosując poniższe zapisy art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (zwanej ustawą wdrożeniową):
 
Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. 9), dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do:
 • ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
 • uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
 • podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.
Należy także pamiętać o tym, iż:
 • wybór partnera powinien być dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • w ogłoszeniu należy wskazać wymagania wobec partnera oraz kryteria wyboru, do których należeć mogą m.in.: zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu czy doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

Czy zawiązanie partnerstwa z Urzędem Pracy wymaga zastosowania trybu konkursowego?

W przypadku zawarcia partnerstwa JST (PCPR) z innym podmiotem sektora finansów publicznych (PUP) nie ma zastosowania trybu konkursowego.
 

Czy wkład własny w formie niepieniężnej może stanowić np. wykorzystanie pomieszczenie PCPR do przeprowadzenia zajęć?

Tak, można jako wkład własny wnieść do projektu wykorzystywane pomieszczenia PCPR do przeprowadzenia zajęć. Przy wyliczaniu wartości wniesionego wkładu można wykorzystać stawkę godzinową ogłoszoną w uchwale powiatu o użyczeniu pomieszczeń.

Jak wygląda rozliczenie wkałdu własnego, w przypadku gdy pochodzi on z kosztów pośrednich?

Możliwe jest wykazanie wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich. Wnioskodawca wskazuję wartość kosztów pośrednich jaką stanowić będzie wkład własny w ramach projektu. Wnioskodawca każdorazowo przy składaniu wniosku o płatność wykazuje koszty pośrednie jako właściwy procent rozliczonych kosztów bezpośrednich pośrednich. W ramach tej wartości należy wskazać kwotę, która stanowić ma wkład własny.Ponadto w uzasadnieniu dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników w Formularzu Wniosku o Dofinansowanie należy uzasadnić jaki wkład własny będzie wnoszony do projektu.

Jak należy interpretować możliwość wykorzystania środków PFRON adresowanych dla podopiecznych przebywających w WTZ jako wkład własny, jeśli PCPR wydaje tylko dyspozycje zapłaty a środki finansowe są przekazywane przelewem z konta Powiatu. Czy w tym przypadku mogą to być koszty uczestnictwa WTZ?

W  ramach konkursu wkładem własnym mogą być środki przekazywane na daną osobę WTZ pod warunkiem, że dotyczą one uczestnika projektui przedmiotowy WTZ jest realizatorem projektu, albo parterem PCPR w realizowanym projekcie. Wkładem własnym mogą być zarówno środki PFRON, jak również środki powiatu przekazywane na uczestnika projektu.

Czy wkładem własnym mogą być świadczenia pieniężne wypłacane pełnoletnim wychowankom na kontynuację nauki oraz świadczenia pieniężne wypłacane rodzinie zastępczej na konkretne niepełnoletnie dziecko, na podstawie decyzji administracyjnej regulowanej art. 80 Ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

Świadczenia pieniężne wypłacane pełnoletnim wychowankom na kontynuowanie nauki mogą stanowić wkład własny w konkursie jeżeli:
 • dotyczą uczestników projektu;
 • związane są z elementem wsparcia w ramach projektu.
Świadczenia pieniężne wypłacane rodzinie zastępczej na konkretne niepełnoletnie dziecko nie powinny stanowić wkładu własnego w ramach projektu. Wskazane koszty są ściśle związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej. Nie można wykazać związku pomiędzy przedmiotowymi wydatkami, a działaniami związanymi z aktywizacją społeczno-zawodową uczestników projektu w niniejszym konkursie.
 

Jakie są obligatoryjne dokumenty podpisywane przez uczestnika projektu? Czy uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa?

Uczestnik nie ma obowiązku podpisywania deklaracji uczestnictwa, natomiast projektodawca jest zobowiązany zapewnić dokumentacje uwierzytelniającą uzyskanie w ramach projektu wsparcia przeze wszystkie osoby będące uczestnikami projektu (np. listy obecności na zajęciach).
Natomiast zgodnie z kryterium „Narzędzia realizacji programów służących aktywizacji społeczno-zawodowej" projekt musi zakładać, że każdy uczestnik podpisuje i realizuje kontrakt socjalny  ( inny indywidualny program) lub program aktywności lokalnej.
Monitorowanie postępu rzeczowego w trakcie realizacji projektu odbywa się na podstawie danych zebranych w SL 2014. Postawą do wprowadzenia informacji o udziale uczestnika będącego osobą fizyczną w projekcie jest zapewnienie danych w szczególności dla wspólnych wskaźników produktu odnoszących się do następujących danych osobowych: status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, płeć, sytuacja gospodarstwa domowego. Bez określenia powyższych danych nie można wykazać danej osoby jako uczestnika projektu, a tym samym powiązanych z nim wskaźników produktu i rezultatu.

Jaki jest sugerowany okres realizacji projektu? Czy istnieje prawdopodobieństwo przesunięcia terminu w związku z wydłużonym terminem oceny wniosku?

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15:
 • zaleca się aby rozpoczęcie realizacji projektu planowane było na luty 2016 r., zaś zakończenie nie później niż na 31 grudnia 2017 r.
Na podstawie zawartych przez wnioskodawcę informacji w punkcie 1.7 wniosku o dofinansowanie dokonana zostanie ocena spełnienia/niespełnienia kryterium „Okres realizacji projektu mieści się w okresie kwalifikowalności wydatków". Projekt nie powinien rozpocząć się wcześniej niż  data złożenia wniosku a zakończyć nie później niż 31 grudnia 2023 r.
W przypadku dokonywania w ramach KOP oceny formalno-merytorycznej nie więcej niż 100 projektów, jest dokonywana w terminie nie późniejszym niż 90 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o 100 termin dokonania oceny formalno-merytorycznej może zostać wydłużony o kolejne 30 dni. Termin ten nie może jednak przekroczyć 180 dni niezależnie od liczby ocenianych wniosków. Planowany termin zakończenia oceny to luty/marzec 2016 r.
 

Jak należy wypełnić pole „Trwałość i wpływ rezultatu w projekcie”?

Zgodnie z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020, w części opisowej w polu „Trwałość i wpływ rezultatów projektu" wnioskodawca opisuje, w jaki sposób zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu. Należy odnieść się do wskaźników wymaganych w Regulaminie konkursu jako obligatoryjne dla przedmiotowego konkursu i opisać ich wpływ na realizację założone w projekcie celu.. Należy też wskazać, jaki wpływ będą miały rezultaty projektu na likwidację bądź ograniczenie zdiagnozowanych barier równości płci (o ile dotyczy w kontekście zasady równości szans kobiet i mężczyzn - patrz Instrukcja część I.

Czy pracownicy socjalni mogą w początkowej fazie projektu zajmować się rekrutacją uczestników projektu, a dalej realizować zadanie - praca socjalna (w tym m.in. przeprowadzać wywiady środowiskowe, monitorować zajęcia, kontaktować się z UP w sprawie realizacji poszczególnych zadać, prowadzić KS, podejmować działania interwencyjne w przypadku nieobecności UP na zajęciach)?

Możliwe jest by pracownik socjalny w początkowej fazie projektu zaangażowany był w proces rekrutacji, a dalej realizował pracę socjalną.
Zgodnie z Regulaminem konkursu pkt 4.5 Koszty pośrednie, w odniesieniu do kosztów personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu katalog kosztów obejmuje czynności takie jak:
 • prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu).
Zgodnie z powyższym koszty wynagrodzenia pracownika socjalnego zaangażowanego w proces rekrutacji powinny być przypisane do kosztów pośrednich, zaś wynagrodzenie z tytułu realizacji pracy socjalnej powinno zostać wykazane w kosztach bezpośrednich, w zadaniu merytorycznym zgodnie z wymiarem godzin zaangażowania w projekcie.

Czy licząc wkład własny do projektu konkursowego można wliczyć środki przekazywane na danego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym środki PFRON i własne powiatu, czy jedynie środki własne powiatu?

W ramach konkursu wkładem własnym mogą być środki przekazywane na daną osobę WTZ pod warunkiem, że dotyczą one uczestnika projektu i przedmiotowy WTZ jest realizatorem projektu, albo parterem PCPR w realizowanym projekcie. Wkładem własnym mogą być zarówno środki PFRON jak również środki powiatu przekazywane na uczestnika projektu. Należy przy tym pamiętać, aby we wniosku o dofinansowanie projektu w budżecie wskazać przy nazwie zadania lub pozycji źródła finansowania. Szczegółowo źródła finansowania wkładu własnego należy również opisać pod szczegółowym budżetem projektu w arkuszu „uzasadnienie kosztów" formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy w ramach kosztow pośrednich lub bezpośrednich można zaplanować wynagrodzenie dla pracownika (od strony partnera), który będzie realizowal aktywizacje zawodową osób z III profilu?

W Regulaminie konkursu w pkt. 3.5 opisane zostały zasady realizacji projektu w partnerstwie. Zgodnie z ww. pkt przez partnerstwo należy rozumieć projekt realizowany przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie. W związku z powyższym w ramach projektu istnieje możliwość wynagradzania personelu partnera, który jest zaangażowany w realizację projektu. Personel, który będzie realizował aktywizację zawodową uczestników projektu, powinien zostać ujęty w kosztach bezpośrednich. Warunki wynagradzania personelu projektu szczegółowo opisane zostały w podrozdziale 6.16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Należy pamiętać, że zadania merytoryczne realizowane przez partnera powinny być oznaczone w budżecie projektu zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.
 

Czy brokerem edukacyjnym może być także psycholog, który diagnozuje potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży?

Na stanowisku brokera edukacyjnego powinna być zatrudniona osoba posiadająca wykształcenie wyższe lub certyfikaty/zaświadczenie lub inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjnego, a także posiadająca minimum 2 letnie doświadczenie w zawodzie. Doświadczenie psychologiczne oraz posiadanie wiedzy w zakresie pracy z młodzieżą ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można traktować wyłącznie jako dodatkowy atut osoby.

Czy koszty utworzenia i funkcjonowania dodatkowej pracowni mogą być pokrywane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez cały okres trwania projektu, natomiast po jego zakończeniu finansowane przez PFRON?

Zgodnie z zapisami Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, możliwe jest zaplanowanie w budżecie projektu wydatków objętych cross-financingiem. Muszą to jednak być wydatki bez których realizacja projektu nie była by możliwa, w szczególności związane z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wydatki takie muszą być zgodne z katalogiem wskazanym w ww. Wytycznych, i mogą być przeznaczone m.in. na dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z zapisami SzOOP, wydatki w ramach cross-financingu oraz na zakup środków trwałych ograniczone są limitami. Ich wartość łącznie nie może przekroczyć 10% wydatków kwalifikowanych projektu, zaś wartość wydatków wyłącznie w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 10% finansowania unijnego w ramach projektu.
Istnieje także możliwość zaplanowania wydatków związanych z funkcjonowaniem sali, jednakże koszty te powinny związane być wyłącznie z okresem, w którym realizowane będą w sali zajęcia w ramach projektu.

W jaki sposób następuje realizacja usług aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie?

OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS lub PCPR są realizowane:
 • przez partnerów OPS /PCPR w ramach projektów partnerskich,
 • przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie,
 • przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako  realizatorzy projektu.
W sytuacji, wyboru partnera, gdy wybrany podmiot będzie z sektora finansów publicznych zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, natomiast jeżeli partner będzie podmiotem spoza sektora finansów publicznych partnera należy wyłonić zgodnie z ustawą PZP lub zasadą konkurencyjności.Natomiast w odniesieniu do realizacji usług w CIS i KIS, jeśli w strukturach OPS /PCPR jest wyodrębniona komórka organizacyjna prowadząca CIS lub KIS, to wtedy ona realizuje aktywizację zawodową zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. Jeśli CIS lub KIS jest jednostką organizacyjną danej JST (tej samej JST co OPS) wówczas może realizować projekt wspólnie z OPS'em z tej samej JST.

Czy brak gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych stanowi przeszkodę w złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu?

W przypadku konkursów dedykowanych instytucjom pomocy i integracji społecznej, ośrodkom pomocy społecznej  i powiatowym centrom pomocy rodzinie nie wprowadzono kryterium dostępu nakładającego na wnioskodawcę obowiązek posiadania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Brak posiadania aktualnej strategii nie stanowi przeszkody w aplikowaniu o środki na dofinansowanie projektów.

Czy kwotami ryczałtowymi rozliczane są tylko koszty pośrednie, czy również koszty bezpośrednie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz kryterium „Rozliczenie uproszczonymi metodami" w przypadku projektów, których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR), obligatoryjne jest wykorzystanie uproszczonej metody rozliczania wydatków tj. kwot ryczałtowych.
Oznacza to, iż każde zaplanowane w projekcie zadanie w ramach kosztów bezpośrednich stanowi odrębną kwotę ryczałtową, ustanowioną na pokrycie wydatków za zrealizowane zadania, określone w budżecie szczegółowym.
Wyżej wskazanych kwot ryczałtowych nie należy mylić ze stawkami ryczałtowymi za pomocą których rozliczane są koszty pośrednie.

Czy w ramach projektu można zatrudnić prawnika (umowa o dzieło/zlecenie), który będzie odpowiadał za obsługę prawną projektu oraz porady prawne dla uczestników projektu (koszt pośredni)? Czy porada prawna może być traktowana jako zadanie (koszt kwalifikowalny)?

Koszty personelu obsługowego, w tym obsługa prawna stanowią wydatek kwalifikowany w ramach kosztów pośrednich. W przypadku zatrudnienia prawnika również do realizacji bezpośredniego wsparcia dla uczestników projektu, odpowiednia część wynagrodzenia powinna stanowić koszty bezpośrednie projektu.

Na jakich zasadach Ośrodek Pomocy Społecznej ma zawrzeć porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach PAI?

Instrumenty aktywizacji zawodowej w ramach projektów OPS są realizowane przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie. Za zadanie można traktować realizację PAI nie zaś samą współpracę z PUP w zakresie realizacji PAI.

Czy doradca zawodowy oraz psycholog na potrzeby zadań zatrudniony przez Ośrodek Pomocy Społecznej (umowa o dzieło/zlecenie) z funduszy projektowych wliczany jest w koszty pośrednie?

O zakwalifikowaniu wynagrodzenia do kosztów bezpośrednich lub pośrednich decyduje zakres zadań jakie dana osoba będzie wykonywała na rzecz projektu. Jeżeli wsparcie będzie dotyczyło bezpośredniej aktywizacji uczestników projektu wynagrodzenie należy ująć w konkretnych zadaniach w kosztach bezpośrednich. Jeżeli zaangażowanie psychologa lub doradcy zawodowego będzie niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu, koszty ich zatrudnienia należy ująć w kosztach pośrednich. Podkreślenia wymaga fakt, że instrumenty aktywizacji zawodowej, ośrodki pomocy społecznej nie wdrażają samodzielnie, wobec tego nie jest możliwe bezpośrednie zatrudnienie doradcy zawodowego przez ośrodek.

Czy w ramach realizacji zadań dotyczących konsultacji z psychologiem, z doradcą zawodowym, jak i kursów zawodowych można korzystać z usług firm zewnętrznych w drodze zapytania ofertowego/przetargu nieograniczonego? Na jakim etapie projektu wybierany jest Wykonawca danych zadań?

Ośrodek może zlecać realizację zadań merytorycznych podmiotom zewnętrznym. Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie może przekroczyć 30% wartości projektu. Zakres tematyczny zlecanych zadań musi wynikać z ustaw w zakresie pomocy społecznej. Statutowym działaniem ośrodka pomocy społecznej nie jest aktywizacja zawodowa klientów osrodka w związku z tym nie jest możliwe zlecanie doradztwa zawodowego, organizacji szkoleń firmom zewnętrznym. Aby móc realizować instrumenty aktywizacji zawodowej należy dokonać wyboru partnera projektu specjalizującego się w zakresie aktywizacji zawodowej (m.in. KIS, CIS o ile nie jest w strukturach OPS, ZAZ, WTZ), nawiązać współpracę z właściwym terytorialnie Powiatowym Urzędem Pracy.Wybór partnera powinien nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
Szczegółowe zasady wyboru partnera określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014, poz. 1146 , z późn. zm.)

Jaki jest procentowy próg dodatku służbowego za nadplanowe obowiązki w ramach realizacji projektu?

W pkt. 6.16.1 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 określono warunki przyznania dodatku w przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby. Dodatki są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego brutto wraz ze składnikami (składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, składki na FP, FGŚP, wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny).

Czy terenowym pracownikom socjalnym, zaangażowanym w realizacje projektu przysługuje ekwiwalent na odzież w ramach kosztów pośrednich?

Katalog kosztów pośrednich nie przewiduje wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu. Koszty ekwiwalentu na odzież dla zatrudnionych w ramach projektu pracowników socjalnych są kwalifikowane w kosztach bezpośrednich.

Czy funkcjonowanie zespołów musi być uwzględnione w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy?

Funkcjonowanie zespołów może, lecz nie musi być uwzględnione w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy. W pkt. 4.5 należy podać czy na potrzeby i na czas realizacji projektu w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy utworzona zostanie dodatkowa jednostka organizacyjna, czy tez zadania związane z realizacją projektu będzie wykonywać już istniejąca jednostka organizacyjna. Zakres zadań pracowników socjalnych należy wskazać w pkt. 4.1.
 Przejdź na górę