Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Formy wsparcia

Czy można sfinansować uzupełnienie wykształcenia osobom niepełnosprawnym uczącym się w systemie stacjonarnym/dziennym np. koszty wynajmu mieszkania, zakupu podręczników, pomocy naukowych, skoro wiadomo, że nie spełnią oni wskaźnika zatrudnieniowego bo ze względu na naukę w systemie dziennym nie podejmą pracy?

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej sfinansowanie kosztów uzupełnienia wykształcenia osoby niepełnosprawnej odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych, a to może stanowić jedynie wkład własny w projekcie.
Pomiar kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym odnosi się  wyłącznie do osób biernych (np. uczących się) i bezrobotnych uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie. Wskaźnik efektywności w wymiarze zatrudnieniowym wynosi tylko 22 %, co oznacza, że nie wszyscy uczestnicy muszą podjąć zatrudnienie.
 
 

Jakie kursy podnoszące kompetencje PCPR może samodzielnie zrealizować i sfinansować w ramach projektu (przykładowo: językowy, stylizacja paznokci, kosmetyczny, fryzjerski, obsługi kasy fiskalnej, florystyka, grafika komputerowa)?

W ramach ogłoszonego konkursu PCPR nie ma możliwości samodzielnej realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu. Instrumenty aktywizacji zawodowej (szkolenia zawodowe) mogą być realizowane przez  podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:
 • PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
 • CIS i KIS;
 • spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów PCPR są realizowane:
 • przez partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich;
 • przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie;
 • c) przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • d) przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.
Przykładowe instrumenty, które służą aktywizacji społeczno – zawodowej zostały wskazane w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu. Samodzielnie przez OPS/PCPR w ramach instrumentu aktywizacji społecznej możliwa jest realizacja m.in. treningi kompetencji i umiejętności społecznych (prawo jazdy kat. B, nauka obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet), kurs językowy, itp.). Natomiast w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej wymienia się m.in. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy (stylizacja paznokci, kurs kosmetyczny, fryzjerki, obsługi kasy fiskalnej, florystyka oraz grafika komputerowa), jako wsparcie, które OPS/PCPR nie może realizować samodzielnie

Czy wkładem własnym w ramach konkursu, może być wypłacane świadczenie (dofinansowanie) do wypoczynku letniego osoby usamodzielnianej?

Tak, wkładem własnym w ramach konkursu może być wypłacane świadczenie (dofinansowanie) do wypoczynku letniego osoby usamodzielnianej, która jest uczestnikiem projektu. Zgodnie z regulaminem ww. konkursu wkład własny mogą stanowić m.in. bierne formy pomocy tzn. zasiłki i świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy wszystkich uczestników projektu, również tych z III profilu pomocy należy objąć zadaniem (instrument aktywizacji społecznej) - praca socjalna?

Zastosowanie instrumentu aktywizacji społecznej w postaci pracy socjalnej nie jest obowiązkowe. Jej zastosowanie powinno wynikać z przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczestników projektu.

Czy osoby, dla których ustanowiono III profil pomocy w PUP będące UP, objęte wsparciem w ramach PAI, mogą jednocześnie zostać objęte instrumentem aktywizacji zawodowej w postaci kursów zawodowych (realizowanych przez Partnera)?

Tak, osoby dla których PUP określił III profil pomocy, będące uczestnikami projektu realizowanego przez OPSw partnerstwie z  inną instytucją niż PUP, kompetentną i uprawnioną do realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej, mogą dodatkowo poza realizacją PAI otrzymać wsparcie w postaci np. szkoleń zawodowych.

Czy OPS jako organ administracji publicznej (JST) może zgodnie z kryterium „Zlecenie realizacji zadań publicznych” zapewnić paczki z środkami spożywczymi, chemicznymi (w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 4 ust.1 pkt. 1)?

Tak, OPS może zlecać realizację zadań publicznych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym może zlecać przygotowanie, dostawę i wydawanie paczek spożywczo-przemysłowych, o ile jest to zadanie, które stanowi element standardowej działalności OPS (z wyłączeniem zapisów art.25 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Czy odbywanie stażu musi być zgodne z tematyką wcześniej ukończonego kursu/szkolenia zawodowego?

Tak, odbywanie stażu powinno być zgodne z tematyką wcześniej ukończonego kursu/szkolenia zawodowego. Jeżeli względem uczestnika projektu zostanie zastosowana forma wsparcia w postaci szkolenia zawodowego, a następnie stażu lub praktyk, powinny one być powiązane ze sobą tematycznie. Kursy i szkolenia mają na celu nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy. Przygotowują do podjęcia pracy w określonym zawodzie. Praktyki/staż umożliwiają nabycie nowych umiejętności i  wykorzystanie w praktyce nowo zdobytej wiedzy u konkretnego pracodawcy.

Czy możliwe jest w ramach projektu założenie opłacenia składki zdrowotnej dla osób nieaktywnych zawodowo?

W ramach projektu można wykazać koszty związane ze składkami zdrowotnymi jedynie jako wkład własny. Zgodnie z art. 17 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., to gmina opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniu opieki zdrowotne finansowanych ze środków publicznych. W związku z tym nie należy zastępować środków publicznych środkami z EFS.
Możliwe jest wykazanie przedmiotowych kosztów jako element realizacji poszczególnych zadań, gdzie występuje wsparcie w postaci instrumentów społecznych, edukacyjnych i zawodowych (jeżeli są realizowane) jeżeli są ze sobą powiązane, istnieje związek między nimi. W przypadku braku powiązań z innymi instrumentami można koszty związane ze składkami zdrowotnymi wykazać jako oddzielne zadanie.

PCPR planuje utworzyć Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji / Klub Aktywności Społecznej. Na czas trwania projektu klubowiczami byliby wyłącznie uczestnicy projektu, natomiast po zakończeniu projektu - niepełnosprawni mieszkańcy powiatu. Czy koszt utworzenia klubu (dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie oraz zatrudnienie niezbędnej kadry) byłyby wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie?

Celem konkursu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji.  Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są objęte programem służącym aktywizacji społeczno-zawodowej za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej oraz wsparciem o charakterze zdrowotnym. Jeżeli przeprowadzenie ścieżki aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem przedstawionego Integracyjnego Klubu Aktywnej Rehabilitacji/ Klubu Aktywności Społecznej przyczyni się do osiągnięcia celu konkursu: przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym możliwe jest utworzenie ww. podmiotów.

Czy stypendium szkoleniowe w ramach w/w projektu należy się wszystkim uczestnikom wskazanym jako grupa docelowa projektu? Czy stypendium to przysługuje również za uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych, terapeutycznych, treningach kompetencji (np. szkolenie w ramach prawa jazdy kat.B, trening umiejętności interpersonalnych), itp.?

Stypendium szkoleniowe przysługuje wyłącznie uczestnikom projektu biorącym udział w szkoleniach zawodowych, umożliwiających nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, w okresie trwania tego szkolenia. Szczegółowe wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych zostały przedstawione z załączniku nr 7 do regulaminu konkursu.

Czy konieczne jest określanie tematyki kursów/szkoleń na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, czy dopiero po zrekrutowaniu uczestników projektu i przeprowadzeniu Indywidualnej Diagnozy Potrzeb?

Na etapie tworzenia wniosku nie jest zasadne określanie tematyki szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu. W trakcie realizacji projektu, po zrekrutowaniu uczestników projektu i opracowaniu dla nich IPD, projektodawca powinien  określić tematykę szkoleń. Wybór szkoleń powinien uwzględniać zarówno potrzeby konkretnego uczestnika, jego możliwości, jak i odpowiadać na zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.

Co z możliwych form wsparcia można zrobić w ramach poszczególnych profili (I ,II, III)?

W konkursie wdrażane będzie w ramach  projektów programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:
 • instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,
 • instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania  zatrudnienia,
 • instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.
Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji.
Osoby zakwalifikowane do I i II profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
mogą otrzymać wsparcie w ramach projektu , o ile kierowane do nich wsparcie nie ma charakteru aktywizacji zawodowej. Ponieważ I i II profil co do zasady są wspierane w CT 8.
W ramach projektów OPS i PCPR wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, które korzystają
z pomocy społecznej lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku wsparcia osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy wsparcie jest realizowane na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ww. ustawie.
 
OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej.
Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS lub PCPR są realizowane:
 • przez partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich;
 • przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie;
 • przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.

Czy kosztem kwalifikowanym w ramach projektu może być także zakup podręczników, opłata za akademik, bursę lub dofinansowanie do wynajmu mieszkania?

Wskazane koszty dotyczące instrumentu aktywizacji edukacyjnej tj. zakup podręczników, opłata za akademik, bursę lub dofinansowanie do wynajmu mieszkania mogą być uznane za kwalifikowane wydatki w ramach projektu. Przykładowy katalog można rozszerzyć np. o koszty dojazdu. Zakres wsparcia dla osoby uczącej się, jaki może zostać uznany w projekcie za kwalifikowany, jest adekwatny do wydatków jakie PCPR może przyznać podopiecznemu, zgodnie ze swoimi statutowymi kompetencjami.

Czy istnieje możliwość zatrudnienia rehabilitanta w celu zapewnienia rehabilitacji w miejscu zamieszkania uczestników dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

W  przypadku niniejszego konursu nie jest możliwe zatrudnienie w ramach projektu rehabilitanta. Przedmiotem  konkursu nie są usługi zdrowotne. Usługi zdrowotne w tym proces deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi regulowany jest przez  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. W 2016 roku zostanie ogłoszony konkurs w Poddziałaniu IX.2.1 na realizację usług zdrowotnych.  

Pragniemy przypomnieć, że konkurs ten, ma na celu umożliwienie jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej realizację kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej, obejmujących instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej, których efektem będzie w pierwszej kolejności przywrócenie zdolności do wypełniania ról społecznych i w konsekwencji przywrócenie zdolności do zatrudnienia. Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników. W związku z czym jeżeli elementem ograniczający podjęcie zatrudnienia w wyniku otrzymanego w projekcie wsparcia są bariery zdrowotne, istnieje możliwość sfinansowania kosztów rehabilitacji, która bezpośrednio przyczyni się do powrotu na rynek pracy.

Czy w ramach projektu można dofinansować sprzęt rehabilitacyjny dla uczestników projektu oraz wybudowanie podjazdu do domu uczestnika projektu?

W ramach konkursu nie ma możliwości dofinansowania ze środków EFS sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu, ani też wybudowania podjazdu do domu uczestnika projektu w celu niwelowania barier architektonicznych.
Należy zauważyć, iż w ramach niniejszego konkursu obejmującego m.in. działania w obszarze rozwoju usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, istnieje możliwość sfinansowania w ramach projektu m.in:
 • likwidowania barier architektonicznych w miejscu zamieszkania,
 • wypożyczenia sprzętu zwiększającego samodzielność osób.
Dopuszcza się finansowanie działań pozwalających osobom z niepełnosprawnościami i osobom niesamodzielnym w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, jedynie w sytuacji gdy przesłanką ww. wsparcia jest umożliwienie osobom pozostanie w lokalnej społeczności.

Czy w ramach projektu mogą zostać zorganizowane wyjazdowe warsztaty kompetencji społecznych?

Istnieje możliwość realizacji warsztatów o charakterze wyjazdowym w ramach projektu z zastrzeżeniem, iż wsparcie będzie świadczone na terenie województwa łódzkiego. Potrzeba realizacji warsztatów o charakterze wyjazdowym misi zostać odpowiednio uzasadniona, jak również wydatki z tym związane.  

Jeśli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie może finansować żadnych świadczeń dla uczestników, np. zakup wózka inwalidzkiego, a prawo nie pozwala na przekazanie środka trwałego jednostki osobie fizycznej, to w jaki sposób można zrealizować likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się na co zezwalają wytyczne?

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych zawiera szczegółowy opis oraz katalog kosztów (pkt 3.), jakie można sfinansować w celu zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień, tj.:
 • kosztów specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia,
 • dostosowania architektonicznego budynków niedostępnych (np. zmiana miejsca realizacji projektu,
 • budowa tymczasowych podjazdów,
 • montaż platform, wind, podnośników,
 • właściwe oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych celem właściwego oznakowania dla osób niewidomych i słabowidzących itp.),
 • dostosowania infrastruktury komputerowej (np. wynajęcie lub zakup i instalacja programów powiększających, mówiących, kamer do kontaktu z osobą posługującą się językiem migowym, drukarek materiałów w alfabecie Braille'a),
 • dostosowania akustycznego (wynajęcie lub zakup i montaż systemów wspomagających słyszenie, np. pętli indukcyjnych, systemów FM),
 • asystenta tłumaczącego na język łatwy,
 • asystenta osoby z niepełnosprawnością,
 • tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
 • przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu,
 • alternatywnych form przygotowania materiałów projektowych (szkoleniowych, informacyjnych, np. wersje elektroniczne dokumentów, wersje w druku powiększonym, wersje pisane alfabetem Braille'a, wersje w języku łatwym, nagranie tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym, itp.),
 • zmiany procedur,
 • wydłużonego czasu wsparcia (wynikającego np. z konieczności wolniejszego tłumaczenia na język migowy, wolnego mówienia, odczytywania komunikatów z ust, stosowania języka łatwego itp.),
 • dostosowania posiłków, uwzględniania specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności.

Czy w przypadku utworzenia grupę samopomocowej można finansować koszty produktów potrzebnych np. do przygotowania uroczystego spotkania jej członków lub sfinansować koszt przejazdu lidera grupy z dzieckiem lub osoby zależnej do lekarza itp.?

Wsparcie realizowane w ramach konkursu  powinno być realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu i być wynikiem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. W związku z powyższym możliwe jest zaplanowanie kosztów przejazdu lidera, uczestnika i/lub opiekuna w ramach projektu, o ile taka potrzeba wynika z przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczestnika projektu.Możliwe jest zaplanowanie poczęstunku na spotkanie uczestników projektu (zgodnie z załącznikiem nr 7 do regulaminu - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych), o ile realizacja takiego spotkania będzie uzasadniona potrzebami grupy docelowej. Należy mieć na uwadze, iż wydatki zaplanowane na realizację działań podlegać będą m.in. ocenie racjonalności i niezbędności do osiągnięcia celu projektu zgodnie z kryterium „Prawidłowość sporządzenia budżetu".

Czy w przypadku tworzenia mieszkań chronionych, powiat musi być ich właścicielem, czy też może być to np. tytuł użyczenia?

W przypadku tworzenia mieszkań wspomaganych nie jest wymagane aby powiat był właścicielem lokali. Należy jednak mieć na uwadze obowiązek zachowania trwałości miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych po zakończeniu projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.

Czy uczestnicy z III profilu (40%) muszą obowiązkowo zostać objęci Programem Aktywna Integracja (PAI)?

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020  wsparcie osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy  jest realizowane na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 200 4 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Ponadto zgodnie z kryterium „Narzędzia realizacji programów służących aktywizacji społeczno-zawodowej" projekt musi zakładać, że każdy uczestnik podpisuje i realizuje kontrakt socjalny (inny indywidualny program) lub program aktywności lokalnej.
W związku z tym bezrobotny zakwalifikowany do III profilu pomocy powinien zostać objęty kontraktem socjalnym/PAL i jednocześnie PAI.

Czy w ramach konkursu można zatrudnić nowego pracownika socjalnego i doposażyć stanowisko pracy?

Szczegółowe zasady angażowania personelu w realizację projektu oraz doposażania jego stanowiska pracy zostały przedstawione w punkcie 6.16 Wytycznych  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W ramach konkursu nie przewiduje się możliwości zatrudniania pracownika socjalnego tylko w celu spełnienia przez ośrodek wymogu organizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Forma zaangażowania oraz wymiar czasu pracy pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną na rzecz uczestnika projektu musi wynikać z potrzeb grupy docelowej.
 Przejdź na górę