Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Formy wsparcia

Czy we wniosku można uwzględnić zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi oraz stypendium szkoleniowe? (nie ma ich w wykazie "Standardu udzielania wsparcia...")

W projekcie można uwzględnić zwrot kosztów opieki nad dziećmi o ile jest to koszt uzasadniony, wynikający z potrzeb uczestników projektu. Można również uwzględnić koszty stypendiów szkoleniowych, przyznawanych na zasadach ogólnych, określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy (Podrozdział 3.5, Sekcja 3.5.1).

Czy w projekcie Poddziałania VIII.3.1 RPO WŁ można uwzględnić koszty stypendiów szkoleniowych?

Koszty stypendiów szkoleniowych mogą zostać ujęte w budżetach projektów realizowanych w Poddziałaniu VIII.3.1. Mogą one zostać przyznane na zasadach ogólnych, określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy (Podrozdział 3.5, Sekcja 3.5.1).
Powyższe Wytyczne przewidują, że dla osób uczestniczących w szkoleniach można przewidzieć stypendia szkoleniowe w wysokości nie wyższej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

Czy razem z preinkubacją trzeba realizować wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmujące szkolenie dotyczące biznes planu i doradztwo czy istnieje możliwość realizacji z preinkubacją tylko szkolenia dotyczącego biznesplanu?

Zgodnie z Załącznikiem nr 6 Standard udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych wsparcie szkoleniowo-doradcze może być realizowane wraz z preinkubacją. Nie ma ograniczeń co do rodzaju szkoleń pod warunkiem, ze dane szkolenie jest uzasadnione. Tak więc w przypadku, gdy w ramach danego projektu na etapie preinkubacji uzasadnione jest szkolenie dotyczące biznesplanu, jest ono dopuszczalne.

Jako trzeci typ projektu jaki może wystąpić jest "wsparcie szkoleniowo-doradcze" składające się z trzech różnych form wsparcia: takich jak: a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, b)pomoc w przygotowaniu biznesplanu, c)doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością. Czy wszystkie formy wsparcia w ramach wymienionych podpunktów (a,b,c) muszą wystąpić razem w projekcie w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego? Czy jest możliwość że będzie to tylko wsparcie wymienione w podpunkcie a) i b) lub a) i c)? Jakie są wartości wsparcia z podpunktu b) i c) (podana jest wartość, tylko formy wsparcia wykazanej w podpunkcie a) 700 zł i łącznej wartości wsparcia szkoleniowo-doradczego jako 2500) zł?

Informujemy, iż nie wszystkie formy pomocy występujące w ramach trzeciego typu wsparcia w Poddziałaniu VIII.3.1, tj. wsparcia szkoleniowo-doradczego muszą być przewidziane w projekcie. To Wnioskodawca, mając na uwadze specyfikę i potrzeby grupy docelowej, decyduje, które spośród trzech wskazanych form wsparcia szkoleniowo-doradczego uwzględni w projekcie.
Jednocześnie wyjaśniamy, że wsparcia wymienionego w ppkt a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie należy utożsamiać jedynie ze szkoleniem z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, realizowanego zasadniczo przed opracowaniem biznesplanu. Wsparcie w postaci szkoleń może być udzielone zarówno przed założeniem działalności gospodarczej jak i po jej uruchomieniu, jeśli zostanie zdiagnozowana taka potrzeba uczestnika. W związku z tym nie można z góry założyć, iż wymienione wsparcie nie będzie objęte pomocą de minimis – wszystko zależy od tego na jakim etapie zostanie udzielone.
Wyjaśniamy również, że Beneficjentom realizującym wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach projektu przysługuje pula środków na realizację całej ww. formy pomocy wynosząca nie więcej niż 2 500,00 zł na uczestnika projektu. Oznacza to, że niezależnie od tego, jakiego rodzaju wsparcie szkoleniowo-doradcze beneficjent planuje w projekcie i bez względu na to na jakim etapie realizacji projektu będzie ono wdrażane, maksymalne łączne koszty realizacji szkoleń i doradztwa w projekcie nie mogą przekraczać iloczynu liczby uczestników projektu oraz kwoty 2 500,00 zł. Oznacza to również, że koszty wsparcia szkoleniowo-doradczego udzielone danemu uczestnikowi projektu mogą w indywidualnych przypadkach przekroczyć kwotę 2 500,00 zł, o ile całkowite koszty realizacji tej formy pomocy w projekcie mieszczą się w łącznej puli środków obliczonej jako iloczyn: liczba uczestników x 2500 zł.
Wyjaśniamy również, że kwota 700 zł została ustalona dla kosztu szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, które może wystąpić jako jedna z form szkoleń w projekcie. Szkolenie to nie powinno również trwać dłużej niż 50 godzin. Kwota ta mieści się w łącznej puli 2500 zł.

Czy projekt może zakładać udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego części uczestnikom a pozostałym wsparcie w postaci preinkubacji? Czy takie same formy wsparcia mają być kierowane do wszystkich uczestników?

Nie ma formalnych przeszkód aby w projekcie uwzględnić jednocześnie obie formy wsparcia, jak i nie ma przeszkód ku temu aby różni uczestnicy otrzymywali wsparcie w odmiennym zakresie. Zakres wsparcia powinien wynikać z potrzeb danego uczestnika projektu.

Czy do spełnienia kryterium dostępu – warunkowego nr 1, tj. „Projekt jest realizowany w sposób kompleksowy” wystarczające jest zapewnienie wsparcia obejmującego jeden instrument z pierwszej grupy oraz jeden instrument z drugiej grupy? Na przykład, projekt obejmie: dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej wraz z finansowym wsparciem pomostowym oraz wsparcie szkoleniowo – doradcze. Czy zapewnienie uczestnikom wsparcia wskazanego wyżej jest wystarczające do spełnienia wskazanego kryterium dostępu?

