Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Wskaźniki

Czy we wniosku o dofinansowanie należy umieścić także wskaźniki dotyczące efektywności zatrudnieniowej?

Wnioskodawca zobowiązany jest we wniosku uwzględnić, a następnie monitorować w projekcie, obligatoryjne wskaźniki umieszczone w załączniku nr 2 do SzOOP RPO WŁ oraz w załączniku do Wytycznych w zakresie monitorowania, opisane również w Regulaminie konkursu.
W Poddziałaniu VIII.3.1 nie występują wskaźniki efektywnościowe. Nie ma więc obowiązku ich uwzględniania w projekcie. Odpowiednie komórki dotyczące tych wskaźników można pozostawić puste.
Może natomiast wpisać własne wskaźniki, dotyczące realizowanych działań (np. szkoleń czy doradztwa), które będą monitorowane tylko na poziomie projektu , a nie programu.

Czy w przypadku wskaźnika rezultatu "Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej" oprócz liczby osób zakładających działalność gospodarczą można "wliczyć" osoby, które zostaną zatrudnione w tychże start-upach?

W przypadku wskaźnika rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej" oprócz osób zakładających działalność gospodarczą wlicza się wszystkich pracowników zatrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS.

W ramach przedmiotowego konkursu nie określono jako obowiązkowego wskaźnika efektywności, czy w związku z powyższym w formularzu wniosku o dofinansowanie nie należy wykazywać ww. wskaźnika i można ukryć wiersze czy też należy w formularzu wniosku o dofinansowanie wykazać ww. wskaźnik w brzmieniu zaproponowanym przez Wnioskodawcę?

Zgodnie zapisami Regulaminu konkursu we wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnić, a następnie monitorować w trakcie realizacji projektu następujące obligatoryjne wskaźniki umieszczone w załączniku nr 2 do SzOOP RPO WŁ oraz w załączniku do Wytycznych w zakresie monitorowania :

Obligatoryjne wskaźniki produktu określone na poziomie projektu:

  • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie,
  • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie.
Obligatoryjny wskaźnik rezultatu bezpośredniego określony na poziomie projektu:
  • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Wskaźnik dotyczący efektywności zatrudnieniowej nie jest wymagany w wymienionym konkursie.

Jak stosowana jest wobec Projektodawcy zasada proporcjonalności w stosunku do kosztów bezpośrednich związanych z udzielaniem dotacji oraz kosztów pośrednich, w sytuacji nie utrzymania przez Uczestnika projektu działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy? Czy koszty pośrednie są zmniejszane? Czy wskaźniki rezultatu i produktu są wtedy zrealizowane, czy nie?

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Beneficjent odpowiada za osiągnięcie wskaźników założonych w projekcie. Stosownie do postanowień podrozdziału 8.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku nieosiągnięcia wskaźników WUP w Łodzi może na etapie rozliczania projektu uznać odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.
Zasadniczo Beneficjent powinien uwzględnić w projekcie wskaźniki, jakie stosownie do treści Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 są właściwe bądź dla całego EFS bądź tylko dla Priorytetu Inwestycyjnego 8iii (w ramach którego realizowane jest Poddziałanie VIII.3.1). Wśród tych wskaźników nie ma jednak wskaźnika dotyczącego np. liczby osób, które prowadziły działalność przez co najmniej 12 miesięcy. Niemniej, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu ( podrozdział 9.1 Regulaminu konkursu) Beneficjent odpowiada za prawidłową realizację umów zawartych między nim a uczestnikami projektu. Jednym z obowiązków uczestnika jest prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres (min. 12 miesięcy). Oznacza to, że w przypadku, gdy uczestnik przerwie przedwcześnie prowadzenie działalności gospodarczej, Beneficjent powinien przedsięwziąć kroki zmierzające do odzyskania udzielonych środków. W przeciwnym wypadku naraża się na odpowiedzialność finansową wobec WUP w Łodzi. Stosownie jednak do treści podrozdziału 8.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  „Właściwa instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu może odstąpić od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej regule podlegających, jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń projektu, lub w przypadku wystąpienia siły wyższej".
W przypadku zastosowania reguły proporcjonalności koszty pośrednie są pomniejszane w sposób proporcjonalny.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę