Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Pozostałe

Czy umieszcznie zapisu wskazanego w dokumentacji konkursowej i obejmującego osoby fizyczne, które pracują nie wykłucza się, gdyż te osoby nie mogą być uczestnikami projektu? Czy w takim przypadku wystarczające jest umieszcznie zapisu, że projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego, tj. osób fizycznych, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (pomijając zapis o osobach pracujących)?

Dla spełnienia kryterium  „Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego" wystarczające będzie zamieszczenie we wniosku zapisu „Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego, tj. osób fizycznych, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego" słowo pracują można pominąć.
Definicja kryterium (przytoczona w regulaminie konkursu), w której mowa o osobach fizycznych, które uczą się /pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego została przyjęta w jednolitym brzmieniu dla projektów realizowanych w całej osi priorytetowej VIII i IX RPO WŁ, współfinansowanej m.in. ze środków EFS (załącznik nr 3 do SzOOP RPO WŁ).
Pozostawienie więc całej treści zdefiniowanego kryterium (ze słowem pracują) nie będzie uznawane za błąd, ponieważ na jego podstawie weryfikowany będzie tylko wymóg skierowania wsparcia do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego. Pozostałe wymogi adresowane do grupy docelowej jaka może uzyskać wsparcie w Poddziałaniu VIII.3.1 RPO WŁ będą weryfikowane na podstawie innych zapisów regulaminu konkursu.

Czy można być partnerem w kilku projektach składanych w ramach jednego konkursu?

Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawca ma możliwość złożenia jednego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu (szczegółowe kryterium dostępu – bezwarunkowe). Podobne ograniczenia nie istnieją w stosunku do partnerów, co oznacza, że ten sam podmiot może być partnerem w innym projekcie o ile pozwala mu na to w jego ocenie posiadany potencjał kadrowy, techniczny czy też finansowy.

Czy możliwe jest, żeby w formularzu wniosku aplikacyjnego oddzielnie sumowano znaki za punkt 3.1 i 3.2?

Licznik znaków w arkuszu „Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym PO WER" - wskaźniki (pkt. 3.1) obejmuje zarówno liczbę znaków w tym arkuszu jak i liczbę znaków w arkuszu „Grupy_docelowe" (pkt. 3.2). W związku z tym jeżeli liczba znaków wpisana w arkuszu „Grupy_docelowe" zbliża się do 10 tys., to istnieje ryzyko przekroczenia maksymalnej liczby znaków w przypadku wpisywania treści do arkusza „Wskaźniki". Licznik pokazujący się w arkuszu „Grupy_docelowe" pokazuje liczbę znaków wpisanych właśnie w tym arkuszu. Zatem, jeżeli w arkuszu „Grupy docelowe" wpisano 9000 znaków, to w arkuszu „Wskaźniki" można wpisać jeszcze 1000.

Czy wsparcie pomostowe finansowe może być niższe niż 1750 zł miesięcznie i wynieść np. 1500zł za miesiąc, pomimo tego, że w następnym roku przewiduje się, że minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1850zł?

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 6 Standard udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych do Regulaminu konkursu wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków i opłat administracyjnych. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej beneficjent może określić szczegółowe warunki wydatkowania środków wsparcia pomostowego. Wsparcie pomostowe ma postać pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej.
W gestii Wnioskodawcy pozostaje określenie kwoty jaka będzie udzielana uczestnikowi projektu w postaci finansowego wsparcia pomostowego z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego jak wyżej. Ma być ona racjonalna i wynikać z założeń projektu i potrzeb grupy docelowej. Jeżeli macie Państwo doświadczenia z realizacji wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, że jest to kwota za wysoka można ustalić ją w niższej wysokości.

Czy dopuszczalne jest, aby w celu zobiektywizowania oceny biznesplanu dokonywało jej 2 niezależnych ekspertów, podobnie jak to ma miejsce podczas oceny wniosku o dofinansowanie?