Zgodnie z kryterium dostępu wskazanym w Regulaminie konkursu o dofinansowanie projektu: „Projekt jest realizowany w sposób kompleksowy" projekt powinien obejmować obligatoryjnie:
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej albo dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej wraz z finansowym wsparciem pomostowym,
oraz
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze lub preinkubację działalności gospodarczej.
Zatem do spełnienia ww. kryterium dostępu wystarczające jest zapewnienie wsparcia obejmującego jeden instrument z pierwszego punktu oraz jeden instrument z punktu drugiego.
 

Czy koszt działań związanych z weryfikacją nabycia kompetencji uczestników w wyniku wzięcia udziału w szkoleniu wlicza się do limitu 2500 zł?

Tak. Koszt weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników projektu zawiera się w limicie 2500 zł.

Czy w ramach projektu możliwe jest przewidzenie lunchu lub obiadu w trakcie 8-godzinnego szkolenia oraz zwrotu kosztów dojazdu uczestników szkolenia? Czy w ramach puli środków na wsparcie doradczo-szkoleniowe w kwocie 2500 zł na uczestnika zawierają się również koszty lunchu, przerw kawowych i zwrot kosztów dojazdów uczestnika na szkolenie?

Tak. Wynika to jednoznacznie z treści rozdziału 15 Standardu udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych. Koszty lunchu oraz przerw kawowych powinny zawierać się w ww. kwocie 2 500 zł, natomiast koszty związane z dojazdem uczestników na szkolenia nie wliczają się do wskazanego limitu.

Jak należy rozumieć zdanie "Inkubator udostępnia uczestnikowi projektu zaplecze techniczne i merytoryczne"?

Pod pojęciem Inkubatora należy rozumieć Realizatora projektu, który umożliwia uczestnikowi projektu prowadzenie działalności w ramach jego struktury organizacyjnej i poprzez korzystanie z jego podmiotowości prawnej. Zatem w okresie preinkubacji uczestnicy projektu nie rejestrują działalności gospodarczych (preinkubowany jest osobą fizyczną, a nie przedsiębiorcą).
Realizator projektu decydując się na realizację tego typu wsparcia powinien dysponować odpowiednim zapleczem technicznym pozwalającym na obsługę preinkubowanych uczestników projektu (np. pomieszczenia biurowe, urządzenia, z których korzystać mogą preinkubowani). Preinkubowany uczestnik projektu może korzystać ze zindywidualizowanego wsparcia merytorycznego (np. doradztwa biznesowego, usług promocyjnych), ale należy je odróżnić od typowego wsparcia szkoleniowo-doradczego opisanego w SzOOP jako typ wsparcia nr 3, które może być realizowane wraz z preinkubacją.
WUP w Łodzi nie przygotował wzoru umowy ramowej (przystąpienia do preinkubacji) zawieranej między Inkubatorem a Preinkubowanym. Niemniej jednak taka umowa jest podstawą realizacji tej formy wsparcia i jej przedmiotem winno być określenie wzajemnych obowiązków stron związanych z preinkubacją. Dodatkowo, z uwagi, że preinkubowany prowadzić będzie działalność na rzecz podmiotów trzecich konieczne jest:
  •  zawarcie umowy między Inkubatorem a podmiotami zewnętrznymi (klientami preinkubowanego) na świadczenie określonych przez niego usług lub wykonanie określonego dzieła,
  • zawarcie umowy podwykonawstwa między Inkubatorem a preinkubowanym dotyczącej usług lub dzieła, o którym mowa powyżej.

Czy doradztwo indywidualne w zakresie przygotowania biznesplanu, które może trwać np. około 5h wlicza się do kwoty 700,00 zł na osobę?

Do kwoty 700 zł wlicza się koszty szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym doradztwo indywidualne w zakresie przygotowania biznesplanu mieści się w szerszej stawce 2500 zł na osobę.

Czy wsparcie pomostowe doradcze także wlicza się do kwoty 1800,00 zł na osobę?

Maksymalna stawka 700 zł, wskazana dla szkolenia z podstaw działalności gospodarczej w Regulaminie konkursu wlicza się do kwoty 2500 zł na osobę, w ramach której może być świadczone wsparcie szkoleniowo-doradcze dla uczestnika projektu.Stawka 2500 zł dotyczy całości usług szkoleniowo-doradczych realizowanych w projekcie, niezależnie od tego na jakim etapie projektu usługi te będą wdrażane. Obejmuje więc całą formę wsparcia nr 3 zgodnie z SzOOP RPO WŁ:
  • 3.  wsparcie szkoleniowo-doradcze: a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu c) doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością."

Czy Powiatowe Urzędy Pracy mogą realizować w ramach projektów wsparcie pomostowe?

Zgodnie z art. 109 pkt 7g ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, projekty finansowane lub współfinansowane ze źródeł innych niż Fundusz Pracy mogą być realizowane przez samorządy powiatów tylko wówczas, jeżeli:
1)  w ramach tych projektów są realizowane wyłącznie działania zgodne z przepisami ustawy;
2) ich realizacja, z wyłączeniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a, spowoduje uzyskanie dodatkowej puli środków z przeznaczeniem na aktywizację bezrobotnych lub wspieranie utrzymania zatrudnienia.
 
Zatem, możliwe jest realizowanie projektów w ramach konkursu z Poddziałania VIII.3.1 RPO WŁ tylko w zakresie działań zgodnych z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę