Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Grupy docelowe

Osoby (III profil) mogą być objęte dodatkowymi instrumentami, w związku z tym chcąc wesprzeć osoby wsparciem w formie terapii uzależnień/lecznictwa uzależnień jak nalezy obliczyć w budżecie szczegółowym na etapie tworzenia wniosku liczbę UP, jeśli nie wiemy ile osób będzie miało problem alkoholowy?

W odniesieniu do wszystkich uczestników projektu, nie tylko tych z III profilu pomocy, Wnioskodawca dokonuje wstępnej diagnozy już na etapie tworzenia wniosku. Wniosek powinien stanowić odpowiedź na potrzeby uczestników. W zależności od wyników wstępnej diagnozy, należy zaplanować konkretne formy wsparcia i założyć, ile osób otrzyma daną formę pomocy np. terapię uzależnień/ leczenie w zakresie uzależnień.

Czy udział osób niepełnosprawnych jest wymagany w ramach konkursu?

Nie jest konieczne aby uczestnikami projektu były osoby niepełnosprawne. Wybór grupy docelowej powinien wynikać z przeprowadzonego przez Wnioskodawcę rozeznania potrzeb na obszarze jego działalności (powiat/gmina).
Ponadto zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawca poprzez właściwą rekrutację powinien zapewnić wsparcie:
  • osobom lub rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającym wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych;
  • osobom z rodzin korzystających z PO PŻ;
  • osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Czy rolnik, czyli osoba o statusie "osoby pracującej" może być skierowany na szkolenie zawodowe, jeśli oświadczy, że jest gotów do podjęcia pracy zarobkowej (dochód z gospodarstwa jest tak niski, że nie wystarcza na zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych)?

Tak. Osoba pracująca, kwalifikująca się do kategorii ubogich osób pracujących jak i osoba zarejestrowana jako poszukująca pracy, kwalifikująca się do kategorii ubogich osób pracujących, może uzyskać w ramach projektu wsparcie zawodowe, w tym w postaci szkolenia zawodowego.
Należy jednak pamiętać, iż wsparcie zawodowe dla uczestników projektu niesprofilowanych przez PUP, może być udzielone wyłącznie przez partnera w projekcie wyspecjalizowanego w zakresie aktywizacji zawodowej, innego niż PUP, wybranego zgodnie ze wskazaniami Regulaminu konkursu w Rozdziale 3.5 Partnerstwo.

Czy w projekcie mogą brać udział osoby bezrobotne z I i II profilu pomocy?

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne zakwalifikowane do I i II profilu pomocy mogą otrzymać wsparcie w ramach projektu, o ile kierowane do nich wsparcie nie ma charakteru aktywizacji zawodowej. Ponieważ I i II profil co do zasady są wspierane w Osi VIII.
W ramach projektów OPS i PCPR wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku wsparcia osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy wsparcie jest realizowane na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja.

Czy w konkursie wsparciem obok osób niepełnosprawnych mogą być objęte również osoby (młodzież po 18 roku życia) usamodzielniające się?

Wsparciem w ramach konkursu  mogą być objęte osoby usamodzielniające się w wieku po 18 roku życia.
 
Zgodnie z regulaminem konkursu,  wsparciem mogą być objęte:
  • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, osoby bezrobotne, dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy) - katalog osób został określony w Wytycznych; Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
  • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - katalog osób i rodzin został określony w Wytycznych.

Czy w projekcie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim, czy preferowane są tylko osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności?

Uczestnikami projektu mogą być osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności. Beneficjent powinien jednak preferować uczestnictwo w projekcie osób z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez odpowiednie zapisy w regulaminie rekrutacji np. dodatkowa premia punktowa dla tych osób.
 Przejdź na górę