Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Grupy docelowe

Czy w ramach projektu możemy zawęzić grupę docelową do osób chcących się związać z branżą modową?

W projekcie złożonym w ramach konkursu  Wnioskodawca może zawęzić grupę docelową do osób zamierzających podjąć działalność w określonej branży.
Pamiętać jednak należy, aby wybrana przez Wnioskodawcę grupa docelowa była zgodna z wymogami Szczegółowego Opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu.
Ponadto Wnioskodawca zobowiązany jest do uzasadnienia wyboru grupy docelowej. A zatem w części 3.2 wniosku należy wyczerpująco uzasadnić zawężenie grupy docelowej do osób zamierzających podjąć działalność w branży modowej.

Czy uczestnikiem projektu może być osoba niezdolna do pracy (np: posiadająca grupę inwalidzką), pobierająca jakiś zasiłek (rente) - czy taka osoba może prowadzić własną działalność gospodarczą?

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu i SzOOP RPO WŁ osoby z niepełnosprawnościami pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające jednocześnie wymagane kryterium wiekowe (osoba po 29 roku życia) mogą być uczestnikami projektów. Nie ma znaczenia fakt pobierania renty inwalidzkiej. Przepisy prawa nie wykluczają osób z niepełnosprawnościami z możliwości zatrudnienia czy podejmowania własnej działalności gospodarczej, nawet osób z orzeczoną niezdolnością do pracy. Istotne jest natomiast, żeby planowane podjęcie zatrudnienia czy działalności gospodarczej było adekwatne do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej. Tę kwestię Wnioskodawca powinien zweryfikować na etapie rekrutacji uczestników projektu.

Czy uczestnikiem projektu może być kobieta będąca na urlopie wychowawczym, zatrudniona w firmie, a więc wykazana w zusie, ale nie pobierająca żadnych środków finansowych z tego tytułu, chcąca założyć własną działalność gospodarczą?

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, wydanych przez MIiR, osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo", chyba, że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne" wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo.
W związku z powyższym kobieta będąca na urlopie wychowawczym nie pobierająca z tego tytułu żadnych świadczeń pieniężnych wpisuje się w definicję osób biernych zawodowo i zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu i SzOOP RPO WŁ może być uczestnikiem projektu realizowanego w poddziałaniu VIII.3.1., o ile jednocześnie spełnia wymagane kryterium wiekowe, tzn. jest osobą po 29 roku życia.

Czy uczestnikiem projektu może być osoba ubezpieczona w KRUS i zarejestrowana jednocześnie w PUP jako osoba bezrobotna (posiadająca gospodarstwo rolne do 2ha przeliczeniowych)?

Zgodnie ze Standardem udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, stanowiącym Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu, uczestnikiem projektu nie może być osoba będąca rolnikiem lub domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Chodzi zatem o osoby, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
W naszej ocenie ubezpieczenie w KRUS rolnika posiadającego gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych/domownika takiego rolnika (zarejestrowanego jednocześnie jako osoba bezrobotna w PUP) wyłącza możliwość udziału w projekcie w Poddziałaniu VIII.3.1 RPO WŁ. Wynika to z zasady zachowania rozdzielności między programami operacyjnymi, realizowanymi w latach 2014-2020. Nadmieniamy, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą być udzielane środki na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej osobom ubezpieczonym w KRUS.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę