Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa

Czy projekt zawierający aktywizację społeczną i edukacyjną może być skierowany tylko do osób, które podlegają wyłączeniu z obowiązku osiągnięcia wskaźnika zatrudnieniowego, chodzi tu o nastoletnie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej i osoby usamodzielniane. Co w takim przypadku z obligatoryjnymi wskaźnikami rezultatu?

Tak, istnieje możliwość w odpowiedzi na konkurs realizacji projektu skierowanego do grupy docelowej składającej się z nastoletnich dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, Podrozdział 4.7 w odniesieniu do osób:
 • będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- do których są kierowane usługi aktywnej integracji nie ma obowiązku stosowania kryteriów efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

W związku z tym w przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca w formularzu wniosku o dofinansowanie w opisie grupy docelowej musi jednoznacznie wskazać oraz uzasadnić udział ww. osób.
Jednakże wnioskodawca zgodnie z regulaminem konkursu zobligowany jest do uwzględnienia, a następnie monitorowania w projekcie obligatoryjnych:
 • wskaźników produktu:
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie;
  • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.
 • oraz wskaźników rezultatu bezpośredniego:
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu;
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek);
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
Między innymi na podstawie ww. wskaźników oraz przypisanym im wartościom dokonywana jest ocena, czy wniosek przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PI 9i: przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czy gdyby rodzice zastępczy (otoczenie) opiekujący się podczas treningu wyjazdowego swoimi dziećmi zostali objęci np. grupą wsparcia stają się uczestnikami projektu i muszą spełnić wskaźnik zatrudnieniowy?

Nie jest zasadne by rodzice zastępczy uczestniczyli w treningu wyjazdowym w charakterze opiekunów. Wsparcie w ramach konkursu realizowane jest w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ich udział w projekcie jest uzasadniony jedynie kiedy jest niezbędny dla skutecznego wsparcia ww. grupy uczestników. Efektywności społeczno – zatrudnieniowa nie jest mierzona wobec otoczenia (rodziców zastępczych), którego udział jest niezbędny do realizacji bezpośredniego wsparcia dla uczestników projektu. Efektywność społeczno – zatrudnieniowa jest mierzona wobec osób lub rodzin albo środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych aktywizacją społeczno – zatrudnieniow.

Czy podjęcie zatrudnienia w ramach robót publicznych przez uczestnika po zakończonym udziale w projekcie, można będzie wliczyć do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?

Skierowanie osoby po zakończeniu udziału w projekcie do podjęcia zatrudnienia w ramach robót publicznych nie jest liczone do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.
Pragniemy zwrócić uwagę, iż szczegółowe zasady pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej opisane zostały w Załączniku nr 8 Sposób i metodologia pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej do Regulaminu konkursu.

Czy efektywność zatrudnieniowa osób niepełnosprawnych liczona jest od każdej grupy docelowej osobno?

Zgodnie z kryterium „Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowe" obligatoryjne jest dokonanie pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej:
 • w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co   najmniej 56%, w tym efektywność zatrudnieniowa co najmniej 22%;
 • w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi co najmniej 46%, w tym efektywność zatrudnieniowa co najmniej 12%. 
Oznacza to, iż w przypadku projektów, których część grupy docelowej będą stanowiły osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej należy dokonać odrębnie dla tej grupy osób, wyłączając ją z ogółu uczestników tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz określić odpowiedni poziom efektywności.

Czy aby osiągnąć wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (22%) uczestnicy mogą zawierać umowy o dzieło?

Warunkiem uwzględnienia osoby w liczbie uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu wsparcia (osiągnęli wskaźnik efektywności zatrudnieniowej), w przypadku umowy cywilnoprawnej  jest spełnienie dwóch przesłanek:
 • umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące,
 • wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu jej trwania, wartość  umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Czy niespełnienie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej oznacza zwrot kosztów dofinansowania?

Zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, MIiR) przy niespełnieniu kryterium Wojewódzki Urząd Pracy może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowane.
 Przejdź na górę