Dopuszczalna jest sytuacja oceny biznesplanów przez dwóch niezależnych ekspertów. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku należy opracować zasady określania ostatecznej oceny biznesplanu z ocen obu oceniających.

Co oznacza, że w pkt. IV jest limit 15 000, czy dotyczy on punktów 4.1 + 4. 2+ 4.3 + 4.4 + 4.5?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 limity znaków dla części III i IV wniosku przedstawiają następująco:
 
Rodzaj projektu Limit liczby znaków
projekty, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln zł 25 000 (w tym 10 000 na część III (pkt. 3.1 i 3.2) oraz 15 000 na część IV) + 2 000 na pkt. 3.4
projekty, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł 25 000 (w tym 10 000 na część III (pkt. 3.1 i 3.2) oraz 15 000 na część IV) + 2 000 na pkt. 3.4 + 10 000 na pkt 3.3 wniosku Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu
projekty przewidziane do realizacji w partnerstwie, również w partnerstwie ponadnarodowym, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln zł 30 000 (w tym 10 000 na część III (pkt. 3.1 i 3.2) oraz 20 000 na część IV) + 2 000 na pkt. 3.4
projekty, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł, przewidziane do realizacji w partnerstwie, również w partnerstwie ponadnarodowym 30 000 (w tym 10 000 na część III (pkt. 3.1 i 3.2) oraz 20 000 na część IV) + 2 000 na pkt. 3.4 + 10 000 na pkt 3.3 wniosku Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

 W związku z powyższym dla projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln zł limit znaków dla całej części IV (pkt 4.1, 4.3, 4.4, 4.5) wynosi 15 000 znaków lub 20 000 znaków w przypadku realizacji projektu w partnerstwie. Ponadto Wnioskodawca wypełniając wniosek musi pamiętać, że w przypadku niniejszego konkursu nie ma możliwości rozliczania projektu według kwot ryczałtowych, co oznacza, że nie należy wypełniać punktu 4.2 Kwoty ryczałtowe.
Poza tym w celu ułatwienia monitorowania wypełniania wniosku o dofinansowanie w poszczególnych arkuszach objętych limitami znaków, o których mowa powyżej, w górnej ich części znajdują się komórki przedstawiające ilość znaków wpisanych w danej części wniosku oraz liczba znaków możliwych do wykorzystania. Dodatkowo w komórkach obok komórek tekstowych znajdują się pola informujące o liczbie znaków wprowadzonych w danej komórce. Zostają one uaktualnione po kliknięciu na inną komórkę niż aktualnie edytowana.

Czy łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy powinien być równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków bezpośrednich w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym? Czy do kwoty wydatków ogółem (bezpośrednich i pośrednich)w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym?

Zgodnie z kryterium wskazanym w Regulaminie konkursu „Potencjał finansowy wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy)" wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, muszą posiadać łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.
Wydatki te należy rozumieć jako wydatki ogółem, a nie tylko wydatki w kosztach bezpośrednich.

Czy średnie i minimalne wynagrodzenie to to podane na stronie GUS za ostatni miesiąc?

 O wysokości przeciętnego i minimalnego wynagrodzenia informuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Komunikaty publikowane są w dzienniku urzędowym Monitor Polski. 

Czy trzeba wskazywać powiaty i gminy jeśli obszar to całe województwo?

Jeżeli obszarem realizacji projektu jest całe województwo to nie ma potrzeby wskazywania powiatów i gmin.

Czy dotację i wspracie pomostowe zaznaczamy jako pomoc publiczną?

Wsparcie przewidziane w Poddziałaniu VIII.3.1 objęte jest regułami pomocy de minimis. W związku z tym jednorazową dotację na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe należy oznaczyć w części VI Szczegółowy budżet projektu jako pomoc de minimis.

W jaki sposób wyliczyć wkład własny w projekcie, w sytuacji kiedy formularz excel wylicza wkład własny z całej kwoty dofinansowania (nie odejmując dotacji i wsparcia pomostowego)?

W trakcie oceny wniosku o dofinansowanie będzie brana pod uwagę poprawnie wyliczona kwota wkładu własnego zapisana w budżecie projektu. Wkład własny stanowi on 5% od wartości projektu wyliczonej według wskazań Regulaminu konkursu i zapisów SzOOP RPO WŁ (bez uwzględnienia środków na dotacje i finansowe wsparcie pomostowe). Niezgodność zapisu procentowego w budżecie projektu wynika z automatycznego wyliczenia programu EXCEL (od całej wartości projektu). Nie będzie ona brana pod uwagę podczas oceny KOP.

Czy do limitu dotyczącego 2500 zł na szkolenia wliczane są psycholog/doradca na etapie rekrutacji, sale na spotkania rekrutacyjne ,sale na szkolenia i doradztwo, obiad/przerwy kawowe, zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia, zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi w trakcie szkolenia, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?

Wynagrodzenie psychologa / doradcy na etapie rekrutacji powinno być uwzględnione w kosztach bezpośrednich w ramach odrębnego zadania związanego z rekrutacją uczestników i nie zalicza się do przedmiotowego limitu, rekrutacja uczestników nie zalicza się do formy pomocy- wsparcie szkoleniowo-doradcze.Koszt sal na spotkania rekrutacyjne nie zalicza się do przedmiotowego limitu, rekrutacja uczestników nie stanowi wsparcia szkoleniowo-doradczego.
Sale na szkolenie i doradztwo oraz obiad / przerwy kawowe zaliczają się do limitu 2 500,00 zł na wsparcie szkoleniowo-doradcze,natomiast zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia, zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi w trakcie szkolenia oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych nie zaliczają się do przedmiotowego limitu.

Czy koszty wynagrodzenia Specjalisty ds. kontroli i monitoringu udzielonego wsparcia oraz podróże służbowe są kosztami bezpośrednimi w projekcie?

Koszty wynagrodzenia Specjalisty ds. kontroli i monitoringu udzielonego wsparcia oraz podróże służbowe są kosztami pośrednimi projektu.

Czy w określaniu wysokości kosztów wsparcia merytorycznego w preinkubacji np. doradztwa należy stosować stawki określone w standardzie zał. nr 6?

W określaniu wysokości kosztów wsparcia merytorycznego w preinkubacji np. kosztów doradztwa należy stosować stawki określone w załączniku nr 6 Standard [...] Niezależnie od powyższych zastrzeżeń koszty realizacji szkoleń powinny być zgodne z cenami rynkowymi oraz spełniać zasady kwalifikowalności wydatków określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Jak dokładne informacje opisane w pkt. 6 Standardów należy złożyć, aby wniosek był zgodny z wymogami formalnymi a jednocześnie zmieścić się w założonej liczbie znaków?

We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania VIII.3.1 należy zamieścić wszystkie wymienione informacje, wskazane w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu Standard udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych. Ograniczenie wynikające z liczby znaków nie może stanowić usprawiedliwienia dla braku wymaganych informacji. W naszej opinii liczba 3000 znaków do opisu każdego zadania w projekcie jest liczbą wystarczającą.
Ewentualnie część informacji można ująć w uzasadnieniu pod szczegółowym budżetem projektu.
 

Czy wydatki związane z udzieleniem wsparcia w postaci preinkubacji mają być ujęte w budżecie jako pomoc de minimis, w związku z wystawieniem w przyszłości zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis i biorac pod uwagę ryzyko nie założenia działalności?

Tak. Wydatki związane ze wsparciem w postaci preinkubacji będą stanowić podstawę do obliczenia wartości udzielonej uczestnikowi pomocy de minimis, dlatego w budżecie projektu należy je wykazać jako pomoc de minimis.

Czy Wnioskodawca musi dysponować własnym zapleczem technicznym w ramach preinkubacji, czy może taką powierzchnię wynająć a jej koszt ująć w budżecie?

Nie ma formalnych przeszkód aby zaplecze techniczne do realizacji preinkubacji było pozyskiwane na zewnątrz, dotyczy to również pomieszcze. Zwracamy jednak uwagę, że elementem oceny projektu jest m.in. potencjał techniczny Wnioskodawcy zaangażowany w realizację projektu. Ma szansę na lepszą ocenę taki projekt, w którym Wnioskodawca zapewnia zaplecze techniczne w oparciu o własne zasoby.

Czy osoby wspierane w ramach projektu mogą zakładać spółki z o.o. czy tylko jednoosobowe działalności gospodarcze?

Osoby wspierane w ramach projektów realizowanych w wymienionym konkursie mogą zakładać jedynie jednoosobowe działalności gospodarcze. Nie mogą natomiast zakładać spółek z o.o.

Czy można zawrzeć w rekrutacji informację iż przyjmiemy określoną ilość wniosków z danego terenu (np. 200), po to aby móc oszacować realne koszty przeprowadzenia rekrutacji?

Wnioskodawca może przyjąć takie założenie dla procesu rekrutacji, jeżeli jest ono uzasadnione i spójne z założeniami projektu i planowaną grupą docelową, jaka zostanie objęta wsparciem w projekcie.

Czy kwota za ocenę wniosków w procesie rekrutacji, którą się płaci na rzecz członków komisji (KOW-komisja oceny wniosków) - to są koszty pośrednie czy bezpośrednie?

Osoby oceniające formularze rekrutacyjne w procesie rekrutacji uczestników do projektu wynagradzane są w ramach kosztów pośrednich.

Czy możliwe jest założenie w projekcie jednakowej wysokości wsparcia pomostowego dla wszystkich uczestników, którzy je otrzymają, czy też powinno się je różnicować, w zależności od opracowanych biznesplanów?

Miesięcznie wypłacana kwota finansowego wsparcia pomostowego nie może przekraczać najniższego wynagrodzenia na dzień wypłaty jednorazowej dotacji, o której mowa w punkcie powyżej. Powinna wynikać z założeń projektu i z przygotowanych biznesplanów. Decyzja czy wnioskodawca na etapie przygotowania projektu założy dla wszystkich uczestników jednakową wysokość finansowego wsparcia pomostowego pozostaje w jego gestii.

Czy możliwe jest założenie w projekcie jednakowej kwoty dotacji bezzwrotnej dla wszystkich uczestników, którzy ją otrzymają, czy też powinno się ją różnicować, w zależności od opracowanych biznesplanów?

Kwestia ta pozostaje w gestii realizatora projektu i związana jest ze specyfiką założeń projektu. Zwracamy jednak uwagę, że realna wysokość  dotacji jaką otrzyma dany uczestnik wynikać będzie z biznesplanu składanego przez uczestnika już w trakcie trwania projektu. Na etapie wnioskowania można założyć jednakową kwotę dotacji bezzwrotnej dla wszystkich uczestników.

Czy działania rekrutacyjne związane z oceną merytoryczną formularzy aplikacyjnych, układaniem list rankingowych kandydatów, etapem rozmowy z doradcą zawodowym i z komisją rekrutacyjną mogą być wyszczególnione w punkcie 4.1 jako zadanie, a co za tym idzie mogą być wliczane w koszty bezpośrednie projektu?

Czynności związane z weryfikacją / oceną formularzy rekrutacyjnych, układaniem list rankingowych kandydatów wynagradzane są w kosztach pośrednich. Natomiast koszty wymaganej na etapie rekrutacji rozmowy z doradcą zawodowym, mającej na celu weryfikację predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej mogą zostać ujęte w pkt. 4.1 wniosku -zadania, tym samym zawierać się w kosztach bezpośrednich. O ile do oceny pomysłu biznesowego zawartego w formularzach rekrutacyjnych i do rozmowy rekrutacyjnej zostanie zatrudniony ekspert zewnętrzny jego wynagrodzenie także może być wykazane w ww. punkcie wniosku i kosztach bezpośrednich. Należy pamiętać, że zatrudnienie takiego eksperta powinno być uzasadnione i związane z potrzebami grupy docelowej.

Czy koszt działań związanych z okresową oceną merytoryczną realizowanego biznesplanu, warunkującą przyznawanie kolejnych transz wsparcia pomostowego, to koszt pośredni czy bezpośredni?

Zasadniczo ocena biznesplanu dokonywana jest raz i na jej podstawie określany jest zakres wsparcia jakie otrzyma uczestnik. Zbytecznym wydaje się przeprowadzanie oceny biznesplanu przed wypłatą każdej transzy. Finansowe wsparcie pomostowe będzie udzielane najpierw na okres krótszy, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy, a następnie, o ile będzie taka potrzeba, będzie przedłużane na kolejny okres. Całkowity okres pobierania finansowego wsparcia pomostowego nie może przekroczyć 12 miesięcy. Jeżeli wnioskodawca poczyni takie założenia, to powinien we wniosku opisać procedurę i zasady przedłużania wsparcia pomostowego. Koszty związane z oceną biznesplanów przed przyznaniem jednorazowej dotacji są kosztami bezpośrednimi.

Czy umowa ramowa (zawarta pomiędzy UP a inkubatorem) równa się umowie uczestnictwa w projekcie? Z uwagi, na fakt, iż UP zostanie przyznana pierwsza forma wsparcia, czyli preinkubacja?

Jeśli preinkubacja będzie pierwszą formą wsparcia, którą otrzyma uczestnik projektu (nie będzie on wcześniej korzystał ze wsparcia szkoleniowo – doradczego), to można wtedy przyjąć, ze zawarcie umowy ramowej o preinkubację będzie jednoznaczne z rozpoczęciem przez niego udziału w projekcie.

"Jeżeli uczestnik projektu w wyniku wsparcia inkubatora podjął działalność gospodarczą należy wydatki związane z działalnością inkubatora przypadające na tego uczestnika zaliczyć mu w poczet pomocy de minimis i wystawić stosowne zaświadczenie" - co w przypadku, gdy działalność nie zostanie uruchomiona?

Jeżeli działalność gospodarcza nie zostanie podjęta nie ma potrzeby tego robić ponieważ nie ma przedsiębiorcy, który otrzymuje pomoc de minimis. Nie będzie nim również Inkubator, jako że ten dokonał transferu korzyści ekonomicznej na rzecz uczestnika, który jednak ostatecznie nie podjął działalności gospodarczej.

Czy wydatki ponoszone w ramach wsparcia technicznego i merytorycznego zaliczają się do kosztów bezpośrednich i czy istnieją widełki kosztowe, w których preinkubacja ma się mieścić (kwota max.), np. czy szkolenia w ramach preinkubacji również muszą mieścić się w kwocie 2 500,00 zł na UP?

Konieczne wydatki ponoszone przez Realizatora projektu w ramach realizacji preinkubacji są kwalifikowalne i powinny zostać ujęte w ramach kosztów bezpośrednich. Nie określono maksymalnej kwoty możliwej do przeznaczonej na tę formę wsparcia, niemniej jednak należy pamiętać, że każdy wydatek musi być uzasadniony i określony w racjonalnej wysokości. Ponadto należy pamiętać o limitach dotyczących maksymalnego poziomu wydatków ponoszonych w ramach cross – financingu i zakupu środków trwałych tj. wartość cross-financingu nie może przekroczyć 10% finansowania unijnego a cross-financing i środki trwałe stanowią łącznie nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych
Całe wsparcie szkoleniowo – doradcze (niezależnie od tego, w ramach której formy wsparcia będzie realizowane) nie powinno przekroczyć kwoty 2 500,00 PLN / osobę.

Jeżeli w budżecie uwzględnione jest wsparcie pomostowe oraz dotacje na otwarcie działalności gospodarczej (de minimis), to czy wkład własny w postaci 5% liczy się od ogółu budżetu czy tylko od wydatków bez pomocy publicznej/de minimis?

Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu wynosi 5% wartości projektu, bez uwzględnienia środków przeznaczonych na jednorazowe dotacje i finansowe wsparcie pomostowe. Tym samym wartość wkładu własnego stanowi różnicę między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Wnioskodawcy. Nie jest możliwa sytuacja, w której w budżecie projektu kwoty te są równe i różnica miedzy nimi wynosi 0.
Podkreślamy, że wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Regulamin konkursu określa warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego, którego wartość należy oszacować zgodnie ze stawkami rynkowymi.
Jednocześnie podkreślamy, że oprócz dotacji na rozwój przedsiębiorczości i finansowego wsparcia pomostowego pomoc de minimis stanowi również wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane osobie prowadzącej działalność gospodarczą, które nie podlega 100% dofinansowaniu. Zatem o ile wsparcie takie występuje w projekcie wartość wkładu własnego nie będzie wyliczana od wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, pomniejszonych o wartość pomocy de minimis lecz w sposób jaki podano powyżej, tj. od wartości kosztów kwalifikowalnych bez uwzględnienia środków przeznaczonych na jednorazowe dotacje i finansowe wsparcie pomostowe.

W jaki sposób należy interpretować zapis dotyczący wsparcia szkoleniowo-doradczego zawarty w Wymaganiach dotyczących standardów oraz cen rynkowych? Ile wynosi kwota bezzwrotnego wsparcia na uczestnika projektu?

W przypadku zaplanowania w projekcie wsparcia szkoleniowo-doradczego podstawowego oraz pomostowego wsparcia szkoleniowo-doradczego liczba godzin przeznaczonych na powyższe formy traktowana jest oddzielnie.
Beneficjentom realizującym wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach projektu przysługuje pula środków na realizację tej formy wsparcia wynosząca nie więcej niż 2 500,00 zł na uczestnika projektu. Oznacza to, że niezależnie od tego, jakiego rodzaju wsparcie szkoleniowo-doradcze beneficjent planuje w projekcie i bez względu na to na jakim etapie realizacji projektu będzie ono wdrażane, maksymalne łączne koszty realizacji szkoleń i doradztwa w projekcie nie mogą przekraczać iloczynu liczby uczestników projektu oraz kwoty 2 500,00 zł. Oznacza to również, że koszty wsparcia szkoleniowo-doradczego udzielone danemu uczestnikowi projektu mogą w indywidualnych przypadkach przekroczyć kwotę 2 500,00 zł, o ile całkowite koszty realizacji tej formy pomocy w projekcie mieszczą się w łącznej puli środków obliczonej w sposób jaki podano powyżej.
W odniesieniu do szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej wyjaśniamy, że koszt takiego szkolenia nie powinien być wyższy niż 700 zł przy typowej długości jego trwania wynoszącej 50 godzin. Wszelkie odstępstwa od zasady powinny znaleźć należyte uzasadnienie w treści wniosku. Stawka 700 zł mieści się w puli 2 500,00 zł na osobę.
Niezależnie od powyższych zastrzeżeń koszty realizacji szkoleń i doradztwa powinny być zgodne z cenami rynkowymi oraz spełniać zasady kwalifikowalności wydatków określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wysokość wsparcia bezzwrotnego przewidziana dla jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej, rozumianego zgodnie z art. 20 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako przeciętne wynagrodzenie za pracę w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. A zatem składając wniosek o dofinansowanie projektu w roku 2015 wysokość wsparcia należy obliczyć na podstawie wynagrodzenie za 2014 r.

Czy kwota wsparcia na założenie działalności uczestników projektu należy obliczyć za rok 2014 czy na dzień składania wniosku?

Zgodnie z podrozdziałem 4.2 pkt 1b) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wysokość wsparcia bezzwrotnego na założenie działalności gospodarczej (poza projektami PUP, które udzielają powyższego wsparcia zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej rozumianego zgodnie z art. 20 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako przeciętne wynagrodzenie za pracę w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Czy w pkt 4.1. wniosku można jedno zadanie opisać w kilku pozycjach, tzn. w poz. nr 1 i 2 , w nazwie zadania wykazać Zadanie 1 i w obu pozycjach zawrzeć szczegółowy opis tego zadania?

Podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie dla przedmiotowego konkursu nie należy tego samego zadania wykazywać w kilku pozycjach powielając jego nazwę. W części 4.1 wniosku pod każdą nazwą zadania znajduje się pozycja „szczegółowy opis zadania" i w tym miejscu należy opisać wszystkie działania, które zostaną podjęte w celu zrealizowania danego zadania. By opis był czytelny można w tej pozycji zastosować numerację poszczególnych działań przewidzianych w ramach zadania i przy każdym wyszczególnionym punkcie zamieścić stosowny opis.

Czy za koszt kwalifikowalny uznawany jest koszt dojazdu trenerów na szkolenia?

Co do zasady koszt dojazdu trenerów na szkolenie jest uznawany za koszt kwalifikowalny. Może on zostać rozliczony następująco:
  • w przypadku zatrudnienia trenera na umowę o pracę koszt dojazdu na szkolenie, które odbywa się poza miejscem zamieszkania jest rozliczany w formie zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej (tzw. delegacji),
lub
  •  w przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej z trenerem, koszt dojazdu na szkolenia jest rozliczany w ramach wynagrodzenia trenera.

Czy Beneficjentem może być osoba/oragnizacja, która nie miała obrotów i dopiero co rozpoczeła swoją działalność?

Zgodnie z informacją uwzględnioną w Regulaminie konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Ponadto w Regulaminie konkursu zawarta została informacja, iż zgodnie z ogólnym kryterium zero-jedynkowym – bezwarunkowym: „Potencjał finansowy wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy)" wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, muszą posiadać łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.
Zgodnie z informacją uwzględnioną w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu:
W sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie (lub jego partner) funkcjonuje krócej niż rok, jako obrót powinien on wskazać wartość właściwą dla typu podmiotu (jedną z trzech opisanych poniżej) odnoszącą się do okresu liczonego od rozpoczęcia przez niego działalności do momentu zamknięcia roku obrotowego, w którym tę działalność rozpoczął. Oznacza to, że podczas oceny potencjału finansowego nie można pominąć obrotu podmiotu, który, mimo że funkcjonuje krócej niż rok, wykazał dane za zamknięty rok obrotowy i którego wydatki ujęto w budżecie. Nie jest, bowiem konieczne, aby okres, którego te dane dotyczą trwał pełnych 12 miesięcy. Istotne jest natomiast, aby kończył się on w momencie zamknięcia roku obrotowego podmiotu. Ponadto, podczas weryfikacji spełnienia kryterium finansowego nie jest możliwe stosowanie proporcji - tzn. w przypadku, gdy beneficjent wykazuje obrót za okres krótszy niż rok, należy go odnieść zawsze do pełnej wartości wydatków w roku, gdy są one najwyższe. Analogicznie należy postąpić w sytuacji, w której najwyższa wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 miesięcy. W tym przypadku, do wartości wydatków odnosi się wykazany przez uprawnione do tego podmioty (tzn. te, których wydatki ujęto w budżecie) obrót w pełnej wysokości.
W związku z powyższy Wnioskodawca, który nie wykaże obrotu, nie spełni powyższego kryterium, a wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny formalno-merytorycznej.
Przypominamy, iż Wnioskodawca powinien przygotowując projekt wziąć pod uwagę m.in. zapisy Regulaminu konkursu, Instrukcji wypełniania wniosku oraz kryteria oceny formalno-merytorycznej.

Czy koszty wykładowcy/doradcy zawarty w budżecie oznaczamy jako koszt personelu? Czy wykładowca/doradca jest personelem w projekcie?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - 3 Rozdział (Słowniczek pojęć) pkt 1s, personel projektu to: „osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz.1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)".
W związku z tym, jeżeli w odniesieniu do wskazanych a osób spełnione są ww. przesłanki osoby te należy wykazać w budżecie jako personel projektu.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę