Deklaracja dostępności - Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi


Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Pawlata adres email:k.pawlata@wup.lodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 663 00 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajduje się w dwóch wielokondygnacyjnych budynkach oznaczonych literami „A" oraz „B", pomiędzy którymi można przemieszczać się łącznikiem na poziomie pierwszego piętra.
 • Każdy z budynków posiada również oddzielne wejścia. Do wszystkich wejść można się dostać wprost z poziomu terenu.
 • Recepcja znajduje się na parterze budynku „B". Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.
 • Przed budynkiem, wyznaczono jedno dedykowane miejsce parkingowe.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Windy w budynku umożliwiają przewóz osób z trudnościami w poruszaniu się.
 • Na parterze budynku „B" znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu 42  632 01 12 lub pisząć na adres lowu@wup.lodz.pl .

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi posiada trzy oddziały zamiejscowe w Skierniewicach, Sieradzu oraz Piotrkowie Trybunalskim.

Centrum Informacji i Kariery Zawodowej w Skierniewicach

 • brak przystosowanej toalety,
 • brak dedykowanego miejsca parkingowego

Centrum Informacji i Kariery Zawodowej w Sieradzu

 • bariera w postaci schodów przed wejściem do budynku - brak podjazdu,
 • brak przystosowanej toalety,
 • brak dedykowanego miejsca parkingowego

Centrum Informacji i Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim

 • brak dedykowanego miejsca parkingowego

Aplikacje mobilne

Serwis WWW Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej. Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę